Skip to main content

Cyswllt CaerdyddNewyddion

Creu amgylchedd gwaith hapusach mewn byd ôl-bandemig

19 Mai 2021

Mae cynfyfyriwr Prifysgol Caerdydd, Megan Wesley (BA 2015) yn gyd-sylfaenydd ac yn gyfarwyddwr yn Libratum, cwmni ‘lles yn y gweithle’ a greodd gyda’i mam cyn i COVID-19 daro. Mae Megan yn esbonio pam nawr, yn fwy nag erioed, bod lles mor bwysig ac yn rhannu rhai o’i hawgrymiadau gorau i weithwyr a chyflogwyr i’w helpu i greu lle cadarnhaol i weithio ynddo.

Pan es i ddiwrnod agored ym Mhrifysgol Caerdydd, ro’n i wrth fy modd yno. Es i ar daith o amgylch y campws ac es i mewn i’r ddinas wedyn i gael cinio. Roedd gen i ymdeimlad da iawn ac roeddwn i’n gwybod mai dyma lle roeddwn i eisiau bod.

Ar ôl graddio, es i mewn i PR a gweithio mewn asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus bach yn Berkshire. Gweithiais i gwpl o asiantaethau a mwynheais ochr greadigol, ryngweithiol cysylltiadau cyhoeddus yn fawr.

Yna cefais nawdd gydag asiantaeth cysylltiadau cyhoeddus ym Melbourne o’r enw OPR. Roedd yn gyffrous iawn, ond achosodd lawer o straen. Cefais fy mhrofiad cyntaf o weithio o dan derfynau amser tynn a phrosiectau mawr. Pan ddychwelais i’r DU, lluniodd fy mam a minnau y syniad o gynnig rhywbeth a oedd yn cefnogi gweithwyr trwy heriau y gallent eu hwynebu yn y gweithle ac allan ohono.

Ers hynny, mae COVID-19 wedi dod â lles yn flaenllaw. Mae wedi bod ar yr agenda i lawer o gwmnïau, ond fe wnaeth y pandemig ei anfon ymlaen i frig y rhestr, gyda llawer o weithwyr yn ei chael hi’n anodd yn ystod yr amser hwn.

Mae yna rai pryderon go iawn y mae cyflogwyr yn eu hwynebu o amgylch eu gweithwyr a sut y bydd dyfodol eu model gweithio yn edrych. Ond mae cyfle go iawn hefyd i gyflogwyr feddwl yn greadigol am sut maen nhw’n ymgysylltu a sut maen nhw’n eu cefnogi wrth drosglwyddo o’r pandemig.

Syniadau i weithwyr

Gosod ffiniau clir

Mae pobl yn cael trafferth gyda sicrhau cydbwysedd bywyd-gwaith ac mae cael desg yn yr un lle â’ch lolfa neu gegin neu ystafell wely yn ei gwneud hi’n anodd gosod ffiniau clir. Efallai y byddwch chi’n dechrau teimlo mai’r cyfan rydych chi’n ei wneud yw gweithio. Mae angen i chi fod yn glir gyda’ch cydweithwyr ynghylch pryd rydych chi ar gael, a gofyn i chi’ch hun a oes gwir angen i chi fod ym mhob cyfarfod. Byddwch yn glir ynghylch amseroedd cyfarfod a phryd rydych chi’n dechrau gweithio a phryd rydych chi’n gorffen gweithio. Mae amser gorffwys ac adfer yn bwysig i sicrhau eich bod ar eich gorau.

Cael trefn dda

Pan fydd gennym drefn dda – pan fydd hynny’n golygu gwneud ymarfer corff yn y bore neu wrando ar bodlediad ar ddiwedd y dydd, mynd allan am dro byr neu fynd am gawod – mae’n helpu i wahanu’ch diwrnod. Gall hefyd adeiladu arferion da iawn ar gyfer iechyd a lles dros y tymor hir.

