Cymraeg

Myfyrio ar ôl Blwyddyn yn Cwblhau Gradd Ymsang

Posted on 17 June 2021 by Shôn

Bydd y rhai ohonoch sydd wedi darllen fy mlogiau eraill yn gwybod fy mod wedi treulio’r flwyddyn academaidd 2020/21 yn cwblhau gradd ymsang mewn Ffarmacoleg. Gradd ychwanegol yw gradd ymsang, fel arfer gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth, sy’n cael ei chwblhau rhwng blynyddoedd 3 a 4 neu blynyddoedd 4 a 5 o’r cwrs Meddygaeth yng Nghaerdydd.
Read more


Prosiectau Ymchwil

Posted on 28 April 2021 by Shôn

Fel rhan o radd ymsang, mae disgwyl i ni fel myfyrwyr gwblhau prosiect ymchwil ac mae’r prosiectau hyn yn cyfri am ran mawr o’r radd. Oherwydd y cyfyngiadau yn gysylltiedig â COVID-19 sydd wedi bod yn eu lle yn ystod y flwyddyn yma, mae hi wedi bod yn heriol i gynnal y prosiectau ymchwil hyn
Read more


Profiad o Addysg Cymysg

Posted on 13 April 2021 by Shôn

Mae COVID-19 wedi gorfodi nifer o newidiadau o fewn cymdeithas a tydi addysg ddim yn eithriad. Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod y tymor cyntaf o’r flwyddyn hon, ond y tymor yma mae’r rhan fwyaf o fy narlithoedd i wedi bod ar-lein. Yn y blog yma, rwyf am amlinellu rhai
Read more


Asesiadau yn Ystod COVID-19

Posted on 10 March 2021 by Shôn

Rwyf eisioes wedi trafod fy mhrofiadau o addysg wyneb-yn-wyneb yn ystod fy ngradd ymsang y flwyddyn hon, ond beth am asesiadau ac arholiadau? Yn y blog yma, rwyf yn bwriadu ceisio egluro sut oedd asesiadau yn arfer digwydd a sut mae hyn wedi newid oherwydd cyfyngiadau COVID-19. Byddaf yn disgrifio fy mhrofiadau i ar y
Read more


St David’s Day in Cardiff

Posted on 18 February 2021 by Tommy

What’s the first thing that comes to mind when you think of Wales? Well yes, it probably is rain, but on a more positive note, perhaps it’s those eccentric people wearing massive daffodils on their heads or maybe it’s the iconic rugby union team that wish they were as successful as their English neighbours! Regardless,
Read more


Gweithgareddau Allgyrsiol yn yr Ysgol Feddygol

Posted on 16 February 2021 by Shôn

Mae’r rhan fwyaf o ddysgwyr sy’n ymgeisio am le yn yr ysgol feddygol yn gwybod am bwysigrwydd gweithgareddau allgyrsiol: o brofiad gwaith i waith gwirfoddol i chwaraeon a’r celfyddydau. Ond beth am unwaith mae rhywun wedi cael lle? Mae mynd cam ymhellach na’r cwrs yn parhau i fod yn bwysig er mwyn gwneud unigolion yn
Read moreAstudio Meddygaeth mewn Cymraeg

Posted on 13 January 2021 by Shôn

Tra’n astudio Meddygaeth yng Nghaerdydd, rydw i’n derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i astudio rhan o’r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn y blog hwn, rwyf am egluro pa rannau o gwrs Meddygaeth C21 sy’n bosib eu gwneud yn y Gymraeg. Dechreuodd fy mhrofiad o ‘Feddygaeth Cymraeg’ yn fy wythnos cyntaf yn y
Read more


Dysgu Wyneb-yn-Wyneb ar Gampws COVID-Ddiogel

Posted on 14 December 2020 by Shôn

Helo, Shôn ydw i, croeso i fy mlog cyntaf ar y safle hon. Rwyf fel arfer yn astudio Meddygaeth, ond y flwyddyn hon rydw i’n gwneud gradd ymsang mewn Ffarmacoleg rhwng y drydedd a’r bedwaredd flwyddyn o’r cwrs Meddygaeth. I’r rhai ohonoch sydd ddim yn gwybod, mae gradd ymsang yn fath o radd ychwanegol mae
Read more


Astudio Meddygaeth; Wythnos y Gymraeg

Posted on 16 October 2020 by Megan Prys

Helo! Megan Prys Evans ydw i, myfyrwraig feddygol yng Nghaerdydd. Dwi newydd ddechrau ar fy nhrydedd flwyddyn ac yn mwynhau bob eiliad ar hyn o bryd. Yn y flwyddyn gyntaf a’r ail flwyddyn nid oedd llawer o amlygiad clinigol, oddeutu un diwrnod bob pythefnos. Mae hyn wedi newid yn hollol yn y drydedd flwyddyn gan
Read more