Shôn

Shôn

Fy enw i ydi Shôn ac rwyf fel arfer yn astudio Meddygaeth ond y flwyddyn hon rydw i’n gwneud gradd ymsang mewn Ffarmacoleg rhwng blwyddyn 3 a blwyddyn 4 o’r rhaglen MBBCh. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, roeddwn i wedi bod eisiau dod i Brifysgol Caerdydd ers tro a tydw i heb gael fy siomi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau gwych yng Nghaerdydd ac mae’n le gwych i astudio. O fewn Meddygaeth, mae gen i ddiddordeb penodol mewn Iechyd Plant a Chardioleg ac rwyf yn aelod o bwyllgor y Gymdeithas Baediatreg (CUPS) a’r gymdeithas gofal iechyd Gymraeg Clwb y Mynydd Bychan. Ym mlwyddyn 3, roeddwn i ar y Llwybr Addysg Wledig ble dreuliais i flwyddyn mewn meddygfa yng Ngogledd Cymru: Cefais i amser gwych ond rydw i’n falch o fod yn ôl yng Nghaerdydd. Rwyf hefyd wedi cymryd mantais o’r gwersi iaith gwych mae Caerdydd yn eu cynnig am ddim trwy Ieithoedd i Bawb ac yn adeiladu ar fy nghymhwster TGAU mewn Almaeneg. Rwyf yn edrych ymlaen i rannu gyda chi rhai o fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Caerdydd.

My name’s Shôn and I normally study Medicine, but this year I am intercalating in Pharmacology between year 3 and year 4 of the MBBCh programme. Originally from North Wales, I had wanted to come to Cardiff University for a long time and have not been disappointed. I have made some fantastic friends in Cardiff and it’s a brilliant place to study. Within Medicine, I have particular interests in Child Health and Cardiology and am a committee member in the Paediatric Society (CUPS) and the Welsh-language healthcare society Clwb y Mynydd Bychan. In year 3, I was on the Community and Rural Education Route and spent the year on a GP surgery in North Wales: I have a great time but I’m glad to be back in Cardiff. I have also taken advantage of the excellent free language lessons that Cardiff offer through Languages for All and have build on my GCSE in German during my first few years in Cardiff. I look forward to sharing some of my experiences in Cardiff Uni.


Latest posts

Prosiectau Ymchwil

Posted on 28 April 2021 by Shôn

Fel rhan o radd ymsang, mae disgwyl i ni fel myfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil ac mae’r prosiectau hyn yn cyfri am ran mawr o’r radd. Oherwydd y cyfyngiadau yn gysylltiedig â COVID-19 sydd wedi bod yn eu lle yn ystod y flwyddyn yma, mae hi wedi bod yn heriol i gynnal y prosiectau ymchwil hyn
Read more


Profiad o Addysg Cymysg

Posted on 13 April 2021 by Shôn

Mae COVID-19 wedi gorfodi nifer o newidiadau o fewn cymdeithas a tydi addysg ddim yn eithriad. Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod y tymor cyntaf o’r flwyddyn hon, ond y tymor yma mae’r rhan fwyaf o fy narlithoedd i wedi bod ar-lein. Yn y blog yma, rwyf am amlinellu rhai
Read more


Asesiadau yn Ystod COVID-19

Posted on 10 March 2021 by Shôn

Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod fy ngradd ymsang y flwyddyn hon, ond beth am asesiadau ac arholiadau? Yn y blog yma, rwyf yn bwriadu ceisio egluro sut oedd asesiadau yn arfer digwydd a sut mae hyn wedi newid oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Byddaf yn disgrifio fy mhrofiadau i ar y
Read more


Gweithgareddau Allgyrsiol yn yr Ysgol Feddygol

Posted on 16 February 2021 by Shôn

Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n ymgeisio am le yn yr ysgol feddygol yn gwybod am bwysigrwydd gweithgareddau allgyrsiol: o brofiad gwaith i waith gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau. Ond beth am unwaith mae rhywun wedi cael lle? Mae mynd cam ymhellach na’r cwrs yn parhau i fod yn bwysig er mwyn gwneud unigolion yn
Read moreAstudio Meddygaeth mewn Cymraeg

Posted on 13 January 2021 by Shôn

Tra’n astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd, rydw i’n derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio rhan o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y blog hwn, rwyf am egluro pa rannau o gwrs Meddygaeth C21 sy’n bosib eu gwneud yn y Gymraeg. Dechreuodd fy mhrofiad o ‘Feddygaeth Cymraeg’ yn fy wythnos cyntaf yn y
Read more


Dysgu Wyneb-yn-Wyneb ar Gampws COVID-Ddiogel

Posted on 14 December 2020 by Shôn

Helo, Shôn ydw i, croeso i fy mlog cyntaf ar y safle hon. Rwyf fel arfer yn astudio Meddygaeth, ond y flwyddyn hon rydw i’n gwneud gradd ymsang mewn Ffarmacoleg rhwng y drydedd a’r bedwaredd flwyddyn o’r cwrs Meddygaeth. I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, mae gradd ymsang yn fath o radd ychwanegol mae
Read more