Cyswllt Caerdydd, I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr, News

Ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr – I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr

Wendy presenting the XX Factor show about women in STEM at the Science Museum, London

Wendy Sadler MBE (BSc 1994) yw Cyfarwyddwr sylfaenydd science made simple – menter gymdeithasol arobryn sy’n cynnig sioeau gwyddoniaeth i ysgolion a theuluoedd i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr. Mae Wendy’n Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Trwy gydol y pandemig, mae hi wedi bod yn gweithio ar brosiect o’r enw ‘Ein Gofod Ein Dyfodol’ sy’n ceisio cynyddu nifer y bobl ifanc sy’n dewis gyrfaoedd yn y diwydiant gofod.

‘Nôl ym 1991 dewisais Brifysgol Caerdydd gan ei fod yn un o’r ychydig leoedd yn y DU a oedd yn cynnig BSc ar y cyd mewn Ffiseg a Cherddoriaeth. Roedd pawb yn meddwl fy mod wedi dewis cwrs rhyfedd, ond roeddwn yn falch o ddod o hyd i ffordd o barhau i astudio fy nau hoff bwnc. Roedd gen i gynlluniau amwys i ddod yn beiriannydd sain. Fodd bynnag, newidiodd hynny i gyd yn fy mlwyddyn olaf pan ddechreuais i weithio ar benwythnosau yng Nghanolfan Wyddoniaeth Techniquest ym Mae Caerdydd, yn gynorthwy-ydd arddangos.

Syrthiais mewn cariad â photensial cyfathrebu gwyddoniaeth i rannu fy angerdd mewn ffordd greadigol a hygyrch. A minnau’n fyfyriwr israddedig ffiseg, sylwais fod myfyrwyr eraill yn aml yn ymateb mewn ofn ac arswyd pan roeddwn yn dweud fy mod yn astudio ffiseg ac roeddwn i’n ceisio egluro pam ei fod yn hynod ddiddorol. O’r diwedd sylweddolais mai cyfathrebu gwyddoniaeth oedd yr yrfa roeddwn i’n angerddol amdani.

Gweithiais gyda Techniquest am wyth mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw treuliais flwyddyn yn gweithio ac yn ennill profiad mewn pum canolfan wyddoniaeth (a syrcas wyddoniaeth!) yn Awstralia. Gwnaeth hyn feithrin cariad ynof i at allgymorth. Mae disgwyl i bobl ymweld â chanolfan wyddoniaeth yn iawn, ond wrth fynd â’r wyddoniaeth allan at y cyhoedd mae pobl o gefndiroedd mwy amrywiol yn elwa o’r profiad hwnnw.

Erbyn 2002, roeddwn newydd gwblhau blwyddyn yn ddarlithydd Ysgolion yn y Sefydliad Ffiseg (IOP), yn teithio o amgylch y DU ac yn gwireddu breuddwyd gydol oes o gyflwyno yn Narlithfa Faraday yn y Sefydliad Brenhinol. Penderfynais fy mod wrth fy modd yn teithio a mynd â gwyddoniaeth at y bobl, ac roeddwn am sefydlu fy menter fy hun er mwyn gwneud hynny. Sefydlais science made simple â chenhadaeth i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr. Ar yr un pryd, symudais yn ôl i’r Brifysgol yn rhan-amser i fod yn Swyddog Cysylltu ag Ysgolion ar gyfer yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth. Wrth i’r galw am allgymorth gynyddu, roedd angen i mi dyfu’r fenter ac felly fe wnes i gais i fod yn gwmni deillio o’r brifysgol. Prin y galla i gredu bod Is-Ganghellor y cyfnod (Syr David Grant) a’m harwr pan oeddwn i’n blentyn, Johnny Ball, wedi dod i lansiad y cwmni yn 2004.

Tyfodd science made simple yn raddol i gwmpasu rhannau eraill o’r DU a deuthom o hyd i gyflwynwyr talentog mewn nifer o ranbarthau. Am gyfnod bu gennym bartneriaeth ym Milton Keynes gyda’r Brifysgol Agored ac rydym wedi gweithio’n helaeth gydag ymchwilwyr ledled y byd i’w helpu i gysylltu â chynulleidfaoedd cyhoeddus ac ysgolion.

Datblygodd fy ngwaith yn y Brifysgol hefyd. Cefais fy mhenodi’n ddarlithydd a dechreuais integreiddio addysgu cyfathrebu gwyddoniaeth i’n gradd Ffiseg israddedig. Rwyf hefyd wedi cymryd rhan gynyddol ym materion sy’n ymwneud ag amrywiaeth ym maes STEM, gan helpu’r Brifysgol i ddod yn Hyrwyddwr Prosiect Juno IOP, ac yn ddiweddar yn arwain gwobr Arian Athena Swan am amrywiaeth ryweddol.

