Skip to main content

Digital educationOur team

Team Tuesdays- Meet Fran, PS Lead for Programme Readiness and Quality Enhancement

21 July 2020
Fran Simpson, School Manager of the Welsh School of Architecture

Name:  Fran Simpson

Role at the University:  School Manager of the Welsh School of Architecture

What is your role in the Digital Education Programme? 
Professional Services lead for Working Group 6 (Programme readiness and quality enhancement)

Why did you want to be part of the Dig Ed Programme?
Moving to a DE is one of the biggest changes the university has embarked on.  I believe a strength of the programme is in pulling together expertise from academic and PS colleagues across all schools and the various central functions.

What do you enjoy most about being part of the programme?
Working with a variety of new people from across the University, all focussed on the same goal, who share a similar outlook.

A fact about yourself?
I’m most happy on a beach in West Wales or a European city, both of which I am missing immensely due to COVID19.    I cannot wait to go to one of them, as soon as we are able.

Check out the CESI blog for other Team Tuesdays profiles!

Enw: Fran Simpson

Rôl yn y Brifysgol: Rheolwr Ysgol Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Beth yw eich rôl yn y Rhaglen Addysg Ddigidol?
Rheolwr Gwasanaethau Proffesiynol ar gyfer gweithgor 6 (parodrwydd a gwella ansawdd rhaglenni)

Pam oeddech chi am fod yn rhan o’r Rhaglen Addysg Ddigidol?
Symud i addysg ddigidol yw un o’r newidiadau mwyaf y mae’r brifysgol wedi cychwyn arno. Rwy’n credu mai cryfder y rhaglen yw ei bod yn tynnu arbenigedd cydweithwyr academaidd a GP at ei gilydd ar draws pob ysgol a’r gwahanol swyddogaethau canolog.

Beth ydych chi’n ei fwynhau fwyaf am fod yn rhan o’r rhaglen?
Gweithio gydag amrywiaeth o bobl newydd o bob rhan o’r Brifysgol, pawb yn canolbwyntio ar yr un nod, a’n rhannu agwedd debyg.

Ffaith amdanoch chi’ch hun?
Rwy’n fwyaf hapus ar draeth yng Ngorllewin Cymru neu ddinas Ewropeaidd, ac mae’r ddau yn goll aruthrol i mi oherwydd COVID19. Ni allaf aros i fynd at un ohonynt, cyn gynted ag y gallwn.

Edrychwch ar flog CESI am fwy o broffiliau tîm Dydd Mawrth!