Skip to main content

Cyswllt CaerdyddNewyddion

I Orwedd Mewn Preswylfeydd – Mae cymuned cynfyfyrwyr Caerdydd yn anfon negeseuon o gefnogaeth

4 Rhagfyr 2020

Mae cymuned cynfyfyrwyr Caerdydd wedi anfon negeseuon o gefnogaeth i fyfyrwyr mewn Preswylfeydd. Darllenwch rai o’r negeseuon hyfryd a anfonwyd.

Writing Christmas cards to students

Mae wedi bod yn dymor anodd dros ben, yn enwedig i fyfyrwyr ar eu blwyddyn gyntaf felly gofynnwyd i gynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd rannu eu negeseuon o gefnogaeth, er mwyn dod â rhywfaint o hwyl yr ŵyl ar adeg anodd.

Ymatebodd y gymuned a chyflwynodd dros 150 o gyn-fyfyrwyr ddymuniadau da i’r myfyrwyr presennol sy’n byw yn yr un Neuadd Breswyl yr oeddent yn byw ynddynt ar un adeg – pe gallent gofio! Ysgrifennwyd y negeseuon â llaw mewn cardiau Nadolig a’u dosbarthu i Neuaddau gan y tîm Bywyd Preswyl yr wythnos diwethaf.

Messages of support from alumni to students

Rhannodd cynfyfyrwyr hen a newydd eu profiadau, eu cynghorion a’u dymuniadau ar gyfer y Nadolig. Dyma rai o’r negeseuon rhyfeddol a anfonwyd.

“Rydym yn dymuno Nadolig hapus iawn i chi. Rydym yn gwybod bod y flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn anodd iawn i chi, a gobeithiwn y bydd y flwyddyn nesaf yn dod â mwy o sicrwydd i chi a’ch teulu. Rydym yn anfon ein holl gariad a dymuniadau da am ddyddiau gwell.”
Syed Muaaz-Us-Salam (BEng 2016) Neuadd y Brifysgol

“Mwynhewch wyliau’r Nadolig. Daliwch ati – mae pethau’n anodd, ond byddwch yn gryfach ar ôl hyn!”
Charlotte Puttock (BSc 2011) Llys Senghennydd.

“Nadolig Llawen i chi gyd! Er bod 2020 wedi bod yn flwyddyn afreal ar brydiau a phrofiadau yn wahanol i’r hyn roeddech wedi ei ddychmygu, cofiwch eich bod yma yng Nghaerdydd yn y brifysgol – mwynhewch eich profiadau a gwnewch y mwyaf o’ch cyfle! Mae fy atgofion i’n rai hynod o felys ac mae’r bobl cwrddais i â nhw’n ffrindiau oes i mi. Mwynhewch y ‘Dolig, y cyfle i fynd adre, a dewch ‘nôl yn 2021 am fwy o hwyl.”
Buddug Cope (BSc 1999) Neuadd y Brifysgol

“Nadolig Llawen! Rydych chi wedi llwyddo! Rydych chi wedi cwblhau eich tymor astudio cyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd. Rwy’n siŵr ei fod wedi bod yn rhyfedd, yn gyffrous, yn nerfus, yn ysgogol (gallai’r rhestr fynd ymlaen!), ond gobeithio eich bod chi’n hynod falch o’ch hunain. Efallai nad hwn oedd y dechrau i fywyd Prifysgol (a bywyd Caerdydd) yr oeddech yn ei ddisgwyl, ond mi fydd yn stori i’w adrodd mewn blynyddoedd i ddod, a bydd yn dangos yr heriau rydych chi wedi’u goresgyn i hyrwyddo’ch addysg a chreu atgofion newydd. Gobeithio byddwch yn ddiogel ac yn hapus dros gyfnod y Nadolig a gobeithio cewch chi 2021 anhygoel!”
Delyth Jones (BA 2003) De Tal-y-bont

“Helo! Mae’n ddrwg gen i nad yw eich tymor cyntaf wedi bod yr hyn y byddech chi wedi’i obeithio a’i ddisgwyl. OND dwi’n gwybod yn iawn pa mor wych yw Prifysgol Caerdydd ac er gwaethaf hyn i gyd, CEWCH gyfle yn y dyfodol i fwynhau’r rygbi, y traeth, y Ddinas, afon Taf, Ramones a phopeth arall. Yn anad dim, bydd eich ffrindiau gorau am oes yno yn disgwyl amdanoch. Cymerwch ofal.”
Juliet Thomas (LLB 1996) Neuadd y Brifysgol

“Nadolig Llawen! Roeddwn i’n un o drigolion cyntaf Llys Tal-y-bont pan agorodd gyntaf ac mae gen i ffrindiau o hyd o’r cyfnod hwnnw. Rwy’n siŵr bod y semester cyntaf wedi bod yn dra gwahanol i’r hyn yr oeddech yn ei ddisgwyl, a’r hyn yr oeddech yn edrych ymlaen ato, ond gobeithio y gallwch barhau i fwynhau’r olygfa allan dros Gaerdydd a’ch bod yn gwneud ffrindiau gydol oes. Cadwch yn ddiogel!”
Cassandra Rogers (BSc 2008) Llys Tal-y-bont

“Gallwch wneud hyn! Mae fy mhlant fy hun yn y brifysgol hefyd. Mewn cyfnodau ansicr, rydyn ni i gyd yma i’ch cefnogi chi. Gofynnwch i ni os ydych angen cefnogaeth. Mwynhewch y Nadolig neu’ch gwyliau. Gyda chofion gorau”
Jo Taylor (BMus ​​1990) Neuadd Aberdâr

“Rwy’n gwybod bod hon wedi bod yn flwyddyn anodd ac nid yr hyn yr oeddech wedi’i obeithio o’ch bywyd prifysgol. Fodd bynnag, daliwch ati. Gyda’n gilydd byddwn yn goresgyn COVID-19 a gwn y bydd eich gwytnwch yn talu ar ei ganfed yn y blynyddoedd i ddod. Rwy’n dymuno Nadolig hapus iawn i chi. Gobeithio y gallwch chi dreulio’r gwyliau gyda’r rhai sydd agosaf atoch. Rwy’n hyderus iawn y bydd 2021 yn well ac rwy’n obeithiol y byddwch yn dechrau mwynhau bywyd myfyrwyr fel y dylai fod.”
Quentin Sandifer (MBBCh 1985)

“Helô! Mae’n ddrwg gen i fod pethau wedi bod yn anodd eleni, a gobeithio y llwyddoch chi i fwynhau eich misoedd cyntaf yng Nghaerdydd wedi’r cwbl. Mae’n lle anhygoel i fyw ac astudio, ac mae gen i atgofion hyfryd. Cafwyd cyfnodau anodd hefyd, ac mae hynny’n iawn – peidiwch â bod ofn gofyn am help, gan ffrindiau, eich cwrs, neu gefnogaeth i fyfyrwyr. Gwyliau hapus (beth bynnag rydych chi’n ei ddathlu), a gobeithio y cewch chi 2021 gwych.”
Rosanna (BA 2019) Llys Cartwright

Mae adborth myfyrwyr wedi bod yn gadarnhaol. Mae rhai hyd yn oed wedi cysylltu â’r cynfyfyrwyr sydd wedi anfon neges i ddiolch iddynt, ac wedi bod yn rhannu atgofion. Os ydych wedi derbyn cerdyn a hoffech ddiolch i’r cynfyfyriwr, trydarwch eich neges i @Cardiffalumni gyda #DeckTheHalls neu ebostiwch alumni@caerdydd.ac.uk.