Debbie Syrop yn dangos tonnau yn ein sioe theatr ‘visualise’. ©Kiran Ridley 2007

Yn 2005 cawsom arian gan NESTA a’r IOP i ddatblygu cysyniad newydd o sioe wyddoniaeth heb eiriau. Gan weithio gyda fy nhîm, crëwyd sioe gan ddefnyddio ffenomena ffiseg wedi ehangu, cerddoriaeth fyw, a thechnegau theatr ffisegol. Aeth y sioe ar daith i dros 12 o wledydd a gwerthwyd pob tocyn yng Ngŵyl Fringe Caeredin. Yn dilyn y llwyddiant hwn, â’n gwaith gyda chynulleidfaoedd mwy heriol yn eu harddegau, cawsom wobr Descartes yr UE yn 2007 am arloesedd mewn cyfathrebu gwyddoniaeth. Roedd dau o fy arwyr eraill wedi ennill hwn o’r blaen – Syr David Attenborough a Bill Bryson. Roedd yn foment arall a oedd yn anodd ei gredu!

Mae gennym ddiddordeb cynyddol mewn defnyddio modelau rôl yn effeithiol er mwyn ysgogi cynulleidfaoedd mwy amrywiol i ystyried gyrfaoedd ym maes STEM. Drwy fisoedd heriol y pandemig, rydym wedi bod yn gweithio ar brosiect mewn nifer o wledydd yn yr UE o’r enw ‘Ein Gofod Ein Dyfodol’. Nod hyn yw cynyddu nifer y bobl ifanc sy’n dewis gyrfaoedd yn y diwydiant gofod. I wneud hyn, rydym yn cyflwyno allgymorth wedi’i dargedu i’r un myfyrwyr ar sawl achlysur tra hefyd yn dylanwadu ar eu hathrawon a’u rhieni. Rydym mewn cyswllt â deg ysgol yr un yn Lloegr, Denmarc, yr Eidal, Portiwgal a Chymru ac yn cynnal cynllun gwerthuso trylwyr ochr yn ochr â cheisio deall mwy am yr hyn sydd fwyaf effeithiol. Y neges yw nad yw’r diwydiant gofod yn ymwneud ag archwilio a gofodwyr yn unig, ond bod llawer o gyfleoedd yn bodoli gan ddefnyddio technoleg lloeren i’n helpu ni yma ar y ddaear.

Mae gennym ddiddordeb arbennig i glywed gan unrhyw gynfyfyrwyr o Gaerdydd sy’n gweithio yn y diwydiant gofod a allai fod yn rhan o’r prosiect hwn.

Roeddwn wrth fy modd yn derbyn MBE yn rhestr anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines yn 2017. Penderfynais fod yn rhaid i mi wisgo rhywbeth oedd yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, felly dyluniodd fy nghydweithiwr Debbie Syrop (sydd bellach yn gweithio yn yr Ysgol Peirianneg) ffrog i mi sy’n cynnwys tonnau sain o leisiau fy mhlant! Roedd yn hyfryd gwisgo rhywbeth personol a oedd yn fy atgoffa o’r ddau ddiddordeb a ddaeth â mi i Gaerdydd flynyddoedd lawer yn ôl.

Os ydych chi’n gynfyfyriwr o Gaerdydd sy’n gweithio ym myd addysg neu STEM a hoffai weithio gyda Wendy i wneud gwyddoniaeth yn fwy hygyrch, gallwch ebostio sadlerwj@cardiff.ac.uk.

Dywedwch wrthym beth sy’n bwysig i chi 

Rydym wedi cyflwyno ‘I Gynfyfyrwyr, Gan Gynfyfyrwyr’ gan nad oes neb yn adnabod ein cymuned o gynfyfyrwyr gystal â chi! Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych i gael eich syniadau ar gyfer erthyglau neu ddigwyddiadau ar-lein sydd o ddiddordeb i chi, neu rai y gallwch roi mewnwelediad iddynt, neu efallai mai CHI yw’r stori! Edrychwch ar ein rhestr lawn o erthyglau, a gwyliwch ein rhestr o ddigwyddiadau byw eto. 

