Cardiff Connect, For Alumni, By Alumni, News

Working from home works – For Alumni, By Alumni

In the first of our blogs For Alumni, By Alumni, Graham Findlay (PgDip 1991) considers how the COVID-19 pandemic might have brought flexible working a step closer for disabled people. Graham has worked as a disability rights campaigner for many years.

Although we’re all in it together, the COVID-19 pandemic has hit disabled people particularly hard in the UK. We’ve been labelled as a “vulnerable” group for many decades, and though many of us resist that label, it’s difficult not to accept that people with long term health conditions are having a worrying and difficult time.

Employment has been a long-standing area of exclusion or barrier for disabled people. Although more than 3.7 million disabled people are in work, disabled people are more than twice as likely to be unemployed as non-disabled people.

One of the main barriers to employment has been the lack of flexible working arrangements, and a rigid approach by employers as to how employees manage their workspace and work time. This usually means having to travel to an office and be seen to be present and visible at all times in the workplace – sometimes known as presenteeism. Many talented disabled people are being excluded from the world of work, with some employers (not all) seemingly unwilling to alter their practice to benefit from our loyalty, tenacity, productivity and expertise.

But the lockdown due to COVID-19 has suddenly transformed everything. Employers have been forced to rapidly adopt working from home methods – setting up laptops for everyone and getting to know how Teams and Zoom meetings can be run effectively. And the benefits that disabled people have been lobbying about for years are already becoming apparent.

I’ve been working from home for over a decade and know through lived experience how well it can work. Unless you need to, for example, work in a factory or lab, drive a van or deliver face to face training sessions, almost every task and activity can be achieved remotely. It’s really just a matter of recalibrating your learned expectations of what work looks and feels like.

The main counter argument to working from home revolves around a trust issue that’s held primarily by managers – would employees actually do any work if you couldn’t see them, or would they spend the whole working day playing on XBox? As we’re now discovering, if you give employees – disabled or not – the freedom and autonomy to work flexibly, the quality of output often increases rather than decreases. And the other myth, that working from home is socially isolating, has been foundered by the rise of apps like Teams, where you can banter and chat from Cardiff to colleagues from Glasgow, Sheffield or indeed anywhere in the world.

But perhaps the most important issue about flexible working for disabled people is that it can be a very accessible way of working. Technology can be flexed and tailored for disabled employees to ensure that they can fully participate in and contribute to the workplace – something that does happen in office environments, but for many disabled employees having an accessible, home-based office is critical for their productivity.

In my opinion, this mostly unwanted and unplanned wholesale shift to home working has been a massively positive move for disabled people, but also many others who are beginning to personally experience what we’ve argued for, for decades. I fervently hope that we don’t return to the “good old days” of office-centric, inflexible employment when the pandemic is over. The working from home genie is out of the bottle, and we shouldn’t try to put it back in.

Tell us what matters to you 

We’ve introduced ‘For Alumni, By Alumni’, because who knows our alumni community better than…you guessed it, you! We’d love to hear from you with ideas for articles or online events that you’re interested in, you can give insight on, or maybe you ARE the story! Check out our full line-up of articles and watch back our live events playlist

Cyswllt Caerdydd, I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr, News

Mae gweithio gartref yn gweithio – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Yn y cyntaf o’n blogiau i Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr, mae Graham Findlay (PgDip 1991) yn ystyried sut y gallai pandemig COVID-19 fod wedi dod â gweithio hyblyg gam yn nes i bobl anabl. Mae Graham wedi bod yn ymgyrchydd dros hawliau anabledd ers blynyddoedd lawer.

Er bod pawb yn yr un sefyllfa, mae pandemig COVID-19 wedi cael effaith arbennig o galed ar bobl anabl yn y DU. Rydym wedi cael ein labelu fel grŵp “agored i niwed” ers degawdau, ac er bod llawer ohonom yn gwrthod y label hwn, mae’n anodd peidio derbyn bod pobl â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael amser pryderus ac anodd.

Mae cyflogaeth wedi bod yn rhwystr neu’n faes lle mae pobl anabl wedi cael eu heithrio ers blynyddoedd. Er bod dros 3.7 miliwn o bobl anabl mewn gwaith, mae pobl anabl dros ddwywaith yn fwy tebygol o fod yn ddi-waith na phobl sydd heb anabledd.

