Skip to main content

Our team

Team Tuesdays- Meet Chloe, Administration Officer (Education Support)

18 May 2021

Name: Chloe Rideout  

Role: Administration Officer (Education Support) and Dignity and Wellbeing Champion – joined April 2021. 

What is your role in the CESI team? 
I work across the Projects and Operations, Curriculum Development and Student Engagement team supporting projects such as Students Champions, Transforming Assessment, and the Inclusive Curriculum.  

As a Dignity and Wellbeing champion I have created wellbeing initiatives for the department. I urge the department to get involved with these and also encourage staff members to implement wellbeing into their everyday.  

Describe a project you have been involved in that you have enjoyed. 
I was tasked with writing a blog post for the Curriculum Development team on authentic assessments. I had never written a blog beforehand, so it was exciting to try something new.

I was also previously a student at Cardiff University, and it’s exciting to see firsthand the changes being made to assessments, to improve both students and academics experience of teaching and learning.  

A fact about yourself.  
I am a keen runner.  I ran Cardiff Half Marathon in 2017 and I am running it again this year. One day, I would love to take part in the London Marathon.  

Find out more about other CESI team members!


Enw: Chloe Rideout  

Rôl: Swyddog Gweinyddol (Cymorth Addysg) a Hyrwyddwr Urddas a Lles – ymunodd Ebrill 2021.

Beth yw eich rôl yn nhîm CCAA? 
Rwy’n gweithio ar draws y tîm Prosiectau a Gweithrediadau, Datblygu Cwricwlwm ac Ymgysylltu â Myfyrwyr yn cefnogi prosiectau fel Hyrwyddwyr Myfyrwyr, Trawsnewid Asesiad, a’r Cwricwlwm Cynhwysol.

Fel hyrwyddwr Urddas a Lles, rwyf wedi creu mentrau lles ar gyfer yr adran. Rwy’n annog yr adran i gymryd rhan yn y rhain a hefyd annog aelodau staff i feddwl am eu lles pob dydd.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi bod yn rhan ohono rydych chi wedi’i fwynhau
Cefais y dasg o ysgrifennu blog ar gyfer y tîm Datblygu Cwricwlwm ar asesiadau dilys. Nid oeddwn erioed wedi ysgrifennu blog ymlaen llaw, felly roedd yn gyffrous rhoi cynnig ar rywbeth newydd.

Rwyf hefyd yn gyn-fyfyriwr Prifysgol Caerdydd, ac mae’n gyffrous gweld yn uniongyrchol y newidiadau sy’n cael eu gwneud i asesiadau, er mwyn gwella profiad myfyrwyr ac academyddion o addysgu a dysgu.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n rhedwr brwd. Rhedais Hanner Marathon Caerdydd yn 2017 ac rydw i’n ei redeg eto eleni. Un diwrnod, byddwn i wrth fy modd yn cymryd rhan ym Marathon Llundain.

Darganfyddwch fwy am aelodau eraill tîm CCAA!