Skip to main content
Alumni team

Alumni team


Postiadau blog diweddaraf

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Emma Weir

Cwrdd â’r Ymchwilydd – Emma Weir

Postiwyd ar 14 Mehefin 2024 gan Alumni team

Mae Emma Weir (Biowyddorau 2021-) ym mlwyddyn olaf ei PhD yn Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl Prifysgol Caerdydd, ac rwy’n ymchwilio i fecanweithiau anhwylderau niwroddatblygiadol megis Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd (ADHD), awtistiaeth, a sgitsoffrenia.

Cerdded yr Wyddfa gyda’r nos er budd ymchwil sy’n newid bywydau

Cerdded yr Wyddfa gyda’r nos er budd ymchwil sy’n newid bywydau

Postiwyd ar 5 Mehefin 2024 gan Alumni team

Ym mis Gorffennaf, bydd Isabelle (Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol 2021-) yn mynd ar daith gyda’r nos i fyny'r Wyddfa yng nghwmni ei chyd-godwyr arian #TeamCardiff. Yma, mae Isabelle yn sôn am pam penderfynodd hi i gymryd rhan yn y sialens o gerdded copa uchaf Cymru.

Dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr 2024

Dathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr 2024

Postiwyd ar 30 Mai 2024 gan Alumni team

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ddathliad blynyddol a gynhelir rhwng dydd Llun 3 Mehefin a dydd Sul 9 Mehefin eleni, gan gydnabod cyfraniad miliynau o bobl ledled y DU trwy wirfoddoli yn eu cymunedau. 

Fy mhrofiad o raglen Menywod yn Mentora – Natalie Atkinson (BSc 2018)

Fy mhrofiad o raglen Menywod yn Mentora – Natalie Atkinson (BSc 2018)

Postiwyd ar 29 Mai 2024 gan Alumni team

Cymerodd Natalie ran yng nghynllun Menywod yn Mentora 2024 a oedd wedi paru 24 o fentoriaid â 60 o fentoriaid. Cafodd ei pharu â Joanna Dougherty (BScEcon 2017) Cyfarwyddwr Gweithrediadau Byd-eang Profiad y Cleientiaid JLL ac mae'n rhannu ei phrofiadau o fod yn fentorai yn y rhaglen.

Fy mhrofiad o raglen Menywod yn Mentora – Joanna Dougherty (BScEcon 2017) 

Fy mhrofiad o raglen Menywod yn Mentora – Joanna Dougherty (BScEcon 2017) 

Postiwyd ar 29 Mai 2024 gan Alumni team

Cymerodd Joanna ran yn ein cynllun Menywod yn Mentora yn 2024 a oedd wedi paru 24 o fentoriaid â 60 o fentoreion. Cafodd ei pharu â Natalie Atkinson (BSc 2018) Rheolwr Cynorthwyol Cynllunio a Datblygu yn YTL Developments (UK) Ltd. ac mae’n rhannu ei phrofiadau o fod yn fentor ar y rhaglen.   

Talu’r cymorth ymlaen: Y cyn-fyfyriwr sy’n helpu merched ifanc i gael mynediad at addysg

Talu’r cymorth ymlaen: Y cyn-fyfyriwr sy’n helpu merched ifanc i gael mynediad at addysg

Postiwyd ar 1 Mai 2024 gan Alumni team

Yn 2023, enillodd yr entrepreneur Grace Munyiri (MSc 2023) Dyfarniad Menter Gymdeithasol Gavin Davidson. Mae'r dyfarniad, sy’n cael ei ariannu gan y cyn-fyfyriwr Gavin Davidson (MBA 1992), yn helpu myfyrwyr Prifysgol Caerdydd sy'n angerddol dros fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a chreu newid cymdeithasol cadarnhaol.

Awgrymiadau gwych cyn dechrau eich prosiect creadigol – Bossing It

Awgrymiadau gwych cyn dechrau eich prosiect creadigol – Bossing It

Postiwyd ar 25 Ebrill 2024 gan Alumni team

Gall prosiectau creadigol ddysgu sgiliau newydd, agor drysau newydd a rhoi rhagor o amser gwerthfawr ichi ganolbwyntio ar eich diddordebau personol. P'un a ydych chi'n dymuno troi hobi’n yrfa neu ddod â syniadau'n fyw yn eich amser hamdden, gall ychydig o arweiniad eich rhoi ar ben eich ffordd. Gofynnon ni i rai o'n cyn-fyfyrwyr gwych sydd wedi gweithio ar ystod o brosiectau - o gylchgronau i bodlediadau - i rannu eu hawgrymiadau mwyaf defnyddiol.

