Skip to main content

Cyswllt CaerdyddNewyddionStraeon cynfyfyrwyrWomentoring

Fy mhrofiad mentora – Esther Morris (BA 2018)

22 Medi 2022

Ym mis Mawrth, cymerodd Esther Morris (BA 2018), Uwch Swyddog Gweithredol Cyfrifon yn Nelson Bostock Ultd, ran yn ein cynllun mentora blynyddol ar gyfer cyn-fyfyrwyr Caerdydd – Menywtora. Cafodd Esther ei pharu â’i chyd-fyfyriwr Rebecca Harris (BA 2008), Uwch Reolwr Masnachol yn The Walt Disney Company. Mae Esther yn rhannu ei phrofiadau o’r rhaglen a’r manteision a gafodd o gael ei pharu â mentor.

Bob gwanwyn rydym yn dod â chyn-fyfyrwyr llwyddiannus Caerdydd at ei gilydd i rannu eu profiad gwerthfawr a’u harbenigedd â mentoreion ar ddechrau eu gyrfa. Drwy feithrin y cysylltiadau hyn, rydym yn helpu i rymuso graddedigion benywaidd Caerdydd i gyrraedd eu llawn botensial.

Beth wnaeth i chi wneud cais am gynllun MENYWtora?

Rwyf bob amser yn hoffi manteisio ar y cyfle i ddysgu gan eraill, boed hynny trwy fynychu digwyddiadau a gweminarau neu hyd yn oed dim ond pori llwyfannau fel LinkedIn. Yn benodol, fodd bynnag, fel rhywun sy’n gymharol agos at ddechrau eu gyrfa, roedd MENYWtora yn ymddangos fel cyfle anhygoel i siarad yn uniongyrchol â gweithiwr proffesiynol benywaidd llwyddiannus. Teimlais y byddai’n arbennig o werthfawr dysgu gan fenyw mewn busnes a allai hefyd gymryd safiad gwrthrychol wrth gynnig arweiniad o amgylch fy ngyrfa, felly roedd yn ymddangos fel cyfle gwych.

A allwch chi ddweud ychydig wrthym am yr hyn yr oedd y mentora yn ei olygu?

Neilltuwyd fy mentor a minnau i’n gilydd drwy’r cynllun ac ar ôl siarad yn fyr dros ebost, cawsom alwad fideo ragarweiniol lle buom yn trafod yr hyn yr oeddem yn gobeithio ei gael o’r rhaglen. Buom yn siarad am ble yr hoffwn i fy ngyrfa fynd yn y tymor hir a’r tymor byr a nodi yr hoffem ni gael perthynas barhaus. Mae’n wych gwybod, wrth i mi symud ymlaen trwy fy ngyrfa, y bydd gennyf rywun y gallaf fynd ato ag ymholiadau a phryderon, a gobeithio y gall y ddwy ohonom ddysgu oddi wrth ein gilydd wrth symud ymlaen.

Pa brif bethau y gwnaethoch eu dysgu wrth gael eich mentora?

Un o’r pethau allweddol a gymerais gan MENYWtora oedd gwneud yn siŵr eich bod yn hunan-fyfyriol yn ymwybodol ac yn gofyn cwestiynau i chi’ch hun ynghylch pam rydych yn teimlo ffordd benodol – er enghraifft, gofyn i chi’ch hun beth sy’n eich atal rhag cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa neu rhag archwilio ardal newydd. Rwy’n meddwl mai un o’r pethau gwych am fentora yw bod gennych chi nid yn unig rywun arall i ddysgu ganddo, ond fe’ch anogir hefyd i fyfyrio mewn ffordd efallai na fyddech wedi ystyried fel arall.

Sut ydych chi’n meddwl y bydd mentora yn helpu eich gyrfa yn y dyfodol?

Mae mentora wedi fy helpu i egluro fy meddyliau a theimladau fy hun am fy ngyrfa ac i gymryd rhan weithredol yn ei dilyniant. Rwyf yn lwcus iawn o gael rhywun y tu allan i fy amgylchedd gwaith a all fy nghefnogi, fy annog a fy nghynghori, ac rwy’n ddiolchgar iawn y byddaf yn gallu cario hynny ymlaen wrth i’m gyrfa ddatblygu. Roeddwn hefyd yn ddigon ffodus i gael dyrchafiad yn gymharol fuan ar ôl fy sesiwn fentora gyntaf, felly llwyddais i gadw cyngor fy mentor mewn cof a bod yn hyderus wrth ofyn cwestiynau a thrafod fy natblygiad yn ystod fy mhroses adolygu. Mae hon yn sgil yr wyf yn awr yn sicr y byddaf yn ei chario gyda mi trwy gydol fy ngyrfa.

A fyddech yn argymell mentora i gynfyfyrwyr eraill?

Yn bendant! Chi sy’n dibynnu ar faint yr ydych yn dewis ei roi ynddo, felly yn yr ystyr hwnnw nid oes pwysau arnoch, ond fel yn achos fy mentor, gallai fod yn rhywbeth sy’n arwain at berthynas barhaus hynod fuddiol.

Beth fyddech yn ei ddweud wrth un o gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd a oedd yn ystyried dod yn fentor?

Byddwn yn sicr yn annog unrhyw un sy’n teimlo y gallant gynnig cymorth i gofrestru. Byddwn wrth fy modd yn meddwl y gallwn fod yn fentor ar y cynllun ryw ddydd! Mae’n gyfle gwych i helpu rhywun ar ddechrau eu gyrfa a dwi wir yn credu y gall y ddwy ochr ddysgu llawer oddi wrth ei gilydd yn y pen draw.

Rydyn ni mor ddiolchgar i’n holl fentoriaid a roddodd o’u hamser i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o Brif Weithredwyr, cyfarwyddwyr, llywyddion a phartneriaid benywaidd, trwy rannu eu harbenigedd a’u profiad.

Os ydych chi’n gyn-fyfyriwr o Gaerdydd sy’n awyddus i ddod o hyd i, neu ddod yn fentor i gyn-fyfyriwr, mae ein platfform rhwydweithio cyn-fyfyrwyr Cyswllt Caerdydd yn eich helpu chi i ddod o hyd i’r gyfatebiaeth gywir. Mae cofrestru’n gyflym ac yn hawdd, a gallwch chi hidlo yn ôl y diwydiant a’r lleoliad i chwilio am y rheiny sydd naill ai’n cynnig helpu neu’n gofyn am gymorth.

Mae yna hefyd lawer o ffyrdd eraill y gallwch chi wirfoddoli eich amser a’ch arbenigedd i helpu i ysbrydoli a chefnogi’r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd.