Cyswllt Caerdydd, I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr, News

O lawfeddyg i Brif Swyddog Gweithredol technoleg: pam wnes i newid fy ngyrfa i helpu i achub y GIG – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Owain Rhys Hughes (

Llawfeddyg clust, trwyn, gwddf (ENT) yw Dr Owain Rhys Hughes (MBBCh 2005). Mae’n entrepreneur technoleg iechyd llwyddiannus, ac mae ei fenter Cinapsis yn helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng ôl-groniad presennol yn y GIG ac yn lleihau gorludded ar draws y gweithlu gofal iechyd. Mae’n rhannu ei brofiad o droi gyrfa, pwysigrwydd cydweithredu a sut mae gwneud newid go iawn yn bosibl.

Pan gyrhaeddais i Gaerdydd yn 1999 yn fyfyriwr cyffrous i astudio Meddygaeth, roeddwn i’n meddwl mai bod yn feddyg fyddai fy nghyfle gorau i gael effaith gadarnhaol yn y GIG. Fodd bynnag, yn fuan newidiais fy meddwl!

Ychydig o flynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl graddio, teithiais ar draws Cefnfor yr Iwerydd i astudio yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Harvard gyda lleoliad yn Ysbyty Llygaid a Chlustiau byd-enwog Massachusetts. Roedd hwn yn brofiad gwirioneddol anhygoel, a dysgais lawer iawn gan rai o feddygon mwyaf talentog y byd. Dychwelais adref yn ddiweddarach, i weithio’n llawfeddyg ENT yn y GIG, ac wrth weithio yn gofrestrydd yn Ymddiriedolaeth Sefydledig y GIG yn Royal Marsden, ac yn ddiweddarach yn Great Ormond Street, a Choleg Prifysgol Llundain, Ymddiriedolaethau Sefydledig y GIG, cefais dro annisgwyl yn fy llwybr gyrfaol.

Ar lawr yr ysbyty, cefais fy syfrdanu gan y problemau amlwg – o aneffeithlonrwydd i oedi – a oedd yn ganlyniad i systemau cyfathrebu clinigol hen ffasiwn oedd wedi’u datgysylltu. Nid oedd meddygon yn gallu rhannu gwybodaeth na chydweithio ar driniaeth cleifion. Roedd atgyfeiriadau ar bapur a chadwyni ebost yn rhwystro darpariaeth gofal, ac roedd cleifion yn cael eu hanwybyddu yn anfwriadol. Roeddwn yn gwybod bod angen dewis amgen gwell ar y GIG, felly, gyda chyngor a chymorth gan gydweithwyr, es ati i greu un.

Sefydlais Cinapsis gyda’r nod o ddarparu offer digidol diogel a phwrpasol i glinigwyr i symleiddio atgyfeiriadau a gwella canlyniadau cleifion. Mae ein platfform SmartReferrals yn cysylltu clinigwyr ag arbenigwyr er mwyn iddynt allu rhannu cyngor ac arbenigedd: mae hyn yn helpu meddygon teulu, parafeddygon ac optometryddion i wneud penderfyniadau cyflymach, mwy gwybodus a chywir am ddarparu gofal.

Dwi wedi cael llawer o foddhad wrth weld y dechnoleg hon yn helpu i symleiddio llwyth gwaith clinigwyr, lleihau atgyfeiriadau diangen a chyflymu canlyniadau cadarnhaol i gleifion. Yn Norfolk a Waveney, mae ein prosiect dermatoleg yn helpu i leihau amseroedd aros am gyngor arbenigol o 50 wythnos i ddim ond 48 awr, ac mae prosiect tebyg yn Swydd Gaer a Glannau Mersi yn arbed tua £1m y flwyddyn i’r GIG.

Mae effaith y pandemig wedi golygu bod angen mwy o atebion arloesol ar y GIG nag erioed o’r blaen, a chredaf mai clinigwyr sydd yn aml yn y sefyllfa orau i gynllunio’r atebion hyn. Gobeithio, drwy rannu fy stori, y gallaf ysbrydoli meddygon eraill i ystyried yr hyn y gallant ei gyfrannu at fyd technoleg iechyd hefyd. Dyma fy awgrymiadau defnyddiol i unrhyw un sydd eisiau creu eu hateb eu hunain i broblem y maen nhw’n credu sydd angen ei datrys:

Peidiwch ag ofni herio’r sefyllfa bresennol

Os ydych chi’n sicr bod angen i rywbeth newid, mae’n debyg nad chi yw’r unig un sy’n meddwl felly. Ond yn hollbwysig, mae gennych y pŵer i wneud gwahaniaeth. Heriwch y sefyllfa sydd ohoni trwy gyflwyno ffordd newydd o wneud pethau. Siaradwch â’r rhai o’ch cwmpas a byddwch yn hyderus wrth hyrwyddo newid.

Ystyried y newidiadau cynnil bob amser

Mae wedi bod yn hanfodol ystyried y newidiadau cynnil wrth ddatblygu Cinapsis. Roedd yn rhaid i ni ystyried y manylion – megis sut roedd gwahanol glinigwyr yn gweithio, pa systemau yr oeddent eisoes yn eu defnyddio a sut y byddai platfform digidol newydd yn cydweddu i’r rhain – er mwyn gwneud yn siŵr bod ein hateb wedi’i deilwra’n effeithiol i’w helpu. Dylech bob amser ymchwilio’n ddyfnach i’r broblem neu’r rhwystr rydych chi’n mynd i’r afael â hi. Cadwch olwg ar y newidiadau cynnil gan y bydd hyn yn eich helpu i nodi achosion sylfaenol y problemau ac yn y pen draw yn eich helpu i fynd i’r afael â nhw’n fwy effeithiol.

Bod yn barod i fynd i gyfeiriad gwahanol

Tra’n hyfforddi i fod yn feddyg doedd gen i ddim syniad y byddwn i’n ddigon ffodus i arloesi hefyd o fewn y sector technoleg iechyd. Yn wir, awgrymodd rhai pobl ei bod yn ‘wastraff’ ar hyfforddiant meddygol camu’n ôl o ymarfer meddygol rheng flaen! Ond ar ôl bod trwy’r profiad fy hun, rydw i’n hynod falch o’r hyn rydw i wedi’i gyflawni gyda Cinapsis. Felly byddwch yn barod i ddilyn llwybrau newydd, oherwydd ni wyddoch ble y gallent eich arwain.

Nid oes amheuaeth nad oedd fy nghyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd yn allweddol wrth lunio’r meddyg a’r entrepreneur rydw i heddiw. Fyddwn i ddim lle’r ydw i heb yr addysg a’r gefnogaeth a gefais pan oeddwn yn fyfyriwr israddedig yng Nghaerdydd. Efallai fod fy ngyrfa wedi mynd ar drywydd annisgwyl, ond rwyf wedi dysgu a phrofi mwy nag y gallwn fod wedi’i ragweld erioed. Rwy’n edrych ymlaen at weld beth mae’r genhedlaeth nesaf o gynfyfyrwyr Caerdydd yn ei gyflawni!

Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi 

Rydym wedi cyflwyno ‘I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr’ gan nad oes neb yn adnabod ein cymuned o gynfyfyrwyr gystal â chi! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi mewnwelediad iddynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Edrychwch ar ein rhestr lawn o erthyglau, a gwyliwch ein rhestr o ddigwyddiadau byw eto.