Cadw ysbrydoliaeth

P’un a ydych yn darllen llyfrau, yn gwrando ar bodlediadau neu’n treulio amser gyda’r teulu, mae aros yn gysylltiedig â’r pethau sy’n eich ysbrydoli mewn gwirionedd yn bwysig iawn er mwyn eich cymell.

Cadw mewn cysylltiad

Cadwch gysylltiad â phobl trwy roi galwad iddynt, ymuno â mentrau yn eich cwmni neu gael 1-i-1 gyda’ch rheolwr a rhoi gwybod iddynt ble rydych chi a beth sy’n digwydd gyda chi.

Cadw’n actif

Hyd yn oed os mai dim ond mynd am dro 15 munud amser cinio ydyw, gall gael effaith enfawr ar eich lles.

Awgrymiadau i gyflogwyr

Meddyliwch yn strategol

Rydyn ni’n aml yn strategol yn y gwaith – mae gennym strategaeth ar gyfer popeth. Ond o ran lles, nid ydym yn strategol iawn. Mae’n faes cymharol newydd i gwmnïau. Rydym yn aml yn gweld dull ‘taflu paent at y wal a gweld beth sy’n sticio’. Mae rhaglen lles holistaidd yn helpu i yrru neges gyson i’ch gweithwyr ac yn werthfawr iawn. Gallai rhan o’ch polisi fod i sicrhau bod pawb yn cael seibiant 10 munud yn ystod/rhwng cyfarfodydd. Mae’n anodd iawn i bobl fynd o un cyfarfod i’r nesaf. Erbyn eich trydydd/pedwerydd cyfarfod rydych chi wedi anghofio’n llwyr yr hyn a ddywedwyd yn yr un cyntaf!

Talu sylw a bod yn agored

Os yw rhywun yn absennol yn aml, mae hynny’n arwydd bod rhywbeth yn digwydd iddyn nhw ac efallai na fyddant yn teimlo’n gyffyrddus yn dweud wrthych chi, ei gyflogwr. Os ydym yn meithrin diwylliant agored yna gall rhywun deimlo ei fod yn gallu mynd i’r afael â’r problemau sy’n eu hwynebu.

Ewch ati i fod yn greadigol

Bydd llawer o bryder wrth ddychwelyd i’r swyddfa a gall hynny chwarae rhan fawr yn y ffordd y mae pobl yn dod i’r gwaith a sut maen nhw’n teimlo am eu cyflogwr. Mae’n gyfle i gwmnïau fod yn wirioneddol greadigol o ran eu hymagwedd. Os ewch chi am fodel gweithio hybrid, byddwch yn ystyriol o amgylch y gweithwyr hynny sy’n gweithio gartref, ystyriwch y ffordd maent yn gweithio a sut i’w cynnwys mewn cyfarfodydd. Sicrhewch eu bod yn teimlo’n rhan o’r tîm. Meddyliwch a oes un diwrnod yr wythnos lle mae pawb yn dod at ei gilydd i ddal i fyny. Fel cyflogwr, gallwch gynnig amgylchedd gwaith hyblyg a gallwch fod yn gefnogol iawn i ble mae pobl yn eu bywyd.

Awgrymiadau ar gyfer graddedigion newydd

Chwiliwch am gyflogwyr sy’n malio

Chwiliwch am gyflogwr sy’n buddsoddi mewn lles ac yn gwneud pethau i wella’r byd oherwydd, yn nodweddiadol, mae hynny’n dangos eu bod yn gwmni sy’n gofalu amdanoch. Gall eich swydd gael effaith enfawr ar eich lles, a byddwch chi’n awyddus i gael profiad cadarnhaol iawn yn y gweithle, felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n chwilio am gwmni sy’n gofalu am eu gweithwyr.

Peidiwch â bod ofn newid cyfeiriad

Dechreuais allan ym maes cysylltiadau cyhoeddus a phontio i’r diwydiant lles. Gallwch chi newid cyfeiriad bob amser. Peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth, nid yw’n golygu y byddwch chi’n sownd yn ei wneud am oes!

Dyma’r amser i arbrofi a darganfod beth rydych chi’n ei fwynhau!