Cyswllt Caerdydd, Examined Life, News

Examined Life: Chris Jackson (BSc 2002)

Chris Jackson (BSc 2002) yw’r ffotograffydd brenhinol arobryn ar gyfer Getty Images, un o’r asiantaethau ffotograffiaeth mwyaf blaenllaw yn y byd.

Roedd priodas frenhinol y Tywysog Harry a Meghan Markle (Dug a Duges Sussex bellach) yn brofiad anhygoel. O diroedd Castell Windsor roedd awyrgylch a oedd yn syndod o ymlaciedig. Roedd yn anhygoel gweld cymaint o gynrychiolwyr o elusennau’r Tywysog Harry fel Sentebale wedi’u gwahodd i fod yn dyst uniongyrchol i ddiwrnod mor arbennig. Roeddwn i yno i gofnodi ennyd cyntaf y pâr brenhinol fel pâr priod.

Fy ngwaith i yw ceisio cipio’r cyffro hwnnw. Pan wnaeth Dug a Duges Caergrawnt briodi, roedd mwy na dau biliwn o bobl yn gwylio. Roedd gennym dîm o 30 o ffotograffwyr yn cwmpasu pob safbwynt. Gwnaethom hyd yn oed yn ei saethu mewn 3D. Roeddwn i’n tynnu lluniau o’r Dug a’r Dduges pan ddaethant allan o Abaty Westminster. Aeth fy lluniau i yn syth at dîm golygu Getty Images, drwy gebl a oedd wedi cael ei osod yn arbennig o dan y ffordd. Yna yn syth bin – fel fflach – roedd fy lluniau wedi teithio ledled y byd.

O ran materion ymarferol, rwyf bob amser yn gwneud rhagchwiliad o’r safle yn gyntaf a gwneud yn siŵr bod gennyf y lensys iawn. Ar y noson rwyf yn aros mewn gwesty rownd y gornel fel y gallaf fynd heibio i’r torfeydd – allwch chi ddim cymryd y risg o beidio â gallu cyrraedd yno. Yn y briodas frenhinol ddiwethaf, roeddwn i ar ddihun am ddau y bore, yn profi fy holl offer.

Fel ffotograffydd brenhinol, mae gennyf sedd rhes flaen i eiliadau mewn hanes. Mae’n gymaint o wefr i fod yn rhan o hynny. Rwyf yn cyfarfod â chymaint o bobl anhygoel, o bob cefndir, hyd yn oed arweinwyr y byd. Mae’r teulu brenhinol yn destunau gwych – mae cymaint o bersonoliaethau gwahanol. Rwyf wrth fy modd tynnu ffotograffau o’r Tywysog George, mae ef mor annwyl.

Nid oes dau ddiwrnod yn yr un peth yn y dyddiadur brenhinol. Ond mae yna lawer o bethau traddodiadol – Royal Ascot, Cyflwyno’r Faner, Gemau’r Ucheldir.  Efallai fy mod yn gwneud portreadau ffurfiol un funud ac yna rhywbeth ymlaciedig yn Affrica y funud nesaf.

Rwy’n teimlo’n freintiedig iawn cael teithio, ac rwy’n ddiolchgar iawn. Mae teithiau brenhinol drwy gydol y flwyddyn, ond mae pwy fydd yn mynd yn dibynnu ar yr amgylchiadau – a oes rhywun yn feichiog? A oes priodas? Fis Medi diwethaf gwnes i dynnu ffotograffau o’r Gemau Invictus yn Toronto: roedd hynny’n wych; mae’r Tywysog Harry yn teimlo mor angerddol amdanynt, ac wrth gwrs dyna oedd ymddangosiad swyddogol cyntaf Duges Sussex. Hefyd cefais daith wych i’r Eidal gyda Thywysog Cymru. Eleni, wrth gwrs aethom i Awstralia ar gyfer Gemau’r Gymanwlad, a chael taith wych i Sweden a Norwy gyda Dug a Duges Caergrawnt.

Gweithio gyda Sentebale [elusen y Tywysog Harry] yw’r peth mwyaf buddiol rwyf wedi’i wneud. Mae’r plant rydych yn eu cyfarfod yn anhygoel, ac mae HIV gan lawer ohonynt – ond roedd modd i ni dynnu’r camerâu allan a dysgu ychydig o ffotograffiaeth iddynt, a oedd yn wych. Roedd y plant wirioneddol wrth eu bodd.

Mae sawl aelod o’r teulu brenhinol yn mynegi diddordeb mewn ffotograffiaeth. Rydym wedi gweld y Frenhines yn defnyddio camera ychydig o weithiau! Mae Duges Caergrawnt wedi cymryd rhai ffotograffau hyfryd; rydym wedi gweld rhai y mae hi wedi’u cymryd yn ddiweddar o’r Dywysoges Charlotte.

