Skip to main content

Cyswllt CaerdyddI Gynfyfyrwyr, Gan GynfyfyrwyrNewyddionStraeon cynfyfyrwyr

Newid gyrfa o fydwraig i gyflwynydd radio – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

24 Ionawr 2022

Mae Lizzie Romain (BMid 2014) yn fydwraig mewn ysbyty mamolaeth preifat yn Llundain, ond mae hi bob amser wedi brwydro i gydbwyso ei gyrfa bydwreigiaeth gyda’i hochr greadigol. Ychydig cyn y cyfnod clo ym mis Mawrth 2020, ymunodd â’i gorsaf radio gymunedol leol yng Ngorllewin Llundain, a nawr yn 2022 mae’n mynd amdani ac yn pontio i yrfa lawn amser mewn darlledu.

Ni allaf gofio sawl gwaith yn ystod y deng mlynedd diwethaf y gofynnwyd i mi: “Oeddech chi bob amser eisiau bod yn fydwraig?” Fy nghof cynharaf oedd eisiau trin gwallt! Yna yn 16 oed, ar ôl gwasanaeth arbennig am y pwnc brawychus o geisio penderfynu beth rydych chi am ei wneud am weddill eich bywyd, fe wnaethon ni i gyd dreulio sawl egwyl cinio yn edrych ar UCAS ac yn ceisio penderfynu beth i’w wneud. Clywais am fydwreigiaeth, a meddyliais y byddai’n swydd werth chweil! Roedd y syniad o wneud yn siŵr bod genedigaeth yn achlysur arbennig i rieni newydd yn apelio ataf yn fawr. Hefyd, gyda gradd alwedigaethol, roeddech chi’n gweithio tuag at gymhwyster a fyddai’n arwain yn uniongyrchol i swydd ar ôl graddio. Perffaith!

Dechreuais ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2011, ac erbyn mis Rhagfyr, roeddwn eisoes wedi cynorthwyo yn fy ngenedigaeth gyntaf (yn Ysbyty Brenhinol Gwent). Deunaw oed oeddwn i ar y pryd. Roedd yn brofiad brawychus ac yn wefreiddiol ond hefyd gwnaeth i mi deimlo’n aeddfed. Dysgais lawer, ac roeddwn yn angerddol iawn am fy nghwrs. Roedd llawer o ddarlithwyr gwych yn dysgu Bydwreigiaeth, ac roedd ein carfan fach o 30 yn teimlo’n debycach i deulu na dosbarth.

Ochr yn ochr â bydwreigiaeth, roeddwn i eisiau ymuno â chymdeithas. Treuliais bymtheg mlynedd yn mwynhau dawnsio ac roedd awydd arnaf ail-ddechrau. Felly penderfynais roi cynnig ar Dîm Codi Hwyl (Cheerleading) y Brifysgol a threuliais dair blynedd hapus iawn yn Codi Hwyl gyda Snakecharmers Caerdydd. Mae gen i lawer o atgofion hapus yn y sesiynau ymarfer yn y dojo, cystadlaethau codi hwyl ryngwladol a rhanbarthol, a chymdeithasu gyda thîm Pêl-droed Americanaidd Cobras Caerdydd.

Ar ôl gweithio yn Ysbyty Athrofaol Cymru am ddwy flynedd, symudais i Lundain. Unwaith eto, roeddwn angen hobi creadigol yn fy mywyd, felly gwnes gais i asiantaethau i fod yn unigolyn dros dro mewn ffilm neu deledu ochr yn ochr â fy swydd amser llawn. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf, rydw i wedi bod yn rhan o dros 70 o gynyrchiadau teledu / ffilm ac wedi mwynhau bob munud! Y profiad gorau oedd bod ar set ar gyfer y ffilm ‘Bohemian Rhapsody,’ ond rydw i hefyd wedi bod yn y Queen Vic ar Eastenders, ymwelydd yn Holby City, coblyn yn ‘The Witcher,’ cynghorydd bydwraig ar set nifer helaeth o weithiau, ac ar hyn o bryd fi yw’r fydwraig ar hysbyseb recriwtio’r GIG ar y teledu – 1000 o fywydau.

