Cyswllt Caerdydd, Pam Prifysgolion?

Mae Prifysgolion yn ysgogi twf economaidd ledled y byd

Dr Godfrey Ainsworth (BSc 1977, PhD 1980) yw Cadeirydd Gweithredol IQE, cwmni technolegau gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion cyfansawdd yng Nghaerdydd.

Godfrey holds an example of IQE's work

Ers dyfeisio’r teclyn silicon yn 1961, mae datblygiadau technolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd wedi newid popeth, o sut rydym yn gyrru i’r ffyrdd yr ydym yn siopa. Maent yn sail i ryfeddodau oes y cyfrifiadur, ac yn gwneud y cyfraniad mwyaf at dwf economaidd byd-eang.

Arsylwodd yr Athro Gordon Moore, un o sefydlwyr Intel, ar yr hyn a elwir yn ‘Ddeddf Moore’ erbyn hyn, sef bod gallu cyfrifiadurol yn dyblu bob 18 mis. Mae’r cynnydd yma wedi cael ei ysgogi gan y gallu i leihau deunyddiau electronig, sy’n golygu bod mwy a mwy o rannau yn gallu cael eu hymgorffori mewn un sglodyn bach. Er mai silicon yw defnydd mwyaf poblogaidd microbroseswyr o hyd, mae hi’n mynd yn anoddach ac yn fwy costus fyth i gynnal y twf yma. Yn wir, mae Moore wedi rhybuddio na allwn fynd ymhellach yn y maes hwn. Yn syml: gallwn ni ddim gwneud pethau yn llai eto.

Mae galw’r defnyddiwr am gynnyrch gwell a doethach yn herio lled-ddargludyddion traddodiadol. Er mwyn eu pweru, mae angen teclynnau perfformiad-uchel, â gallu cyflymach, sy’n defnyddio llai o ynni. Dyna pam mae lled-ddargludyddion cyfansawdd mor bwysig. Maent lawer cyflymach na’r rhai silicon yn unig, ac mae deunyddiau fel gallium arsenide, indium phosphide a gallium nitride yn allweddol lle mae perfformiad effeithlon, cyflym yn hanfod.

Mae priodoleddau photonic y deunyddiau yma – eu gallu i allyrru a chanfod golau yn golygu y gallent fod yn ddefnyddiol ar gyfer pob math o dechnolegau synhwyro sy’n hynod bwysig yn y byd awtonomaidd a chysylltiedig sydd ohoni. Mae gan led-ddargludyddion cyfansawdd rôl ganolog yn ein bywyd bob dydd yn barod, o ddyfeisiau sy’n gallu adnabod wynebau i gerbydau cysylltiedig electronig, o dechnolegau gofal iechyd uwch i ddyfeisiau pŵer solar effeithlon iawn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi cydnabod y potensial mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd ers amser. Yma yn IQE, rydym yn gwerthfawrogi ymchwil academaidd arloesol ac rydym wedi buddsoddi mewn menter ar y cyd gyda’r Brifysgol er mwyn agor Y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (CSC) yn 2015.

Drwy gyfuno ymchwil, arloesedd a phrofiadau gweithgynhyrchu, rydym yn gallu creu technolegau newydd y mae datblygwyr, busnesau a’r gymuned ehangach yn gallu eu defnyddio yn syth. Mae ein partneriaeth hefyd yn cynnig hyfforddiant er mwyn cefnogi’r peirianwyr sy’n deall lled-ddargludyddion cyfansawdd a’u potensial enfawr.

Mae IQE yn falch bod eu pencadlys ym mhrifddinas Cymru. Mae’r CSC, Prifysgol Caerdydd a’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd gerllaw – ac oherwydd hynny mae de Cymru yn cael ei chydnabod yn fyd-eang fel canolfan ragoriaeth yn y maes.

Mae hynny’n fuddiol i’r economi leol ac yn sail ar gyfer ecosystem hynod arloesol. Mae’r clwstwr yma yn prydur ddenu sylw’r ymchwilwyr, peirianwyr a’r datblygwyr mwyaf talentog – a drwy rannu’r arbenigedd a’r cyfleusterau sydd gennym wrth law, gallwn gyflawni unrhyw beth.

Darllenwch yr erthygl nesaf am Pam Prifysgolion?:
Mae Prifysgolion i bawb

Hefyd yn y gyfres:

Cardiff Connect, Why Universities?

Universities are for powering worldwide economic growth

Dr Godfrey Ainsworth (BSc 1977, PhD 1980) is Executive Chairman of IQE, a Cardiff-based manufacturer of compound semiconductor technologies.

Godfrey holds an example of IQE's work

Since the silicon chip was invented in 1961, developments in semiconductor technology have changed everything from the way we drive to the way we shop. They have powered the wonders of the computer age, and are the single biggest contributor to worldwide economic growth.

Professor Gordon Moore, one of the founders of Intel, famously observed in 1965 what is now known as ‘Moore’s Law’: that computing capability doubles every 18 months. This progress has largely been driven by miniaturisation, allowing more and more components to be embedded on a single chip. Nevertheless, while silicon remains the workhorse of most microprocessors, it is becoming increasingly difficult and extremely costly to maintain this rate of progress. Indeed, Moore himself has warned we’ve reached saturation point. Simply put, we just can’t make things any smaller.

Traditional silicon semiconductors now can’t keep up with consumer demand for smarter, improved products. To power them, we require chips with enhanced performance, lower energy consumption, and faster capabilities. This is why compound semiconductors are so important. With switching speeds that are several orders of magnitude faster than using silicon alone, materials such as gallium arsenide, indium phosphide and gallium nitride are invaluable where high speed, efficient performance is critical.

The photonic properties of these materials – their ability to emit and detect light – also lend themselves to a wide range of sensing applications that are gaining importance in our increasingly connected and autonomous world. From devices with facial recognition to connected autonomous vehicles, from advanced healthcare technologies to sustainable energy devices like solid-state lighting and highly efficient solar power generation, compound semiconductors already play a central role in our daily lives.

Cardiff University has long recognised the potential in compound semiconductors. At IQE, we value innovative academic research and formed a joint venture with Cardiff to create the Compound Semiconductor Centre (CSC) in 2015.

Combining research, innovation and manufacturing experience, together we are able to produce new technologies that can be used immediately by developers, businesses and the wider community. Our joint partnership also provides the training to support the growing demand for engineers who understand compound semiconductors and their huge potential.

With IQE being proudly headquartered in the Welsh capital, we’re in close proximity to the CSC, Cardiff University and Cardiff’s Institute for Compound Semiconductors – and the result is that South Wales is now globally recognised as a centre for excellence in the field.

That’s driving productivity in the local economy and providing the basis for an incredibly innovative ecosystem. Our cluster is rapidly attracting interest from the world’s most talented researchers, engineers, and developers – and with the shared expertise and facilities at our disposal, there’s no limit to what we can achieve.

Read the next Why Universities article:
Universities are for everyone

Also in this series: