Skip to main content

Digital educationOur team

Team Tuesdays- Meet Simon, Academic Lead for Digital Education Strategy

1 July 2020
Simon Horrocks, Academic Lead for Digital Education Strategy

Name: Simon Horrocks

Role at the University: Academic Lead for Digital Education Strategy

What is your role in the Digital Education Programme?
Working full-time on the Digital Education Programme, my focus is squarely on ensuring the University provides a high-quality digital learning experience for all its students in the new academic year. I get to work with all the fantastic volunteers from Schools who are co-creating the various elements of the programme and I am also leading the working group which is developing the Digital Education Framework.

What do you enjoy most about being part of the programme?
Having only joined the University in May, it’s been great to work so closely with colleagues from right across the University from day one. The best kind of induction!

A fact about yourself?
This is my second time working for Cardiff University (I was a lecturer in JOMEC at the beginning of my career). When I left I had a short break from academic life, running a record stall on Camden market.

Keep an eye on the CESI blog for more team profiles!

Enw: Simon Horrocks

Rôl yn y Brifysgol: Arweinydd Academaidd ar gyfer Strategaeth Addysg Ddigidol

Beth yw eich rôl yn y Rhaglen Addysg Ddigidol?
Gan weithio’n llawn amser ar y Rhaglen Addysg Ddigidol, rwy’n canolbwyntio’n llwyr ar sicrhau bod y Brifysgol yn darparu profiad dysgu digidol o ansawdd uchel i’w holl fyfyrwyr yn y flwyddyn academaidd newydd. Rwy’n cael gweithio gyda’r holl wirfoddolwyr gwych o Ysgolion sy’n cyd-greu gwahanol elfennau’r rhaglen ac rwyf hefyd yn arwain y gweithgor sy’n datblygu’r Fframwaith Addysg Ddigidol.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r rhaglen?
Ar ôl ymuno â’r Brifysgol ym mis Mai yn unig, mae wedi bod yn wych gweithio mor agos â chydweithwyr o bob rhan o’r Brifysgol o’r diwrnod cyntaf. Y math gorau o groeso!

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Dyma fy ail dro yn gweithio i Brifysgol Caerdydd (roeddwn i’n ddarlithydd yn JOMEC ar ddechrau fy ngyrfa). Pan adewais cefais seibiant byr o fywyd academaidd, gan redeg stondin recordiau ar farchnad Camden.

Cadwch lygad ar flog CESI am fwy o broffiliau tîm


Comments

2 comments

Comments are closed.