Cardiff Connect, For Alumni, By Alumni, News

Inspiring the next generation of scientists – For Alumni, By Alumni

Wendy presenting the XX Factor show about women in STEM at the Science Museum, London

Wendy Sadler MBE (BSc 1994) is the founding Director of science made simple – an award-winning social enterprise that offers science shows to schools and families to inspire the next generation of scientists and engineers. Currently Senior Lecturer in the School of Physics and Astronomy, throughout the pandemic, Wendy has been working on a project called ‘Our Space Our Future’ which aims to increase the number of young people choosing careers in the space industry.

Way back in 1991 I chose Cardiff University as one of the few places in the UK that offered a joint BSc in Physics & Music. Everyone thinks I was a bit odd choosing the course, but I was so pleased I had found a way of continuing with my two favourite subjects. I had vague plans around becoming a sound engineer. However, that all changed in my final year when I began a weekend job at Techniquest Science Centre in Cardiff Bay as an exhibition helper.

I fell in love with the potential of science communication as a means of sharing my passion in a creative and accessible way. As a physics undergraduate, I found that other students often reacted in fear and horror when I said I was studying physics and I was constantly trying to explain why I found it so fascinating. Science communication finally gave me a name for the career I was so passionate about.

I worked with Techniquest for eight years and during that time I spent a working holiday year gaining experience at five science centres (and a science circus!) in Australia. This really installed a love of outreach. Expecting people to visit a science centre is one thing but taking the science to where they are means that more diverse people get to access that experience.

Fast forward to 2002 and I had just completed a year as the Institute of Physics (IOP) Schools lecturer, touring the UK and fulfilling a lifelong dream of presenting at the Royal Institution Faraday Lecture theatre. I decided that I loved travelling and taking science to people, and I wanted to set up my own enterprise with a mission to do that. I established science made simple with a mission to inspire the next generation of scientists and engineers. At the same time, I moved back to the University part-time to become Schools Liaison Officer for the School of Physics and astronomy. As the demand for outreach grew, I needed to grow the enterprise and so I applied to become a university spin-out. I still have to pinch myself when I think about the Vice Chancellor of the time (Sir David Grant) and my childhood hero Johnny Ball coming to launch the company in 2004.

Science made simple grew steadily to encompass other areas of the UK and we sought out talented presenters in a range of regions. For a while we had a partnership in Milton Keynes with the OU and have worked extensively with researchers all over the world to help them connect with public audiences and schools.

My work at the University also developed and I became a lecturer and began to integrate science communication teaching into our undergraduate Physics degree. I have also become increasingly involved in the issues of diversity in STEM, helping the University become an IOP Project Juno Champion and recently leading the Athena Swan Silver award for gender diversity.

Debbie Syrop demonstrates waves in our theatre show ‘visualise’. ©Kiran Ridley 2007

In 2005 we received funding from NESTA and the IOP to develop a new concept of science show without words. Working with my team we created a show using scaled-up physics phenomena, live music, and physical theatre techniques. The show toured to over 12 countries and was a sell-out at the Edinburgh Fringe Festival. From the success of this, along with our work with more challenging teenage audiences, we won the 2007 EU Descartes prize for innovation in science communication. This had been won previously by two of my other heroes – Sir David Attenborough and Bill Bryson. It was another pinch yourself moment!

We’ve become increasingly interested in how to use role models effectively in what we do to ensure that more diverse audiences consider careers in STEM. Through the challenging months of the pandemic, we’ve been working on a multi-country EU project called ‘Our Space Our Future’. The aim of this is to increase the number of young people choosing careers in the space industry. To do this we deliver targeted outreach to the same students on multiple occasions whilst also influencing their teachers and parents. We’re reaching ten schools each in Denmark, England, Italy, Portugal and Wales and running a rigorous evaluation plan alongside to try and understand more about what is most effective. The message is very much that the space industry is not just about exploration and astronauts, but that many opportunities exist using satellite technology to help us here on earth.

We’d be very interested to hear from any Cardiff alumni who work in the space industry who might like to be featured in this project.

In 2017 I was very excited to receive an MBE in the Queen’s Birthday honours list. I decided I had to have something science-y to wear so enlisted the help of my colleague Debbie Syrop (now working in School of Engineering) to design me a dress featuring sound waves from the voices of my kids! It was so nice to have something so personal to wear that reminded me of the two passions that brought me to Cardiff all those years ago.

If you’re a Cardiff alum working in education or STEM who would like to work with Wendy to make science more accessible, you can get in touch at sadlerwj@cardiff.ac.uk.

Tell us what matters to you 

We’ve introduced ‘For Alumni, By Alumni’, because who knows our alumni community better than…you guessed it, you! We’d love to hear from you with ideas for articles or online events that you’re interested in, you can give insight on, or maybe you ARE the story! Check out our full line-up of articles and watch back our live events playlist