Un o’r prif rwystrau i gyflogaeth yw’r diffyg trefniadau i weithio’n hyblyg, ac ymagwedd anhyblyg gan gyflogwyr ynglŷn â sut mae’r gweithwyr yn trefnu eu gweithle a’u hamser gwaith. Mae hyn fel arfer yn golygu gorfod teithio i swyddfa a chael eich gweld yn bresennol a gweladwy drwy’r adeg yn y gweithle – a gaiff ei adnabod weithiau fel bod yn y gwaith y tu hwnt i oriau arferol. Mae nifer o bobl anabl talentog yn cael eu heithrio o fyd gwaith, gyda rhai cyflogwyr (nid pob un) i weld yn amharod i newid eu harferion i elwa o’n ffyddlondeb, dycnwch, gweithgarwch ac arbenigedd.

Ond mae’r cyfyngiadau oherwydd Covid-19 wedi trawsnewid popeth. Mae cyflogwyr wedi cael eu gorfodi i fabwysiadu dulliau gweithio gartref yn gyflym – paratoi gliniaduron i bawb a dod i arfer gyda chynnal cyfarfodydd rhithwir Teams a Zoom yn effeithiol. Gwelwn fod y buddiannau mae pobl anabl wedi bod yn lobïo amdanynt ers blynyddoedd yn dod i’r amlwg yn barod.

Rwyf wedi bod yn gweithio gartref ers dros ddegawd ac yn gwybod o brofiad pa mor dda y gall fod. Oni bai eich bod angen, er enghraifft, gweithio mewn ffatri neu labordy, gyrru fan neu ddarparu sesiynau hyfforddi wyneb yn wyneb, gall bron bob tasg neu weithred gael eu cyflawni o bell. Yn y bôn, mater o ailbennu eich disgwyliadau o beth mae gwaith yn edrych a theimlo yw hyn.

Mae’r brif ddadl yn erbyn gweithio gartref yn seiliedig ar ddiffyg ymddiriedaeth sydd gan reolwyr fel arfer – a fyddai gweithwyr yn gwneud unrhyw waith os nad allwch eu gweld, ynteu byddent yn treulio’r diwrnod gwaith cyfan yn chwarae ar yr Xbox? Fel rydym wedi’i weld erbyn hyn, os roddwch y rhyddid a’r annibyniaeth i weithio’n hyblyg i’r gweithwyr – boed nhw’n anabl neu beidio, mae safon eu gwaith yn aml yn gwella yn hytrach na gwaethygu. Mae’r myth arall fod gweithio gartref yn eich ynysu yn gymdeithasol, wedi cael ei brofi’n anghywir gan dwf apiau fel Teams, lle gallwch dynnu coes a sgwrsio o Gaerdydd gyda chydweithwyr yn Glasgow, Sheffield neu unrhyw le yn y byd.

Ond efallai mai’r mater pwysicaf ynglŷn â gweithio hyblyg i weithwyr anabl yw ei fod yn ffordd hygyrch o weithio Gellir newid a theilwra technoleg ar gyfer gweithwyr anabl er mwyn sicrhau eu bod yn gallu cymryd rhan a chyfrannu’n llawn yn y gweithle – rhywbeth sydd yn digwydd mewn amgylcheddau swyddfa, ond mae cael swyddfa hygyrch gartref yn hanfodol ar gyfer gweithgarwch llawer o weithwyr anabl.

Yn fy marn i, mae’r newid hwn i weithio gartref nad oedd llawer am ei gyflwyno nac wedi cynllunio ar ei gyfer yn gyffredinol, wedi bod yn symudiad positif iawn i bobl anabl, yn ogystal â llawer o bobl eraill sy’n dechrau cael profiad o beth rydym wedi bod yn dadlau o’i blaid ers degawdau. Rwyf wir yn gobeithio nad ydym yn dychwelyd i’r “dyddiau da” o gyflogaeth anhyblyg, gyda swyddfeydd yn ganolog iddi pan fydd y pandemig drosodd. Mae’r ddadl dros weithio gartref yn weladwy i bawb nawr, ac ni ddylwn ei gwthio i’r ochr mwyach.

Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi 

Rydym wedi cyflwyno ‘I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr’ gan nad oes neb yn adnabod ein cymuned o gynfyfyrwyr gystal â chi! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi mewnwelediad iddynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Edrychwch ar ein rhestr lawn o erthyglau, a gwyliwch ein rhestr o ddigwyddiadau byw eto.