Fe wnaeth yr awydd creadigol daro eto ar ddiwedd 2019 ac ar ôl mynd ar gwrs Cyflwynydd Teledu, gwnes gais am swydd cyflwynydd radio gyda Hayes FM 91.8. Y peth anodd yw, bob tro y byddwch yn rhoi cynnig ar rywbeth ‘newydd,’ mae’n rhaid i chi fod yn fodlon mentro a chael eich profi i’r eithaf. Ar y radio cefais fy mhrofiad mwyaf brawychus ond hefyd mwyaf gwerth chweil hyd yma. Fis ar ôl i mi ddechrau, fe darodd y pandemig, a chaeodd y stiwdios. Fe wnes i greu stiwdio gartref a dysgais fy hun sut i ddefnyddio Adobe Audition a Premiere Pro i recordio a golygu, a hefyd Photoshop i hyrwyddo. Rydw i mor falch o’m sioe aml-genre ‘+ve New Music Releases’ sydd wedi esblygu’n naturiol dros amser, yn bennaf o wrando’n ôl a beirniadu fy llais fy hun, techneg meic a sgiliau cynhyrchu.

Deuddeg mis ar ôl cychwyn ar fy nhaith radio, torrais fy nhroed rywsut wrth groesi fy ystafell fyw, a thrwy hap a damwain des i ar draws Cystadleuaeth Radio Ryngwladol – o’r enw Radio Star. Roeddwn yn emosiynol pan gysylltodd Nails Mahoney a Tracey Lee o On Air Coach Presenter Training â mi i ddweud fy mod wedi cyrraedd y 25 olaf (allan o 350 o ymgeiswyr!) Roeddent yn credu ynof fi! Ar ôl wyth mis a phum her sain / fideo anodd, rydw i’n un o’r pum ymgeisydd yn y Rownd Derfynol. Y goron ar y cyfan yw dwi newydd dderbyn swydd radio arall gyda Radio Cardiff! Ar ôl blynyddoedd lawer yn rhedeg o amgylch Cathays mewn gwisgoedd ffansi ac yn gwrando ar Radio Cardiff ar y ffordd i ymarfer codi hwyl, rydw i wir yn teimlo fy mod i’n dod adref.

Mae’n rhyfedd pan rydych chi’n newid gyrfa. Rydych chi’n dechrau ar y dechrau eto, ond hefyd mae pawb yn eich adnabod chi yn y rôl arall. Rwy’n teimlo mai bydwreigiaeth fu’r dirgelwch yn fy mywyd ac nid y nodwedd fwyaf amlwg amdanaf. Mewn ffordd, hoffwn pe gallwn fod yn fydwraig nes ymddeol, ond rydw i wedi dod i’r casgliad y byddaf ond yn hapus ac yn fodlon yn fy ngyrfa os gallaf fod yn greadigol, mewn diwydiant creadigol, a pharhau i chwilio am gyfleoedd newydd a chyffrous ar gyfer datblygiad proffesiynol. Dwi wastad wedi mwynhau cael newid a mentro i feysydd eraill!

Ymddangosodd un o fy sioeau cyntaf yn ddamweiniol ar Mixcloud yn ddiweddar, a fy ymateb cyntaf oedd teimlo cywilydd ac eisiau ei ddileu. Yna, fe wnes i stopio. Fyddwn i ddim lle rydw i nawr pe na bawn i wedi magu’r dewrder a bod yn fodlon mentro a recordio’r sioe gyntaf honno. Yr unig beth dwi’n difaru yw na wnes i hyn yn gynt!

Felly, dyma gymhelliant dydd Llun. Os ydych chi eisiau gwneud rhywbeth ‘anghonfensiynol’ ond yn ofni dechrau arni – peidiwch â bod! Os oes gennych yr angerdd, byddwch chi’n dysgu, yn tyfu ac yn cael eich synnu gyda’ch cyflawniadau. Ni fyddwch wedyn yn pendroni beth allai fod wedi digwydd? Dechrau arni a bydd popeth arall yn dilyn.

Ydych chi wedi cael eich ysbrydoli gan stori Lizzie? Gallwch ddilyn ei gyrfa ar ei gwefan a chysylltu â hi ar Gyswllt Caerdydd.

 

Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi 

Rydym wedi cyflwyno ‘I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr’ gan nad oes neb yn adnabod ein cymuned o gynfyfyrwyr gystal â chi! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi mewnwelediad iddynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Edrychwch ar ein rhestr lawn o erthyglau, a gwyliwch ein rhestr o ddigwyddiadau byw eto.