Dros y blynyddoedd, rwyf wedi gwneud llawer o bethau y tu allan i ddigwyddiadau Brenhinol. Rwyf wedi teithio i Kilimanjaro ar gyfer Diwrnod Trwynau Coch, rwyf wedi gweithio gyda brandiau moethus ac mewn gwyliau ffilm yn Fenis a Cannes. Dyna’r peth gwych am Getty Images, rydym yn gweithio mewn nifer o feysydd ac mae gennym dîm anhygoel o bobl.

Wnes i ddim dechrau ar fy ngyrfa gyda’r sicrwydd y byddwn yn dod yn ffotograffydd brenhinol. Mae’r pethau hyn yn datblygu yn organig. Rwyf yn berson celfyddydol, ond roedd gwyddoniaeth yn teimlo fel y peth synhwyrol i’w wneud! Fe wnes i radd yn y pynciau a oedd o ddiddordeb i mi yn ystod Safon Uwch: bioleg, ffiseg a chemeg. Roedd cwrs Caerdydd mewn Ffisioleg a Seicoleg yn unigryw. Rwyf yn wirioneddol falch i mi ei wneud oherwydd rhoddodd y sgiliau i mi astudio ac roedd yn ffordd wahanol o wneud pethau.

Roedd Caerdydd yn lle gwych i fynd i’r brifysgol, am ei fod mor ymlaciedig.  Gan fy mod i’n hanu o Fannau Brycheiniog, roeddwn i’n adnabod Caerdydd yn eithaf da. Ond gwnes i ddod i’w hadnabod mewn ffordd wahanol fel myfyriwr. Fwy na thebyg treuliais ychydig gormod o amser yn Jive Hive– bob dydd Mercher, am tua dwy flynedd a hanner! Hefyd arferwn weithio yn nhafarn The End, nad yw’n bodoli bellach. Roedd yn gyfnod da iawn mewn bywyd.

Gwariais fy nhaliad benthyciad myfyriwr cyntaf ar gamera. Roeddwn yn gweld fy ffotograffau yn cael eu cyhoeddi bob wythnos yn y Gair Rhydd ac roeddwn yn cael f’anfon ar aseiniadau fel: ‘Oes ’na broblem sbwriel yng Nghaerdydd?’ ac ‘Ydy diodydd egni yn wael i’ch iechyd?’ Weithiau roeddwn i’n cael fy ffrindiau i fodelu, roeddent bob amser yn fodelau parod!

Roedd gennyf ystafell dywyll yn seler fy nhŷ ar Heol Woodville. Roedd yn dwll o le, felly es i ati i’w lanhau i gyd. Roeddwn i wir yn mwynhau datblygu fy ffotograffau, ac roedd fy ffrindiau yn y fflat fwy na thebyg yn pendroni i ble roeddwn i wedi mynd.

Mae’n rhaid i chi fod yn wirioneddol angerddol i lwyddo ym maes ffotograffiaeth a gweithio’n galed. Ar ôl y brifysgol, symudais i Lundain, a gwnes i lawer o brofiad gwaith mewn lleoedd fel Reuters. Cefais fenthyciad i raddedigion i brynu’r camerâu a chyfrifiaduron a phopeth roedd eu hangen arnaf. Roeddwn i’n tynnu ffotograffau yn fy amser rhydd, ac roeddwn i’n mynd i dynnu ffotograffau o bopeth y gallwn i. Roedd yn golygu fy mod yn dechrau adeiladu portffolio i ddangos i’m penaethiaid yn Getty Images.

Nid oes unrhyw reolau llym ar gyfer tynnu ffotograff da. Yr hyn sy’n bwysig yw penderfynu ar sut i fynd ati o ran eich testun: efallai y byddwch yn ceisio cyflawni rhywbeth haniaethol, efallai byddwch yn ceisio gwneud cofnod dogfennol gwir o’r hyn sydd o’ch blaen. Mae angen ichi ymateb yn gyflym i unrhyw sefyllfa, boed yn newid o ran golau neu leoliad – ac mae’n rhaid i mi bob amser gyrraedd lleoliadau yn gynnar i baratoi. Peidiwch â bod yn hwyr!

Byddwn wrth fy modd yn dod yn ôl i Gaerdydd. Mae’n ddinas wych. Hoffwn i redeg Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd! Cyn gynted ag y byddaf yn cyrraedd yn ôl, rwyf yn mynd allan i redeg. Dyma’r ffordd orau i weld popeth fel y gwyddoch, ac mae cymaint o bethau ar garreg eich drws yng Nghymru.

Darlun gan Anton Brand

Cardiff Connect, Examined Life, News

Examined Life: Chris Jackson (BSc 2002)

Chris Jackson (BSc 2002) is the award-winning Royal photographer for Getty Images, one of the world’s leading photo agencies.

