Skip to main content

Our teamStudent engagement

Team Tuesdays – Meet Ellie, Student Engagement Manager

26 May 2020
Eleanor Mayo-Ward

Name: Eleanor Mayo-Ward 

Role: Student Engagement Manager – joined October 2019 

What is your role in the CESI team? 
I manage the Student Engagement Team in CESI to deliver the outcomes outlined in The Way Forward, and am responsible for the strategic and operational management of student voice activity across the University.  

Describe a project you have been involved that you have enjoyed 
My team manages the Student Champion Scheme which is a group of students we recruit to work with the centre throughout the year and to offer student insights. The Champions worked with us on promoting the National Student Survey and it was great to work with them and build a promotion campaign around their ideas. I love being able to work directly with students so the Champions is the most exciting part! 

A fact about yourself? 
I love dogs (and all animals), I think they are better than people! If I won the lottery I would build a dog adventure playpark for all abandoned dogs and they would eat steak on Fridays and have an Olympic sized pool.  

Check out the CESI blog every Tuesday for profiles on the team!

Enw: Eleanor Mayo-Ward 

Rôl: Rheolwr Ymgysylltu â Myfyrwyr – ymunodd ym mis Hydref 2019  

Beth yw eich rôl yn nhîm CESI?
Rwy’n rheoli’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr yn CESI i gyflawni’r canlyniadau a amlinellir yn The Way Forward, ac rwy’n gyfrifol am reoli gweithgareddau’r llais myfyrwyr yn strategol ac yn weithredol ledled y Brifysgol.  

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Mae fy nhîm yn rheoli’r Cynllun Hyrwyddwr Myfyrwyr, sef grŵp o fyfyrwyr rydyn ni’n eu recriwtio i weithio gyda’r ganolfan trwy gydol y flwyddyn ac i gynnig mewnwelediadau ar ran myfyrwyr. Gweithiodd yr Hyrwyddwyr gyda ni ar hyrwyddo’r Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr ac roedd yn wych gweithio gyda nhw ac adeiladu ymgyrch hyrwyddo o amgylch eu syniadau. Rwyf wrth fy modd yn gallu gweithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr felly’r Hyrwyddwyr yw’r rhan fwyaf cyffrous!  

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n caru cŵn (a phob anifail), rwy’n credu eu bod yn well na phobl! Pe bawn i’n ennill y loteri byddwn yn adeiladu parc chwarae antur cŵn ar gyfer pob ci sydd wedi’i adael a byddent yn bwyta stêc ar ddydd Gwener ac yn cael pwll maint Olympaidd.

Edrychwch ar flog CESI pob Dydd Mawrth i weld proffiliau o’r tîm!