Skip to main content

Cyswllt CaerdyddI Gynfyfyrwyr, Gan GynfyfyrwyrStraeon cynfyfyrwyr

O actio yn Theatr y Sherman, i Athro yng Ngholeg y Brenin — I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr

23 Mai 2023

Buom yn siarad â’r Athro David Mosey CBE (LLB 1976) am theatr fyfyrwyr, pêl-droed, a’r radd yn y gyfraith a arweiniodd at ei yrfa ddisglair: o Gyfreithwyr Trower & Hamlins, i Goleg y Brenin Llundain, i CBE yn Rhestr Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd 2023 am wasanaethau i’r diwydiant adeiladu.

Cyrhaeddais Gaerdydd fel myfyriwr israddedig yn y gyfraith 50 mlynedd yn ôl, mewn pryd ar gyfer agoriad Theatr y Sherman. Gallwn felly fwynhau sawl blwyddyn o ddramateg amatur, gan dderbyn Stiwdio’r Sherman fel cartref ‘o’r radd flaenaf’ amlwg ar gyfer cynyrchiadau myfyrwyr yn hytrach na braint anghyffredin.

Fy rôl gyntaf oedd ‘Pete G’, ail-weithiad o Peer Gynt sy’n codi cwestiwn amlwg – beth yn union oedd o’i le ar y gwreiddiol, ar wahân i Ibsen yn hepgor y defnydd o  feic modur swnllyd? Rhoddodd y South Wales Echo adolygiad cas i ni dan y pennawd ‘Trendies who were square on stage’ ond, gan anwybyddu’r rhwystr hwn, es ymlaen i actio yng nghynyrchiadau eraill y Sherman a chyfarwyddo ‘Loot’ gan Joe Orton.

Ffurfiais dîm pêl-droed byrhoedlog Theatr y Sherman, sy’n fwy enwog am daclo brwnt nag am ein gallu. Fe wnes i rwyfo hefyd dros dîm Prifysgol Caerdydd, allan ym mhob tywydd ar y rhan fordwyol o Afon Taf yn Llandaf nad oedd yn ein paratoi’n llawn ar gyfer rasys hirach ar afonydd eraill.

Yn y cyfamser, cefais fudd o addysg o’r radd flaenaf yn Ysgol y Gyfraith, gan raddio ym 1976 a chael swydd fel ‘clerc erthyglog’ yn y cwmni cyfreithiol Trowers & Hamlins. Cefais alwad ffôn gan ein partner uwch, yr ewythrol Anthony Trower, un noson i ddweud ‘David, rwy’n clywed eich bod yn cymryd arnoch eich hun yn actor. Wel, sut hoffech chi actio fel gweinydd gwin mewn parti diodydd ar gyfer ein cleientiaid heno?’

Cynigiodd Trowers secondiad i mi i Lywodraeth Bahrain yn fuan ar ôl i mi gymhwyso fel cyfreithiwr ym 1980. Ar ôl dychwelyd i Lundain ym 1984, ailddysgais gyfreithiau Cymru a Lloegr a phedair blynedd yn ddiweddarach cefais wahoddiad i redeg swyddfa’r Trowers yn Swltaniaeth Oman, ac yn sgil y sector adeiladu bywiog yng Ngeneufor Arabia, roedd y maes cyfraith hwn yn ddewis naturiol pan ymsefydlais yn Llundain o’r diwedd.

Erbyn 1998 roedd sôn am ddulliau ‘cydweithredol’ o gaffael prosiectau adeiladu, ac fel aelod o Dasglu Cyngor y Diwydiant Adeiladu cefais wahoddiad i ddrafftio contract aml-blaid, dau gam safonol o’r enw ‘PPC2000’ sy’n parhau i gael ei ddefnyddio hyd heddiw.

Ymddeolais o Trowers yn 2013 i ymgymryd â swydd yng Ngholeg y Brenin Llundain fel Cyfarwyddwr ei Ganolfan Cyfraith Adeiladu & Datrys Anghydfod. Ymhlith y cyfleoedd ymchwil a alluogodd y rôl hon oedd comisiwn yn 2021 gan Swyddfa Gabinet y DU i ddatblygu ‘safon aur’ ar gyfer fframweithiau adeiladu a chontractau fframwaith. Mae’r argymhellion a ddeilliodd o’r gwaith hwn bellach wedi’u mabwysiadu fel polisi’r llywodraeth yn ‘Llawlyfr Adeiladu’ 2022.

Cyfle gwerthfawr arall ar gyfer ymchwil a arweinir gan effaith yw’r canllawiau a gyd-ysgrifennwyd gennyf ar gyfer yr Adran Ffyniant Bro, Tai a Chymunedau, ar sut y gall caffael cydweithredol a rheoli gwybodaeth ddigidol osgoi trychineb arall fel trychineb Tŵr Grenfell.

Rwy’n dal i gadw cysylltiad â ffrindiau o Brifysgol Caerdydd ac rwy’n gweld bod yr un ddihangfa dân yn y tŷ anhrefnus yr oeddem yn ei rannu ym Mhen-y-lan. Rwy’n ddiolchgar iawn am bopeth a ddysgais fel myfyriwr yng Nghaerdydd, yn enwedig y rhyddid i arloesi a’r pwysigrwydd o beidio â chael eich digalonni gan adolygiad gwael.


Rydym wedi cyflwyno ‘I Gyn-fyfyrwyr, Gan Gyn-fyfyrwyr’ gan nad oes neb yn adnabod ein cymuned o gyn-fyfyrwyr gystal â chi! Byddem
wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi blas i ni arnynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Edrychwch ar ein rhestr lawn o erthyglau, a gwyliwch ein rhestr o ddigwyddiadau byw eto.