Cyswllt Caerdydd, News

Pennaeth Newydd Ysgol Deintyddiaeth

Professor Nicola Innes

Ar ôl saith mis yn y swydd fel Pennaeth newydd yr Ysgol Deintyddiaeth, cawsom air gyda’r Athro Nicola Innes am ei phrofiad yn y rôl, ei blaenoriaethau a’i gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Cymerodd yr Athro Innes yr awenau oddi wrth benaethiaid dros dro’r ysgol, yr Athro Barbara Chadwick, a’r Athro Ivor Chestnutt, ar 1 Awst 2020. Ymunodd â’r Ysgol ar adeg pan nad oeddem yn gwybod yn iawn sut byddai COVID-19 yn effeithio ar flwyddyn academaidd 2020/21 ac mae wedi gweld yr Ysgol yn addasu ymhellach i’r heriau o ddysgu o bell a chyfyngiadau cenedlaethol y cyfnod clo.

Ymunodd yr Athro Innes â Chaerdydd ar ôl gadael ei rôl fel Athro Deintyddiaeth i Blant ym Mhrifysgol Dundee. Yn wreiddiol roedd wedi cymhwyso i fod yn Nyrs Gyffredinol Gofrestredig ym maes Llawdriniaeth Niwroleg, ond newidiodd lwybr gyrfa i faes Deintyddiaeth a bu’n ddeintydd teulu am saith mlynedd. Mae siŵr o fod yn fwyaf adnabyddus am ei gwaith yn ymchwilio ac yn dysgu Techneg y Neuadd ar gyfer rheoli pydredd dannedd plant.

Daeth yr Athro Innes yn ddarlithydd amser llawn yn Dundee yn 2005, yn Arbenigwr Deintyddiaeth i Blant yn 2011, gan arwain Iechyd y Dannedd a’r Genau i Blant, a threuliodd bedair blynedd yn Ddeon Cyswllt dros Ddysgu ac Addysgu. Ei phrif ddiddordeb ymchwil yw carioleg gymhwysol o hyd; sef dod o hyd i ffyrdd gwell o reoli pydredd dannedd, ond yn bennaf gwella gofal deintyddol i blant.

Sut brofiad ydych chi wedi’i gael yn ystod saith mis cyntaf y swydd?

Mae dechrau fel Pennaeth Ysgol Ddeintyddol newydd a symud i ddinas (a gwlad!) newydd yn heriol, heb os nac oni bai. Fodd bynnag, roedd dechrau yng nghanol pandemig COVID-19, pan nad yw wedi bod yn bosibl treulio amser i ddod i adnabod pobl na’r hyn sy’n digwydd fel arfer yn ystod y flwyddyn academaidd, wedi bod yn ddiddorol ac yn gyffrous!

Rwyf wedi cael y croeso cynhesaf gan bawb yn yr Ysgol. Er nad ydym wedi gallu cwrdd â phobl na chael y cyfarfodydd arferol wyneb yn wyneb, na chwrdd am goffi neu ddiodydd ar ôl gwaith, gallaf ddweud yn onest bod fy nghydweithwyr yn yr Ysgol, a thu hwnt i hynny, ym maes Deintyddol ehangach ar draws Cymru, wedi gwneud i mi deimlo’n rhan o’r Ysgol yn syth. Rwy’n credu bod hyn yn dyst i ba mor gyfeillgar yw’r Cymry hefyd.

Pa argraff gafodd Caerdydd, y ddinas, arnoch chi?

Roeddwn i’n ddigon ffodus i gael bod yn arholwr allanol i’r Ysgol, felly roeddwn eisoes wedi cael blas ar ddinas hyfryd Caerdydd. Rwyf wrth fy modd â’r naws o fod mewn dinas sy’n cynnig yr holl fanteision dinesig, diwylliant y caffis, bwytai gwych a’r parciau hyfryd ond yn dal yn ddigon agos i grwydro i gefn gwlad ac i’r traethau (os yw’r cyfnodau clo yn caniatáu hynny wrth gwrs!). Rwy’n hoff iawn o gerddoriaeth ac ni allaf aros i’r neuaddau cyngerdd agor. Dyna un o’r pethau rwy’n edrych ymlaen ato fwyaf, cael gweld sioe yn Neuadd Dewi Sant.

