Skip to main content

Digital educationOur team

Team Tuesdays – Meet Dewi, Learning Technology Officer

19 May 2020
Dewi leading a community of practice meeting, University of Namibia

Name: Dewi Parry 

Role: Learning Technology Officerjoined CESI 2014, been with the University for 16+ years 

What is your role in the CESI team? 
I work with academic staff across the university to enhance their teaching through the use of appropriate technology and learning design techniques. I work on a large variety of online and digital projects at any one time, along with staff development, online course development (MOOCs, CPD), programme development and redesign, learning activity design. 

Describe a project you have been involved that you have enjoyed 
There have been far too many to list, but I love working with our staff here at the University to improve the student experience. I’m very lucky to have worked with so many Schools and departments during my time here, and also spent 2 weeks working with the e-learning team in the University of Namibia (UNAM) for the Phoenix Project. 

A fact about yourself? 
My other life involves playing music for various bands. I once went on tour where we played improvised music for over two hours per night with a Krautrock legend. 

Check out the CESI blog every Tuesday for profiles on the team!

Enw: Dewi Parry

Rôl: Swyddog Technoleg Dysgu – ymuno â CESI 2014, wedi bod gyda’r Brifysgol am 16+ mlynedd

Beth yw eich rôl yn nhîm CESI?
Rwy’n gweithio gyda staff academaidd ar draws y brifysgol i wella eu haddysgu trwy ddefnyddio technoleg a thechnegau dylunio dysgu priodol. Rwy’n gweithio ar amrywiaeth fawr o brosiectau ar-lein a digidol ar unrhyw un adeg, ynghyd â datblygu staff, datblygu cyrsiau ar-lein (MOOCs, DPP), datblygu rhaglenni ac ailgynllunio a dylunio gweithgaredd dysgu.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Bu llawer gormod i’w rhestru, ond rwyf wrth fy modd yn gweithio gyda’r staff yma yn y Brifysgol i wella profiad myfyrwyr. Rwy’n ffodus iawn fy mod wedi gweithio gyda chymaint o Ysgolion ac adrannau yn ystod fy amser yma, a hefyd wedi treulio 2 wythnos yn gweithio gyda’r tîm e-ddysgu ym Mhrifysgol Namibia (UNAM) i’r Phoenix Project.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Mae fy mywyd arall yn cynnwys chwarae cerddoriaeth i fandiau amrywiol. Es i ar daith unwaith lle buon ni’n chwarae cerddoriaeth fyrfyfyr am dros ddwy awr y noson gydag arwr Krautrock.

Edrychwch ar flog CESI pob Dydd Mawrth i weld proffiliau o’r tîm!