Cerdded mynydd uchaf Cymru dros ymchwil canser

Cerdded mynydd uchaf Cymru dros ymchwil canser

Postiwyd ar 16 Ebrill 2024 gan Alumni team

Mae Bilal (Y Gyfraith 2023-) wedi penderfynu gosod her iddo ei hun – dringo’r Wyddfa gyda’r nos. Fel rhan o #TeamCardiff, bydd ei ymdrechion i godi arian yn cefnogi ymchwil ar ganser yma ym Mhrifysgol Caerdydd. Yma, mae'n esbonio beth sy’n ei ysgogi i ymuno â'r daith, a'i gyngor i eraill sydd am gefnogi ymchwil o’r fath sy'n newid bywydau.

Pennod newydd yn hanes Rygbi Prifysgol Caerdydd: rhannwch eich atgofion personol

Pennod newydd yn hanes Rygbi Prifysgol Caerdydd: rhannwch eich atgofion personol

Postiwyd ar 25 Mawrth 2024 gan Alumni team

Mae Chris Davies, sydd newydd ei benodi fel Pennaeth Rygbi, eisiau cysylltu chwaraewyr presennol â straeon a phrofiadau cyn-fyfyrwyr oedd yn chwaraewyr rygbi. Os gwnaethoch chi chwarae i unrhyw un o dimau rygbi Prifysgol Caerdydd (neu UCC, UWIST, UWCM), bydden ni wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gwybod beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny – Bossing It 

Gwybod beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny – Bossing It 

Postiwyd ar 15 Mawrth 2024 gan Alumni team

‘Beth hoffech chi ei wneud ar ôl tyfu i fyny?’ Mae hwn yn gwestiwn a ofynnir yn aml i blant, ond tra bod rhai yn cyflawni dyheadau eu plentyndod, efallai bod eraill yn dal i chwilio am eu swydd ddelfrydol pan yn oedolyn ac ni ddylai hynny fod yn dabŵ! Cawsom sgwrs gyda rhai o'ncyn-fyfyrwyr anhygoel am y cwestiwn oesol hwn.

Datblygu triniaethau cynnar hanfodol ar gyfer canser y pancreas 

Datblygu triniaethau cynnar hanfodol ar gyfer canser y pancreas 

Postiwyd ar 4 Mawrth 2024 gan Alumni team

Ar hyn o bryd, dim ond 5% yw’r gyfradd oroesi (o ddeng mlynedd) ar gyfer y rheiny sy’n dioddef o ganser y pancreas. Gan mai anodd yw canfod y clefyd yn ei gamau cynnar, mae ymyrraeth yn aml yn dod yn rhy hwyr i nifer fawr o gleifion. Mae Josh D'Ambrogio (Y Biowyddorau 2021-) wedi bod wrthi’n astudio canser y pancreas yn ei gamau cynnar, er mwyn dod o hyd i ddulliau pellach a all ganfod y clefyd yn fwy cynnar, a strategaethau ar gyfer ei drin yn fwy effeithiol. 

“Roeddwn i’n argyhoeddedig na fyddwn i byth yn gallu rhedeg eto”: cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer ymchwil canser

“Roeddwn i’n argyhoeddedig na fyddwn i byth yn gallu rhedeg eto”: cymryd rhan yn Hanner Marathon Caerdydd ar gyfer ymchwil canser

Postiwyd ar 1 Mawrth 2024 gan Alumni team

Cyn-fyfyriwr ac aelod o staff Prifysgol Caerdydd yw Abyd Quinn-Aziz (MPhil 2012) sydd wedi bod yn rhedwr brwd ers ei ieuenctid. Yn dilyn rhai problemau iechyd, mae wedi dychwelyd i redeg yn ddiweddar ac mae wedi gosod her Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref eleni. 

Prifysgol Caerdydd yn serennu mewn cyfresi teledu

Prifysgol Caerdydd yn serennu mewn cyfresi teledu

Postiwyd ar 22 Chwefror 2024 gan Alumni team

Ydych chi’n hoff o hel atgofion am Brifysgol Caerdydd? Ydych chi’n hoff o adnabod lleoliadau cyfarwydd ar y teledu? Rydym wedi llunio rhestr o gyfresi teledu sydd wedi eu ffilmio yn adeiladau'r campws ac o’u cwmpas.

Fy mhrofiad fel person newydd dibrofiad yng Nghaerdydd –  I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Fy mhrofiad fel person newydd dibrofiad yng Nghaerdydd – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Ionawr 2024 gan Alumni team

Mae Nori Shamsuddin (LLB 1998) yn fam, yn fardd hunan-gyhoeddedig, yn ramantus anobeithiol, ac yn awdur llawrydd. Yma, mae’n myfyrio ar ei phrofiad o deithio i Gymru am y tro cyntaf o’i mamwlad ym Malaysia, a’i hatgofion o ymgartrefu fel myfyriwr rhyngwladol.

Fy mhrofiad gyda Womentoring – Jane Cook (BA 2008)

Fy mhrofiad gyda Womentoring – Jane Cook (BA 2008)

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2023 gan Alumni team

Ym mis Mawrth 2023, cymerodd Jane Cook (BA 2008), ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus annibynnol, ran yn ein cynllun mentora fflach blynyddol ar gyfer cyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd – Menywtora (Womentoring). Isod, mae Jane yn myfyrio ar ei hamser yn fentor ar sawl cyd-fyfyriwr ac yn rhannu ei phrofiadau er mwyn galluogi’r rhai sy’n ystyried cymryd rhan yng nghynllun y flwyddyn nesaf amgyffred ag ef.

Fy mhrofiad gyda Womentoring – Jamie Marie Ellis (MA 2019)

Fy mhrofiad gyda Womentoring – Jamie Marie Ellis (MA 2019)

Postiwyd ar 5 Rhagfyr 2023 gan Alumni team

Ym mis Mawrth 2023, cymerodd yr awdur a'r cynhyrchydd cynnwys llawrydd Jamie Marie Ellis (MA 2019) ran ym ‘Menywtora’, ein cynllun mentora fflach blynyddol ar gyfer cyn-fyfyrwyr Caerdydd. Cafodd Jamie ei mentora gan ei chyd-gyn-fyfyrwraig Jane Cook (BA 2008), ymgynghorydd cysylltiadau cyhoeddus annibynnol a sylfaenydd Pasbort Gwin Caerdydd. Mae Jamie yn myfyrio ar ei phrofiad fel mentorai ar y rhaglen ac yn rhannu sut mae wedi cael effaith gadarnhaol ar ei gyrfa.

Rhedeg Hanner Marathon Caerdydd er budd niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl – Yr Athro Neil Harrison

Rhedeg Hanner Marathon Caerdydd er budd niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl – Yr Athro Neil Harrison

Postiwyd ar 4 Rhagfyr 2023 gan Alumni team

Athro Clinigol mewn Niwroddelweddu yng Nghanolfan Ymchwil Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC) yw Neil Harrison. Ym mis Hydref rhedodd Hanner Marathon Caerdydd yn rhan o #TeamCardiff i godi arian at niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Yma, mae’r Athro Harrison yn sôn am baratoi ar gyfer rhedeg Hanner Marathon Caerdydd a'r gwahaniaeth y mae codi arian yn ei wneud i ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa.   

Cyn-fyfyrwyr yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol cyfryngau y dyfodol

Cyn-fyfyrwyr yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol cyfryngau y dyfodol

Postiwyd ar 22 Tachwedd 2023 gan Alumni team

Ym mis Hydref, dychwelodd pum cyn-fyfyriwr a oedd yn gwneud newidiadau i Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd i siarad â myfyrwyr presennol. Roedd Sophia Crothall, myfyrwraig ôl-raddedig (Diwydiannau Diwylliannol a Chreadigol 2023-) yn bresennol yn y sgwrs ac yn rhannu ei phrif nodweddion aeth gyda hi o’i straeon gyrfa.

Rhedeg am eich bywyd – sut all rhedeg helpu eich iechyd meddwl – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Rhedeg am eich bywyd – sut all rhedeg helpu eich iechyd meddwl – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 20 Tachwedd 2023 gan Alumni team

Mae George Watkins (BA 2018) yn rhedwr Hanner Marathon Caerdydd profiadol ac yn gyn-Swyddog Iechyd Meddwl ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn 2018, 2019 a 2022, rhedodd yn rhan o #TeamCardiff, gan godi arian ar gyfer gwaith ymchwil hanfodol Prifysgol Caerdydd ym maes niwrowyddoniaeth ac iechyd meddwl. Yma, mae George yn rhannu ei daith gyda rhedeg a'i iechyd meddwl ei hun.

Sut i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf – Bossing It

Sut i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf – Bossing It

Postiwyd ar 27 Hydref 2023 gan Alumni team

Gwych — rydych chi wedi cael gwahoddiad i gyfweliad am swydd newydd a chyffrous, ond beth nesaf!? Yn aml, bydd aros am gyfweliad yn gallu codi braw ar rywun, ond drwy baratoi’n effeithiol amdano, byddwch chi’n dawel eich meddwl wrth wybod y gallech fynd i'r afael ag ef yn llawn hyder. Cawson ni sgwrs gyda rhai o'n cyn-fyfyrwyr gwych, ac maen nhw wedi rhannu awgrymiadau da iawn ar sut i lwyddo yn eich cyfweliad nesaf.