Sut brofiad fydd gweithio gyda chymuned y cynfyfyrwyr yn y dyfodol yn eich barn chi?

Rwy’n credu bod cymuned y cynfyfyrwyr yn gaffaeliad mawr i’r Ysgol a gallaf roi dwy enghraifft ddiweddar i ddangos yr hyn rwyf yn ei olygu wrth hynny.

Daw’r enghraifft gyntaf o’r cyfweliadau rydw i wedi bod yn eu cynnal gydag ymgeiswyr i’n rhaglenni. Yn ddiddorol, un o’r rhesymau rwy’n ei glywed amlaf pam mae pobl yn dymuno dod i Gaerdydd i astudio, p’un ai ar gyfer gradd israddedig, ôl-raddedig, deintyddiaeth, hylendid/therapi, yw eu bod yn adnabod myfyriwr graddedig o Gaerdydd a chafodd brofiad mor wych, ei fod am argymell Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd. Byddai’n wych gallu datblygu a hwyluso hyn ymhellach.

Daw’r ail enghraifft o’n cyfathrebiadau diweddar ag ymarferwyr deintyddol lleol i weld a allai unrhyw un ohonynt fod yn barod i ddod i mewn i’r ysgol a chael rhywfaint o hyfforddiant i gefnogi ein myfyrwyr. Byddai hyn yn ei dro yn ein helpu i staffio clinigau ychwanegol er mwyn caniatáu i fyfyrwyr gael mwy o gyswllt â chleifion i wneud iawn am yr amser a gollwyd oherwydd COVID.

Cawsom ymateb hynod gadarnhaol a’r thema gyson oedd bod ymarferwyr/cynfyfyrwyr yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl a chefnogi ein darpar fyfyrwyr yn y ffordd yr oedden nhw’n teimlo eu bod wedi cael eu cefnogi.

Rwy’n credu bod y teimlad hwn o berthyn yn rhoi sylfaen gref i ni ar gyfer ymgysylltu mwy â’n gilydd ac rydym yn bwriadu dod o hyd i’r gweithgareddau sydd o ddiddordeb i’n cynfyfyrwyr o ran cefnogi’r Ysgol a sut y gallai’r Ysgol gefnogi ein cynfyfyrwyr.

Mae’n ymddangos yn debygol yn yr amseroedd “llai traddodiadol” hyn, bod ffyrdd da o weithio o bell er mwyn meithrin y gydberthynas â’n cyn-fyfyrwyr fel ein llysgenhadon lleol a byd-eang. Gallai hyn fod yn rhywbeth mor sylfaenol â chynnwys ein cynfyfyrwyr wrth lunio rhaglenni mentoriaeth i fyfyrwyr, cael darlithoedd gwestai rhyngwladol ac ati – mae cymaint o gyfleoedd!

Beth yw eich gobeithion a’ch blaenoriaethau i’r Ysgol ar gyfer y dyfodol?

Mae gwaith ymchwil yr Ysgol eisoes yn cael effaith gadarnhaol yn lleol, ledled Cymru ac yn rhyngwladol. Rydyn ni’n mynd i barhau â hynny, wrth gwrs, ond hefyd edrych ar ffyrdd eraill o fynd i’r afael â chwestiynau sylfaenol ar gyfer iechyd deintyddol a geneuol a manteisio ar ein cryfderau.

Ein prif bwrpas yw hyfforddi ein deintyddion ar gyfer y dyfodol ac rydym yn edrych yn agos ar yr amgylchedd allanol ac i ble mae ein myfyrwyr yn mynd ar ôl graddio, er mwyn sicrhau bod ein rhaglenni yn eu paratoi ar gyfer y byd pan fyddant yn cwblhau eu hastudiaethau gyda ni. Un o’n dyheadau mawr yw datblygu’r Ysgol mewn gwahanol ffyrdd – felly mwy yn y man!

Cardiff Connect, News

New Head of School of Dentistry

Professor Nicola Innes

After seven months in post as the new Head of the School for the School of Dentistry, we spoke to Professor Nicola Innes about how she has found the role, her priorities and her hopes for the future.

Professor Innes took over from the Joint Acting Heads of School, Professor Barbara Chadwick, and Professor Ivor Chestnutt, on 1 August 2020. She joined the School at a time when the impact of COVID-19 on the 2020/21 academic year ahead was largely unknown and has seen the School further adapt to the challenges of remote learning and national lockdown restrictions.

Professor Innes joined Cardiff from her role as Professor of Paediatric Dentistry at the University of Dundee. She initially qualified as a Registered General Nurse working in Neurosurgery, changed career pathway into Dentistry and worked as a General Dental Practitioner for seven years. She is probably best known for her work investigating and teaching the Hall Technique for managing child dental caries.

Professor Innes became a full-time lecturer at Dundee in 2005, a Specialist in Paediatric Dentistry in 2011, leading Child Dental and Oral Health with four years as Associate Dean for Learning and Teaching. Her major research interest continues to be in applied cariology; finding better ways to manage dental caries but primarily improving dental care for children.

How have you found the first seven months of being in post?

There is no doubt that starting as Head of a new Dental School and a new city (and country!) presents a challenge in itself. However, beginning in the midst of the COVID-19 pandemic, when it’s not been possible to spend time getting to know people and what happens normally through the academic year, has been both interesting and exciting!

I have had the warmest of welcomes from everyone in the School. Despite not being able to get together with people or have the usual meetings in person, coffees, or drinks after work, I can honestly say that colleagues in the School, and beyond that, within the wider Dental field across Wales, have made me feel instantly like I was part of the School. I think this is a testament to the friendliness of the Welsh too.

What are your impressions of Cardiff, the city?

I was lucky enough to be an external examiner for the School, so I had a bit of insight into the lovely city of Cardiff. I love the vibe of being in a city with all the advantages of that, the café culture, great restaurants, and the lovely parks but still close enough to wander into the countryside and to the beaches (lockdowns allowing of course!). I’m a great lover of music and I can’t wait until the concert halls open up. That is one of the things I’m most looking forward to, getting to see a show at St David’s Hall.

How do you see working with the alumni community in future?

I think the alumni community are a real asset for the School and I can give two recent examples to show what I mean by that.

The first example comes from the interviews that I’ve been undertaking with applicants to our programmes. Interestingly, one of the most frequent reasons I hear for people wishing to come to Cardiff to study whether it’s undergraduate, postgraduate, dentistry, hygiene of hygiene/therapy is that they know a Cardiff graduate and they had such a great experience, they want to recommend Cardiff Dental School. Being able to grow and facilitate more of this would be great.

The second example comes from our recent communications with local dental practitioners to see if any of them might be willing to come into the school and have some training in supporting our students. This in turn would help us staff additional clinics to allow students more patient contact to make up for their lost time due to COVID.

We had a hugely positive response and the recurring theme was of practitioners/alumni wishing to give something back and support our aspiring students in the way they had felt supported.

I think this feeling of belonging gives us a strong basis for engaging with each other more and we plan to look for the activities that interest our alumni in supporting the School and how the School might support our alumni.

It seems likely that in these “less traditional” times, there are good ways of working remotely to build the relationship with our alumni as our local and global ambassadors. This might be something as fundamental as involving our alumni in building mentorship programmes for students, having international guest lectures etc – there are so many opportunities!

What are your hopes and priorities for the future for the School?

The School’s research already has positive impacts locally, throughout Wales and internationally. We are going to continue that, of course, but also look at other ways of addressing fundamental questions for dental and oral health and play to our strengths.

Our primary purpose is training our future dentists and we are looking closely at the outside environment and where our students go to after graduation, to ensure that our programmes are preparing them for the world as it will be when they complete their studies with us. One of our big ambitions is to grow the School in different ways – so watch this space!