Skip to main content
Kate Morgan (BA 2017)

Kate Morgan (BA 2017)


Postiadau blog diweddaraf

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru: Dathlu 10 mlynedd o lwyddiant

Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru: Dathlu 10 mlynedd o lwyddiant

Postiwyd ar 10 Mawrth 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Canolfan Ymchwil Awtistiaeth Cymru (WARC) wedi bod wrth wraidd polisïau ac arferion pwysig ers 10 mlynedd, gan ddarparu data y gellir ei drosi yn gamau gweithredu ac sy'n cael effaith wirioneddol ar weithwyr proffesiynol yn y gymuned awtistig. Mae cyn-gyfarwyddwyr a chyfarwyddwyr presennol WARC yn cwrdd i fyfyrio ar eu cyflawniadau gan edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf.

COVID-19 a chanser: Deall agweddau a thorri rhwystrau

COVID-19 a chanser: Deall agweddau a thorri rhwystrau

Postiwyd ar 9 Mawrth 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Anthropolegwr meddygol yw Harriet Quinn-Scoggins (PhD 2019) sy'n canolbwyntio ar ymchwil canser. Roedd unwaith yn rhan o raglen Arweinwyr Ymchwil Canser y Dyfodol (FLiCR), ac mae bellach yn cymryd rhan yn yr astudiaeth agweddau ac ymddygiadau canser COVID-19. Yma mae'n esbonio pam bod ymagwedd anthropolegol yn bwysig, a sut gall yr ymchwil hon wella diagnosis cynnar o ganser.

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Dathlu Cymru a chefnogi cerddorion yn wyneb COVID-19

Postiwyd ar 25 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Iestyn Griffiths (BA 2016, MA 2018) yn disgrifio ei daith o fod yn blentyn oedd wedi'i wirioni â cherddoriaeth i gyd-gyfarwyddo cyngerdd digidol mawr ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi, gan ddathlu a chefnogi cerddorion o Gymru.

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Sut gwnaeth gwaith caled fy rhieni fy ysbrydoli i lwyddo – I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

Postiwyd ar 18 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Jackie Yip (BA 2018) wedi teithio’r byd ac wedi ymdrwytho ym mhob cyfle sydd wedi dod ei ffordd. Gan ddefnyddio’r agwedd at waith a ysbrydolodd ei rhieni ynddi, ynghyd â’r gefnogaeth ar gael gan Brifysgol Caerdydd, llenwodd Jackie ychydig flynyddoedd byr â llond oes o brofiadau.

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

7 llyfr cynfyfyrwyr i’ch paratoi ar gyfer Dydd Sant Ffolant eleni

Postiwyd ar 11 Chwefror 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Efallai bydd Dydd Sant Ffolant ychydig yn wahanol eleni ac mae'n annhebygol y gwelwn lawer o enghreifftiau mawr a chyhoeddus o gariad ond peidiwch â phoeni. Ewch i nôl paned poeth, setlwch ar y soffa ac ymgollwch i deimladau cynnes a braf gyda'r tudalennau cyffrous hyn.

Dechrau hael i’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Dechrau hael i’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

Postiwyd ar 28 Ionawr 2021 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Cangen Prydain o Gymdeithas yr Ysgolheigion sy’n Dychwelyd o‘r Gorllewin wedi bod mor hael â rhoi masgiau i Brifysgol Caerdydd fel arwydd twymgalon o undod a chefnogaeth.

Chwilio am y ‘cyswllt coll’ rhwng clefyd yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd

Chwilio am y ‘cyswllt coll’ rhwng clefyd yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd

Postiwyd ar 16 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Dr Anne-Catherine Raby yn ymchwilydd yn yr Ysgol Feddygaeth, yn chwilio am y cysylltiad rhwng clefyd cronig yr arennau a chlefyd cardiofasgwlaidd gyda ffocws ar lid. Mae ei gwaith yn bellgyrhaeddol, yn hollgynhwysol, ac yn hollbwysig i ddeall y clefyd sy'n gyfrifol am fwy o farwolaethau yn fyd-eang nag unrhyw achos arall.

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Anne Rosser

Dewch i gwrdd â’r ymchwilydd – yr Athro Anne Rosser

Postiwyd ar 14 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae clefyd Huntington yn un dinistriol, a achosir gan enyn diffygiol sy'n atal yr ymennydd rhag gweithio'n iawn, gan effeithio ar symudedd, dysgu, meddwl ac emosiynau. Mae'r symptomau'n gwaethygu dros amser ac ar hyn o bryd nid oes modd gwella’r clefyd. Mae'n gyflwr etifeddol ac mae ganddo siawns o tua 50% y caiff ei basio i lawr gan riant. Fe wnaethom siarad â'r ymchwilydd Anne Rosser, Athro Niwrowyddoniaeth Glinigol, Adran Meddygaeth Seicolegol a Niwrowyddorau Clinigol ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae interniaethau yn ‘fuddiol i bawb’

Mae interniaethau yn ‘fuddiol i bawb’

Postiwyd ar 9 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Bu Mohammad Arshad (MEng 2020) ar interniaeth dros yr haf gyda KGAL Consulting Ltd. Cafodd y lleoliad gwaith ei gynnig gan gynfyfyriwr o Gaerdydd. O ganlyniad, cafodd swydd barhaol gyda’r cwmni ac mae wedi cychwyn ar ei yrfa ym maes peirianneg. Cawsom air gydag ag ef i glywed am sut y gwnaeth y mwyaf o'r cyfle a chael swydd mewn maes y mae galw mawr amdano.

Dewch i gwrdd ag arweinydd newydd ymchwil canser Caerdydd – cyfnod cyffrous i ddod

Dewch i gwrdd ag arweinydd newydd ymchwil canser Caerdydd – cyfnod cyffrous i ddod

Postiwyd ar 9 Rhagfyr 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Yr Athro Awen Gallimore yw Arweinydd Thema Canser newydd Prifysgol Caerdydd. Mae hi’n llawn egni a brwdfrydedd ac mae ganddi gynlluniau mawr ar gyfer llywio ymchwil canser yng Nghaerdydd. Cawsom air gydag Awen i gael ei mewnwelediad i'r datblygiadau a'r arloesedd cyffrous sy'n cael eu cynnal yn y maes hwn.

Beca o Bake Off yn trafod Caerdydd, gyrfaoedd, a choginio

Beca o Bake Off yn trafod Caerdydd, gyrfaoedd, a choginio

Postiwyd ar 26 Hydref 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Beca Lyne-Pirkis (BMus 2004) yn awdur, darlledwr a chyrhaeddodd y rownd derfynol ar Great British Bake-Off a dilynodd ei gyrfa lwybr annisgwyl. Mae Beca'n disgrifio ei hamser ar y gyfres Deledu boblogaidd ac yn esbonio sut yr oedd yn cymhwyso'r sgiliau a ddysgodd o'i gradd mewn cerddoriaeth at rannau eraill o'i bywyd. Mae hefyd yn trafod rhai o'i hatgofion mwyaf gwyllt a hyfryd o fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd.

Codwyr Arian Rhithwir #TîmCaerdydd Nelson Selvaraj

Codwyr Arian Rhithwir #TîmCaerdydd Nelson Selvaraj

Postiwyd ar 2 Hydref 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Nelson Selvaraj (MSc 2015) yn aelod o staff ac yn gynfyfyriwr sydd newydd redeg ras rithiol i godi arian ar gyfer ymchwil a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd. Yma, mae’n sôn am yr hyn a’i ysbrydolodd i wynebu’r her gorfforol hon ac mae’n rhannu ei ddoethineb â’r rheini sy’n ystyried gwneud rhywbeth tebyg.

Campws tawel: Prifysgol Caerdydd mewn lluniau

Campws tawel: Prifysgol Caerdydd mewn lluniau

Postiwyd ar 23 Medi 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Gan ein bod yn rhagweld y bydd myfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd yn dychwelyd ar gyfer tymor newydd yr hydref, mae'r unigedd sy'n gysylltiedig â'r adeiladau cyfarwydd hyn yn newid yn araf.

Perthnasoedd newydd, cyllid newydd a dull newydd o asesu plant

Perthnasoedd newydd, cyllid newydd a dull newydd o asesu plant

Postiwyd ar 17 Medi 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Uned Asesu Niwroddatblygiad Prifysgol Caerdydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer dyfodol asesiadau ymddygiad plant ac yn darparu cymorth y mae ei angen yn fawr ar deuluoedd, ysgolion a phlant. Gyda chymeradwyaeth grant COVID-19 UKRI newydd, mae ei waith gwerthfawr yn parhau yng nghyd-destun y pandemig presennol.

