Skip to main content

Addysg DdigidolHeb gategori

Dull Egwyddor o Ddysgu Ar-lein

16 Mehefin 2020
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.

Wrth i ni gynllunio ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd, mae Caerdydd – fel y mwyafrif o brifysgolion ledled y byd – yn wynebu newid digynsail yn y ffordd y bydd ein dosbarthiadau’n cael eu haddysgu a’r ffordd y bydd ein myfyrwyr yn dysgu. Ni roddodd y symudiad cychwynnol ar-lein ym mis Mawrth unrhyw gyfle i staff na myfyrwyr baratoi, a dim llawer mwy i’w addasu, ond nawr rydym yn cychwyn ar gyfnod newydd lle mae gennym gyfle i lunio dyluniad cyrsiau yn seiliedig ar ddulliau profedig o ddarpariaeth ar-lein.

Yn sail i’r holl waith rydym yn ei wneud yn y rhaglen Addysg Ddigidol mae pum egwyddor sy’n cael eu distyllu’n effeithiol o ymchwil am yr hyn sy’n sicrhau profiad myfyriwr ar-lein llwyddiannus:

  • Canolbwyntio ar ansawdd yn hytrach na nifer
  • Cadw popeth yn syml
  • Darparu eglurder a strwythur
  • Canolbwyntio ar yr hyn sy’n gweithio ar-lein
  • Hygyrchedd

Gallwch ddarllen mwy am yr hyn a olygwn wrth yr egwyddorion ar y tudalennau gwybodaeth yr ydym yn eu hadeiladu ar y Fewnrwyd (mae llawer mwy o wybodaeth ac adnoddau i ddod yn ystod yr wythnosau nesaf). Os hoffech chi ymchwilio ychydig yn ddyfnach i’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer yr egwyddorion hyn, byddwn yn argymell y rhagarweiniad hwn gan gydweithwyr academaidd profiadol yng Nglasgow, Caeredin, Aberdeen a Sheffield. Gan ddod o safbwynt sawl disgyblaeth, mae’r gwaith hwn yn nodi’n daclus yr ystyriaethau allweddol wrth i ni baratoi ar gyfer mwy o addysgu ar-lein yn 20/21, wedi’i ategu gan gyfeirio at rywfaint o’r llenyddiaeth graidd am addysgeg mewn amgylchedd digidol.

Wrth i ni ddatblygu’r gwaith hwn gyda’n gilydd dros yr wythnosau nesaf, rhaid i ni hefyd sicrhau ein bod yn gwrando’n ofalus ar brofiad, pryderon a dyheadau ein myfyrwyr. I’r nod hwnnw byddwn yn datblygu ein cynlluniau mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr a hefyd yn gweithio’n agos gyda grwpiau cyfeirio myfyrwyr. Yn y cyfamser, efallai y bydd gwerth i chi glywed yr hyn oedd gan rai myfyrwyr o Brifysgol Gorllewin Sydney i’w ddweud wrth fyfyrio ar eu profiad ar-lein diweddar:

Mae llawer o’r hyn sydd gan y myfyrwyr i’w ddweud yn cyd-fynd yn agos iawn â’r pum egwyddor rydym yn gweithio iddynt fel y gallant, gobeithio, roi rhywfaint o hyder cynnar i ni fod gan ein gwaith seiliau cryf.

Ysgrifennwyd gan Simon Horrocks
Arweinydd Academaidd newydd y Brifysgol ar gyfer Strategaeth Addysg Ddigidol


Sylwadau

1 sylw

Comments are closed.