Skip to main content

LT Conference

Learning and Teaching Conference 2021 – Using online tools for collaborative activities and authentic summative assessments

4 June 2021
College students are discussing with advisor
College students are discussing with advisor

At our Learning and Teaching Conference in July, we (Karl Luke & Simon Wood) will be doing a “What Works” story session in which we will discuss how our students are summatively assessed on an online learning package that they create. This is an approach we use on the medical education modules each of us teach on both undergraduate and postgraduate programmes, both on courses taught online and (traditionally – until this year!) face to face. It is an approach that has proved very flexible, and we believe it could easily be adapted in other contexts too. 

We would like our session at the conference will be driven by your questions, so we have prepared this 10 minute video to introduce the modules, describe what they involve, and share reflections both from us and our students. 

If you are coming to our session, please watch the video and consider what you would like to ask us – and if you are unable to make it, we hope you might enjoy watching the video anyway! 

Simon Wood and Karl Luke 

Their story presentation ‘Using online tools for collaborative activities and authentic summative assessments’ will take place at 3:20pm on Thursday 1 July. Register for the conference.


Yn ein Cynhadledd Dysgu ac Addysgu ym mis Gorffennaf, byddwn ni (Karl Luke a Simon Wood) yn cynnal sesiwn stori “Beth sy’n Gweithio” lle byddwn yn trafod sut mae ein myfyrwyr yn cael eu hasesu’n grynodol ar becyn dysgu ar-lein y maen nhw’n ei greu. Dyma ddull a ddefnyddiwn ar y modiwlau addysg feddygol y mae’r ddau ohonom yn eu haddysgu ar raglenni israddedig ac ôl-raddedig, ar gyrsiau a addysgir ar-lein ac (yn draddodiadol – tan eleni!) wyneb yn wyneb. Mae’n ddull sydd wedi profi’n hyblyg iawn, a chredwn y byddai’n hawdd ei addasu mewn cyd-destunau eraill hefyd.

Hoffem pe bai ein sesiwn yn y gynhadledd yn cael ei gyrru gan eich cwestiynau, felly rydym wedi paratoi’r fideo 10 munud hwn i gyflwyno’r modiwlau, disgrifio’r hyn y maent yn ei gynnwys, a rhannu myfyrdodau gennym ni a’n myfyrwyr.

Os ydych chi’n dod i’n sesiwn, gwyliwch y fideo ac ystyriwch yr hyn yr hoffech chi ofyn i ni – ac os nad ydych chi’n gallu ei wneud, rydyn ni’n gobeithio y byddech chi’n mwynhau gwylio’r fideo beth bynnag!

Simon Wood a Karl Luke 

Bydd eu cyflwyniad stori ‘Defnyddio offer ar-lein ar gyfer gweithgareddau cydweithredol ac asesiadau crynodol dilys’ yn digwydd am 3:20 pm ddydd Iau 1 Gorffennaf. Cofrestrwch ar gyfer y gynhadledd.