Skip to main content

Cymrodoriaethau Addysg

Myfyrio ar ein cyfres o seminarau Hydref Cymrodoriaeth Addysgu Cenedlaethol (NTF) gyda Dr Rob Wilson.

13 Tachwedd 2023
People at an in-person workshop

Ysgrifennwyd gan Dr Rob Wilson, Darllenydd yn yr Ysgol Mathemateg a’r Athro Emmajane Milton, Athro mewn Ymarfer Addysgol.

Cawsom sesiwn wych arall ar 18 Hydref 2023 yn yr ail ddigwyddiad yn ein cyfres rwydweithio a thrafod newydd ar gyfer y Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol (NTF).

Mae sesiwn Dr Rob Wilson “Reflections from the Coalface: heriau neu gyfleoedd trwy fod yn wahanol” ysgogiad i gydweithwyr ystyried sut yr oeddent yn gweld bod eu gyrfaoedd a’u harferion addysgol wedi eu galluogi neu’n cyfyngu.

Siaradodd Rob am sut yr oedd wedi teimlo ar adegau fel nad oedd yn ffitio i mewn i’w yrfa, ac anogasom ni i ystyried sut y gwnaethom uniaethu yn ein rolau academaidd a phroffesiynol. Gofynnodd a oeddem yn gweld ein hunain fel athrawon neu addysgwyr neu ymchwilwyr neu ddarlithwyr neu mewn ffordd fwy penodol i ddisgyblaeth – fel – gwyddonwyr / mathemategwyr / cymdeithasegwyr / haneswyr / meddygon ac ati. Gofynnodd i ni hefyd ystyried:

a) sut y gwnaethom ganfod ein pwrpas yn ein bywydau gwaith yn wahanol a

b) ystyried beth mae’n ei olygu i addysgu a bod yn athro.

Siaradodd Rob am sut yr oedd yn gweld addysgu a’i rôl yn hyn, sef un a oedd yn:

 • cyflwyno cyfleoedd;
 • rhoi ymdeimlad o ryddid iddo;
 • ei alluogi i barhau i ddysgu, a
 • i werthfawrogi safbwyntiau eraill.

Siaradodd hefyd am gael ei ysbrydoli gan ei ddysgwyr a sut mae gweithio gyda myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd a Nambia (fel rhan o Brosiect Phoenix) wedi achosi iddo ofyn iddo’i hun ‘Pam ydw i’n ei wneud fel hyn? Beth yw fy rhesymeg sylfaenol dros ymarfer’? Roedd disgrifiad Rob o sut yr oedd wedi gorfod mynd i’r afael â hyn yn ei ymarfer ei hun yn hynod o diriol ac yn her i bob un ohonom sy’n addysgu yn y Brifysgol i wybod a bod yn glir am ein rhesymeg a’r ‘cwestiwn ‘pam’. Pwysigrwydd ystyried ym mha ffordd y mae’n cefnogi ein dysgwyr ac yn cynnig cyfle i addysgeg sy’n canolbwyntio ar fyfyrwyr a’u datblygiad yn y ddisgyblaeth a’u perthynas ehangach ag addysg.

Gofynnon i Rob am ei fyfyrdod personol hefyd:

“Roedd yn wych cael gwahoddiad i gymryd rhan yng nghyfres seminarau’r NTF. Yn ogystal â rhannu rhai o fy safbwyntiau, profiadau a thueddiadau fy hun! – Roeddwn hefyd a diddordeb mewn dysgu sut roedd eraill yn teimlo am eu rôl a’u cyfraniad i’w hysgol a’r brifysgol yn gyffredinol. Yr hyn a’m trawodd o’r sgyrsiau oedd er gwaethaf yr amrywiaeth yng nghefndir y rhai a oedd yn bresennol, a beth bynnag oedd hunan ganfyddiad y cyfranogwyr, daeth dwy thema gyffredin glir iawn i’r amlwg:

 • Cydnabyddiaeth bod addysgu yn rhoi cyfle i bob un ohonom ddysgu’n barhaus; a
 • Sut bynnag yr ydym yn “ffitio”, mae gweithio gyda myfyrwyr, trafod syniadau, annog chwilfrydedd ac ati yn gymhelliant ac yn rhywbeth i’w werthfawrogi.

O safbwynt personol, rhoddodd y drafodaeth gyfle i gydnabod, er bod heriau i “fod yn wahanol”, neu o leiaf i gael y canfyddiad hwnnw, fod yna bob amser eraill y gallwn rannu ein meddyliau â nhw ac a fydd yn ein helpu i herio ein syniadau, a gall hynny wedyn gynnig cyfle i siapio datblygiadau (personol neu fel arall) yn y dyfodol.”

Adborth cydweithwyr a aeth i’r digwyddiad:

 • Mwynheais yr ystyriaeth o hunaniaeth ac aml hunaniaethau
 • Gallwn wrando ar Rob yn siarad am ddysgu trwy’r dydd!
 • Braf oedd cael trafod gydag eraill o bob rhan o’r brifysgol
 • Sbardunodd fy meddwl am sut y gallwn annog eraill
 • Gwnaeth y sesiwn i ni feddwl, dysgu a myfyrio
 • Roeddwn wrth fy modd â’r drafodaeth a’r cwestiynau meddylgar
 • Roedd yn wych cael lle diogel i fyfyrio ar fy ymarfer fy hun
 • Fe wnaeth fy ysbrydoli i fod yn hyderus wrth roi cynnig ar rywbeth newydd!

Mewn sesiynau yn y dyfodol dywedodd cydweithwyr yr hoffen nhw:

 • hyd yn oed yn fwy o gydweithwyr i fynychu er mwyn cael persbectif gan gronfa ehangach o gydweithwyr.

Ymunwch â ni yn ein seminar nesaf

Rydym yn eich gwahodd yn gynnes i ymuno â ni yn ein cyfarfod nesaf ar 15 Tachwedd rhwng 13.00-15.00 ar-lein.

Bydd ein digwyddiad nesaf “Gwell gyda’n gilydd: pŵer cydweithio mewn Addysgu ac Ysgolheictod – Persbectif Academi Meddalwedd Genedlaethol” yn cynnwys Dr Wendy Ivins a Dr Kathryn Jones o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg ac enillwyr ein Gwobr Gydweithredol mewn Rhagoriaeth Addysgu (CATE) yn 2020. Bydd hyn o ddiddordeb mawr i bawb sy’n meddwl am sut i roi cydweithio a gweithio mewn tîm wrth galon dysgu ac addysgu.

Cadwch eich lle trwy’r System AD gan ddefnyddio’r côd: TEAC9691

Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi yno.