Myfyrio ar Fywyd – Dino Willox (BA 1996, MA 1999, PhD 2003)

Myfyrio ar Fywyd – Dino Willox (BA 1996, MA 1999, PhD 2003)

Postiwyd ar 17 Awst 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Dino Willox yw’r cyfarwyddwr ar gyfer cyflogadwyedd myfyrwyr Prifysgol Queensland ac mae wedi bod mewn sawl rôl ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys Pennaeth Cofnodion Myfyrwyr a Chofrestrydd Cynorthwyol. Roedd Dino hefyd yn fyfyriwr Prifysgol Caerdydd dair gwaith ac mae wastad wedi hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant mewn Addysg Uwch. Yma, maen nhw’n adlewyrchu ar eu gyrfa, hel atgofion am Gaerdydd, a chynnig cipolwg gwerthfawr.

Hoffi bwyd, casáu gwastraff – bwyta’n foesegol ac effaith y cyfnod clo

Hoffi bwyd, casáu gwastraff – bwyta’n foesegol ac effaith y cyfnod clo

Postiwyd ar 31 Gorffennaf 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Lia Moutselou (Daearyddiaeth a Chynllunio 2002-2005) yn uwch-reolwr polisi ar gyfer corff gwarchod dŵr ac yn un o bedwar cyfarwyddwr Lia’s Kitchen, sy’n gwmni buddiant cymunedol. Mae gan Lia brofiadau eang ac mae wedi bod yn ddarlithydd yn ogystal â myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd. Yma, mae hi’n trafod gwastraff bwyd, y diwydiant bwyd, ryseitiau newydd, a’i barn ar y byd, ar ôl y pandemig.

Delio â chofgolofnau dadleuol yn Estonia a thu hwnt

Delio â chofgolofnau dadleuol yn Estonia a thu hwnt

Postiwyd ar 23 Gorffennaf 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae Federico Bellentani (PhD 2018) yn rheolwr ymchwil digidol i bartner Google Cloud yn yr Eidal. Mae ei ymchwil PhD am gofgolofnau dadleuol wedi dod yn fwyfwy perthnasol o ganlyniad i brotestiadau rhyngwladol a galwadau i dynnu cerfluniau i lawr. Mae’n trafod ei ddarganfyddiadau o Estonia a’i safbwyntiau ar ddelio â chofgolofnau dadleuol ledled y byd.

Cadw pobl mewn cysylltiad gyda chelf – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Cadw pobl mewn cysylltiad gyda chelf – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Postiwyd ar 22 Mehefin 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Mae’r artist a’r pensaer, Katherine Jones (BSc 2011, MArch 2013, PGDip 2015), yn egluro sut ellir ymgorffori grym hiraeth a’n hawydd i ymgysylltu mewn adeiladau a’r celf sy’n eu darlunio.

Y teulu sy’n llawn cynfyfyrwyr Caerdydd

Y teulu sy’n llawn cynfyfyrwyr Caerdydd

Postiwyd ar 19 Mehefin 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Dr Abdul C.M. Mae Rasheed yn fewnfudwr cenhedlaeth gyntaf o bentref bach gwledig yn Sri Lanka. Roedd yn Swyddog Ymchwil yn yr Ysgol Cemeg rhwng 1975 ac 1978. Mae wedi ymddeol o’i waith fel Uwch-beiriannydd Datblygu erbyn hyn,ond mae ganddo atgofion melys o’i amser yng Nghaerdydd. Mor felys oeddynt, iddo annog ei bedwar o blant i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Codwyr Arian Rhithwir #TîmCaerdydd

Codwyr Arian Rhithwir #TîmCaerdydd

Postiwyd ar 4 Mehefin 2020 gan Kate Morgan (BA 2017)

Tra bo’r cyfyngiadau symud ar waith, mae pobl yn chwilio am ffyrdd newydd a chreadigol i godi arian ar gyfer achosion pwysig. Mae sawl marathon a ras wedi cael eu canslo, ond nid yw Josh Little (MEng 2019) ac Owain Davies (Cysylltiadau Rhyngwladol a Gwleidyddiaeth 2019 -) wedi gadael i hynny eu rhwystro rhag codi arian ar gyfer niwrowyddoniaeth ac ymchwil iechyd meddwl a chanser ym Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o #TîmCaerdydd. Maent wedi penderfynu mynd i’r afael â heriau newydd sydd o fewn y canllawiau...