Cyswllt Caerdydd, Pam Prifysgolion?

Mae Prifysgolion yn gwneud cymunedau yn llefydd gwell

Ali Abdi yw rheolwr Partneriaethau a Chyfleusterau Prifysgol Caerdydd ac mae e wedi byw yn Grangetown, un o faestrefi Caerdydd gydol ei oes

Ali stands in front of Grange Pavilion

Cefais fy magu yn Grangetown ac rwy’n angerddol dros ei gwneud yn lle gwell fyth i fyw. Mae Prifysgol Caerdydd yn rhannu’r weledigaeth honno.

Does unman yn fwy amlwg na Phafiliwn Grange. Am amser hir, dim ond y Clwb Bowlio oedd yn defnyddio’r lle – 15 o bobl mewn siwtiau Gwyn yn chwarae bowls a chloi’r giât ar eu hôl. Roedd y ffensys yn chwe throedfedd o uchder. Pan orffennodd y clwb, dechreuodd yr adeilad ddadfeilio a dechreuodd y trigolion lleol bryderu.

Dyna pryd derbyniais ebost gan y Brifysgol – roeddent yn chwilio am fentrau ar gyfer eu rhaglenni ymgysylltu cymunedol. Roeddwn yn bryderus iawn i ddechrau: Doeddwn i ddim am fod yn rhan o rywbeth na fyddai’n cal unrhyw effaith, oherwydd, fel y gwyddoch, mae prosiectau yn mynd a dod, ond mae cymunedau yn barhaol. Ond wrth imi gael mwy o wybodaeth, gwyddwn y gallwn gredu yn y fenter. Felly, defnyddiais fy nghysylltiadau gyda’r gymuned i ledaenu’r gair: “Gadewch inni gredu yn hyn. Gallai wneud gwahaniaeth gwirioneddol.”

Y peth cyntaf a wnaethom oedd gofyn “beth y mae’r gymuned ei hun eisiau?'” a dywedon nhw “Rydyn ni eisiau gwneud y lle hwn yn fwy, yn fwy disglair ac yn well” – a bellach mae’n cael ei ailwampio’n llwyr.

Mae’r Brifysgol wedi twtio’r lle ac mae’r adeilad ar agor i’r gymuned saith diwrnod yr wythnos. Mae myfyrwyr pensaernïaeth Prifysgol Caerdydd wedi siarad â gwahanol rhanddeiliaid fel rhan o’u haddysg fyw, yn datblygu dyluniadau, gyda’r gymuned yn graidd i’w cynlluniau. Rydym yn mynd i ehangu ein gorwelion ac agor caffi gyda chegin lle gall grwpiau cymunedol ddod a dysgu sut i goginio ar gyfer ei gilydd. Mae’n brofiad gwych; mae llawer o fyfyrwyr yn parhau yn rhan o’r fenter ar ôl iddynt raddio hyd yn oed!

Ond dim ond rhan o’r fenter yw’r brics a’r morter. Mae Prifysgol Caerdydd yn datblygu partneriaethau gydag ysgolion lleol i gyfoethogi’r profiad o ddysgu ac i helpu pobl ifanc i anelu at addysg uwch. Ymhlith digwyddiadau eraill, fe wnaethom gynnal Wythnos Gyrfaoedd gyda gwahanol ysgolion o fewn y Brifysgol; Y Gyfraith, Daearyddiaeth, Gwyddorau’r Ddaear, Busnes a Meddygaeth. Cafodd diwrnod agored bach ei chynnal yma yn y Pafiliwn hyd yn oed. Mae pob person ifanc a gafodd sgwrs gyda ni yn awr yn awyddus i astudio ym Mhrifysgol Caerdydd.
Mae cymaint o botensial yn ein cymunedau. Rhaglenni ymgysylltu blaenllaw Prifysgol Caerdydd yw’r mwyaf uchelgeisiol o’u math, gan ddefnyddio ymchwil a sgiliau arbenigol i gefnogi lleoedd fel Grangetown, ac ar draws Cymru. Gyda’r math hwnnw o ymrwymiad, mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn!

Darllenwch yr erthygl nesaf am Pam Prifysgolion?:
Mae Prifysgolion yn newid ein gorwelion

Hefyd yn y gyfres:

Cardiff Connect, Why Universities?

Universities are for making communities better places

Ali Abdi is Partnerships and Facilities Manager at Cardiff University and a lifelong resident of the Cardiff suburb of Grangetown.

Ali stands in front of Grange Pavilion

I grew up in Grangetown and I’m passionate about making it an even better place to live. Cardiff University shares that vision.

Nowhere is that more apparent than at the Grange Pavilion. For a long while, it was only used by the Bowls Club – 15 people who came in white suits to play bowls and locked the gate on their way out. The fences were six foot high. When the club disbanded, the building became derelict, and local residents became concerned.

That was when I had an email from the University – they were exploring ventures for their community engagement programmes. Initially I was very cautious: I didn’t want to be involved with something which wouldn’t have impact, because, you know, projects come and go but communities remain. But the more I heard, I knew I could believe in it. So I used my links with the community to spread the word: “Let’s get behind this. It could make a real difference.”

The first thing we did was to ask “what does the community want?” and they said “we want this space to be bigger, better, and brighter” – and now it’s being completely overhauled.

The University have spruced the place up and made it accessible to the community seven days a week. Cardiff’s architecture students have been speaking to different stakeholders as part of their live teaching, developing designs and putting the community at the heart of their plans. We’re going to extend and open a cafe with a fully functional kitchen where community groups can come and learn to cook for each other. It’s a fantastic experience; many students stay involved even after they graduate!

But bricks and mortar are just part of the project. Cardiff University is developing partnerships with local schools to enrich teaching and help young people to aspire to higher education. Amongst other events, we recently held a Careers Week with different University schools; Law was here, Geography, Earth Science, Business, Medicine. There was even a miniature Open Day right here at the Pavilion. Every young person we spoke to now wants to study at Cardiff.

There’s so much potential in our communities. Cardiff’s flagship engagement programmes are the most ambitious of their kind, utilising research and specialist skills to support places like Grangetown, and across Wales. With that sort of commitment, I think the future is really bright!

Read the next Why Universities article:
Universities are for changing our horizons

Also in this series: