Skip to main content

Cyswllt CaerdyddI Gynfyfyrwyr, Gan GynfyfyrwyrNewyddionStraeon cynfyfyrwyr

Codi, siarad a sefyll yn uchel — I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

23 Chwefror 2023

Roedd y gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol Paul Regan (BN 2016) eisiau dod o hyd i ffordd o helpu dynion i agor i fyny am eu hiechyd meddwl. Ar ôl ymuno â ffrind a chyd-gynfyfyriwr Charles Needham (BSc 2008), gyda’i gilydd fe wnaethant ddatblygu Stand Tall, sef seminarau ymarfer corff ac iechyd meddwl di-elw i’w cymuned leol.

Ers i mi raddio o fy ngradd nyrsio iechyd meddwl yn 2016, deuthum yn ymwybodol o rywbeth sydd heddiw’n cael ei ystyried yn ffaith yn anffodus. Rhywbeth sy’n cael ei grybwyll yn rhy achlysurol ar y cyfryngau cymdeithasol. Bod dynion yn lladd eu hunain.

Mewn gwirionedd, mae dynion dair gwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain. Ar ben hynny, maent hefyd yn fwy tebygol o fod yn gaeth i sylweddau. Maent hefyd yn llai tebygol o geisio cymorth, ac yn llai tebygol o elwa o ymyriadau mwy traddodiadol. Rwyf wedi gweld drosof fy hun effaith hunanladdiad ymhlith dynion, yn broffesiynol ac yn bersonol.

Roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth amdano. Daeth yn obsesiwn gen i feddwl am rywbeth a fyddai’n helpu dynion i fod yn agored, eu helpu i ymfalchïo ynddynt eu hunain, a’u helpu i ddatblygu ymdeimlad o gymuned.

Ar ôl amser hir yn bownsio o amgylch fy mhen, sefydlais i Stand Tall ynghyd â ffrind i mi, cyd-gynfyfyriwr o Brifysgol Caerdydd, Charles Needham (BSc 2008), sy’n frwd dros CrossFit a chodi pwysau. Yr hyn sydd gennym yn gyffredin hefyd yw bod eisiau gwneud rhywbeth sy’n gadael marc parhaol ar ein cymuned leol.

Nid er elw yw Stand Tall lle mae’r ffocws ar wella iechyd meddwl a lles dynion. Rydym wedi datblygu cwrs sydd â’r syniad cwbl anwreiddiol o helpu dynion i weithio ar eu hiechyd corfforol a meddyliol, ar yr un pryd. Rwy’n gwybod. Torri tir newydd… Ond mewn gwirionedd mae’n troi allan ei fod yn eithaf unigryw. Mae’n unigryw oherwydd, fel gweithwyr iechyd proffesiynol, rydym i gyd yn euog o ddweud wrth bobl am bwysigrwydd iechyd corfforol a meddyliol. Fodd bynnag, ydyn ni wir yn gwneud hyn yn ymarferol? Yn sicr, nac ydw i, dros y blynyddoedd, er gwaethaf fy ymdrechion gorau. Nid oes llawer ar gael sy’n rhoi help ymarferol, yn enwedig i’r ddwy agwedd yn ystod yr un sesiwn. Yn Stand Tall, mae iechyd corfforol a meddyliol yn cael eu trin fel eu bod yr un mor bwysig â’i gilydd.

Rydym wedi rhagbrofi, treialu, mireinio, a gweithio’n galed y tu ôl i’r llenni ac rydym bellach yn agored i hunan-atgyfeiriadau ac yn barod i fynd. Rydym yn cynnal ein cwrs cryfder a lles am ddim yn ein hardal leol. Rhennir pob sesiwn yn ddwy; rhan gorfforol a rhan feddyliol. Beth mae hynny’n ei olygu yn fras, yw codi pwysau; barbells, codi Olympaidd ac ystod o symudiadau a thechnegau a gyflwynir o dan hyfforddiant cymwys. Yna rydym yn cyflwyno seminarau lles ar amrywiaeth o bynciau sy’n seiliedig ar dystiolaeth; iselder, straen, cwsg, gorbryder, offer a thechnegau sy’n seiliedig ar CBT, a mwy.

Mae’n anhygoel gweld beth sy’n digwydd i ddynion ar ôl dysgu rhai sgiliau a thechnegau codi Olympaidd (peidiwch â phoeni ei fod ar gyfer pob gallu), ac yna eistedd i lawr a siarad am ystod o bynciau iechyd meddwl. Mae ymarfer corff a dysgu sgil newydd yn teimlo’n dda. Mae hyn yn gwneud eistedd i lawr gyda phaned a dysgu am iechyd meddwl a lles yn llawer mwy effeithiol.

Ar hyn o bryd rydym wedi ein lleoli yn y Barri, ychydig y tu allan i Gaerdydd, ac yn agored i unrhyw un yn y cyffiniau sy’n foi, sy’n cael trafferth, ac a hoffai ddysgu sut i godi pwysau a chael rhywfaint o mojo yn ôl. Rydym am helpu pobl i ddysgu sut i ofalu am eu hiechyd a’u lles, adennill ymdeimlad coll o fod yn rhan o gymuned, ac i fagu rhywfaint o wydnwch.

Er mwyn helpu i godi rhywfaint o ymwybyddiaeth am bwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud, a gobeithio taflu goleuni ar y mater pwysig hwn rydym hefyd yn ymgymryd â her fawr. Yn cychwyn ar 24 Mawrth byddwn yn cerdded o gopa Pen Y Fan yn y Bannau Brycheiniog i ben Yr Wyddfa. Mae’n daith o fwy na chan milltir (ac esgyniad o fwy na 8000 troedfedd!). Cadwch lygad allan am ddau ddyn sydd â gwarbaciau mawr a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dweud helo!

Eisiau gwybod mwy am Stand Tall? Estynnwch allan a chysylltwch â ni, drwy @standtallwales ar Twitter, Facebook ac Instagram.