The Royal Wedding of Prince Harry and Meghan Markle (now the Duke and Duchess of Sussex) was an incredible experience. From the grounds of Windsor Castle there was a surprisingly relaxed atmosphere. It was incredible to see so many representatives from Prince Harry’s charities such as Sentebale invited to witness at first hand such a special day. I was there to capture the Royal couple’s first moments as a married couple.

My job is about trying to capture that excitement. When the Duke and Duchess of Cambridge married, more than two billion people watched. We had a team of 30 photographers covering every perspective. We even shot it in 3D. I was shooting the Duke and Duchess when they came out of Westminster Abbey. My pictures went straight to the Getty Images editing team, through a cable which had been specially laid under the road. Then it was just – woosh – and my pictures had gone all around the world.

In terms of practicalities, I always recce the position first and check I’ve got the right lenses. On the night I’ll stay in a hotel round the corner so I can get past the crowds – you just can’t risk not being able to get there. Last Royal Wedding, I was up at two in the morning, testing all my equipment.

As a Royal photographer, I’ve got a front row seat to moments in history. It’s such a buzz to be part of that. I meet so many amazing people, from all walks of life, even world leaders. The Royal Family make great subjects – there are so many different personalities. I love photographing Prince George, he’s so sweet.

No two days are the same in the Royal Diary. But there are lots of traditional things – Royal Ascot, Trooping the Colour, the Highland Games.  I might be doing formal portraits one moment then something relaxed in Africa the next.

I feel very privileged to travel, and I’m very grateful. There will be Royal Tours throughout the year, but who goes will be dependent on circumstance – is someone pregnant? Is there a wedding? Last September I photographed the Invictus Games in Toronto: that was great; Prince Harry is so passionate about it, and of course it was the Duchess of Sussex’s first official appearance. I also had a great trip to Italy with the Prince of Wales. This year, of course we went to Australia for the Commonwealth Games, and had a great trip to Sweden and Norway with the Duke and Duchess of Cambridge.

Working with Sentebale [Prince Harry’s charity] is the most rewarding thing I’ve done. The kids you meet are incredible, and a lot of them have HIV – but we were able to bring the cameras out and teach them some photography which was fantastic. The kids absolutely loved it.

There are a lot of Royals with interests in photography. We’ve seen the Queen use a camera a few times! The Duchess of Cambridge has taken some lovely pictures; we’ve seen some that she’s taken recently of Princess Charlotte.

Over the years I’ve done lots of things outside of Royal engagements. I’ve trekked Kilimanjaro for Red Nose Day, worked with luxury brands, and at the Cannes and Venice Film Festivals. That’s the great thing about Getty Images, we work in lots of areas and have an incredible team of people.

I didn’t go into my career with a certainty that I’d become a Royal photographer. These things develop organically. I’m an artsy person, but science felt like the sensible thing to do! I took a degree in the subjects that had interested me at A-Level: biology, physics, and chemistry. Cardiff’s course in Physiology and Psychology was unique. I’m really glad I did it because it gave me the skills to study and a different method of doing things.

Cardiff was a really great place to go to uni, because it was so relaxed.  Being from the Brecon Beacons, I knew Cardiff quite well. But I got to know it in a different way as a student. I probably spent a bit much too much time in Jive Hive – it was every Wednesday, for about two-and-a-half years! I also used to work in The End pub, which isn’t there now. It was a very good time in life.

I spent my first student loan payment on a camera. I was seeing my pictures published every week in Gair Rhydd and being sent on assignments like: ‘Is there a rubbish issue in Cardiff?’ and ‘Are energy drinks bad for your health?’ Sometimes I got my friends to model, they were always willing subjects!

I had a dark room in the cellar of my house on Woodville Road. It was a dump, so I cleaned it all up. I was getting really into developing my photos, and my flatmates were probably wondering where I had gone.

You’ve got to be really passionate to make it in photography, and work hard. After university, I moved to London and did lots of work experience at places like Reuters. I got a graduate loan to buy the cameras and computers and everything I needed. I shot in my free time, and went to cover anything I could cover. It meant I was starting to build up a portfolio to show my bosses at Getty Images.

There’s no strict rule for taking a good photo. What’s important is deciding how you approach the subject: you might be trying to achieve something abstract, you might be trying to make a true documentary of what’s in front of you. You need to react quickly to any situation, be it a change in light or placement – and I always have to get to places hours early to prepare. Don’t be late!

I’d love to come back to Cardiff. It’s a great city. I’d like to run the Cardiff University/Cardiff Half Marathon! As soon as I get back, I go on a run. It’s the best way to see everything so you know, and there’s so many things on your doorstep in Wales.

Illustration by Anton Brand