Cyswllt Caerdydd, Newid y drefn

Newid y drefn: Nia Jones (Environmental Geography 2016-) a Douglas Lewns (Environmental Geography 2017-) – The No Straw Stand

Mae Nia Jones (Daearyddiaeth Amgylcheddol 2016-) a Douglas Lewns (Daearyddiaeth Amgylcheddol 2017-yn fyfyrwyr yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn sylfaenwyr yr Ymgyrch Gwellt Plastig – ymgyrch i gael cwmnïau i roi’r gorau i ddefnyddio gwellt plastig. Eleni, bydd Nia yn gwasanaethu fel swyddog Moesegol ac Amgylcheddol yn Undeb y Myfyrwyr, Prifysgol Caerdydd.

Nia and Douglas raise a glass outside Wahaca's Cardiff restaurant

Defnyddir gwellt plastig, ar gyfartaledd, am 20 munud yn unig. O’u taflu, gallant lygru’r amgylchedd am gannoedd o flynyddoedd. Mae’n fater byd-eang.

Bob dydd, mae dros 8 miliwn darn o blastig yn glanio yng nghefnforoedd y byd. Mae bywyd gwyllt yn eu bwyta, a byddant yn torri’n ddarnau bach o ficroblastigau. Yn ôl amcangyfrifon presennol, erbyn 2050 bydd mwy o blastig na physgod yn ein cefnforoedd. Mae gwellt plastig ymhlith 10 prif ffynhonnell ysbwriel morol; bob blwyddyn, caiff dros 36.4 biliwn ohonynt eu taflu ymaith yn yr Undeb Ewropeaidd yn unig.

Wrth astudio Daearyddiaeth Amgylcheddol, rydym wedi dod i werthfawrogi hyd a lled y broblem hon i raddau helaeth, a pha mor gyflym sy’n rhaid mynd ati i gymryd camau. Fodd bynnag, mae materion amgylcheddol o’r fath yn aml yn teimlo’n rhy fawr i gael eu hunioni gan gamau unigol.

Dyma’r hyn â’n hysbrydolodd i sefydlu’r Ymgyrch Gwellt Plastig. Mae’n fenter sy’n annog busnesau a sefydliadau i ymwrthod â gwellt plastig, a’u disodli gan bethau diwastraff a chynaliadwy eraill. Mae canolbwyntio ar fusnesau yn lleddfu’r pwysau ar unigolion, a thrwy helpu i berswadio busnesau i gael mwy o ymwybyddiaeth amgylcheddol, gall unigolion a chymunedau deimlo eu bod yn gwneud gwahaniaeth.

Un o’n llwyddiannau mwyaf hyd yma yw argyhoeddi’r gadwyn o fwytai, Wahaca, i roi’r gorau i wellt plastig – ac mae 30 o fusnesau eraill wedi gwneud yr un peth. Ein nod yw argyhoeddi hyd yn oed yn fwy!

Yn sgîl ein llwyddiant, rydym hefyd wedi glanio yng nghanol nifer o brosiectau gwahanol, gan gynnwys Rhiwbina Against Plastic a Plastic Free Penarth. Rydym bellach yn ymgysylltu â Chyngor Caerdydd er mwyn cyflwyno cyfres o lyfrau’r gwyddonydd amgylcheddol ac awdur plant, Ellie Jackson, Wild Tribe Heroes, mewn ysgolion lleol. Os gallwn annog plant ysgol i dyfu i fod y genhedlaeth nesaf o lysgenhadon amgylcheddol, byddwn yn dechrau gweld gwahaniaeth go iawn.

Darllenwch yr erthygl nesaf am Newid y Drefn:
Philip Evans QC (LLB 1993) – Prosiect Dieuogrwydd Caerdydd

Hefyd yn y gyfres:

Cardiff Connect, Game Changers

Game Changers: Nia Jones (Environmental Geography 2016-) and Douglas Lewns (Environmental Geography 2017-) – The No Straw Stand

Nia Jones (Environmental Geography 2016-) and Douglas Lewns (Environmental Geography 2017-are students at Cardiff’s School of Earth and Ocean Sciences and founders of The No Straw Stand – a campaign to get companies to stop using plastic straws. This year, Nia is serving as Ethical & Environmental Officer at Cardiff University Students’ Union.

Nia and Douglas raise a glass outside Wahaca's Cardiff restaurant

Plastic straws are used, on average, for just 20 minutes. When they are discarded, they can pollute the environment for hundreds of years. It’s a global issue.

Every single day, more than 8 million pieces of plastic make it into the world’s oceans. They get ingested by wildlife and break down into microplastics. Current estimates predict that by 2050 there will be more plastic in our oceans than fish. Plastic straws are one of the top ten sources of marine debris: each year more than 36.4 billion of them will be thrown away in the European Union alone.

Studying Environmental Geography, we’ve really come to appreciate the scale of this problem, and the urgency with which action needs to be taken. But environmental issues like this often feel too big to be tackled by individual action.

That’s what inspired us to set up The No Straw Stand. It’s an initiative that encourages businesses and organisations to forgo plastic straws in favour of waste-free, sustainable alternatives.

Focusing on businesses takes the pressure off individuals, and by helping to persuade businesses to be more environmentally conscious, individuals and communities can feel like they are making a difference.

One of our biggest successes so far has been convincing the restaurant chain Wahaca to go plastic-straw free – and they’ve been joined by another 30 businesses. We’re aiming to get even more!

Our success has also propelled us into a number of different projects, including Rhiwbina Against Plastic and Plastic Free Penarth. Now we’re liaising with Cardiff Council to introduce environmental scientist and children’s author Ellie Jackson’s book series ‘Wild Tribe Heroes’ into local schools. If we can encourage school children to become the next generation of environmental ambassadors, then we’ll really start to see a difference.

Read the next Game Changers article:
Philip Evans QC (LLB 1993) – Cardiff’s Innocence Project

Also in this series: