Skip to main content

Ein tîm

Cwestiwn ac Ateb hefo Helen Spittle, Cyfarwyddwr Cefnogaeth Addysg

1 Hydref 2021

Beth mae eich rôl gyda’r Academi DA yn ei olygu?

Fi yw’r Cyfarwyddwr Cefnogaeth Addysg, sy’n golygu fy mod i’n harwain Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd (Academi DA) i sicrhau ei fod yn darparu’r math cywir o gefnogaeth i ysgolion wella profiad dysgu ac addysgu ein myfyrwyr.

Yn ymarferol, mae hyn yn golygu rhedeg gweithrediad yr Academi DA o ddydd i ddydd a gweithio gyda Phartneriaid Academaidd a’r Rhag Is-ganghellor ar gyfer Addysg a Phrofiad Myfyrwyr i gynllunio a chyflawni prosiectau newid o amgylch yr Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr. Mae’r Academi DA yn darparu Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), a chefnogaeth wella i staff sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu, felly mae’r mandad diweddar gan Fwrdd Gweithredol y Brifysgol (UEB) i roi profiad y myfyriwr wrth galon gwaith y Brifysgol yn gyfle cyffrous i ddatblygu ein dull partneriaeth â chymuned y Brifysgol ymhellach.

Beth wnaethoch chi cyn gweithio i’r Academi DA?

Yn ystod y cyfnod cloi, gweithiais gyda’r Academi DA i reoli’r Rhaglen Addysg Ddigidol, a dyna le gwnaethom ddatblygu ein dull partneriaeth ystwyth o gyflawni newid. Cyn hynny, treuliais dros ddegawd yn gweithio fel Rheolwr Ysgol yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

Disgrifiwch brosiect rydych chi wedi mwynhau gweithio arno gyda’r Academi DA

Yn 20/21, cawsom gyllid HEFCW i fynd i’r afael â phrofiad myfyrwyr yn ystod y pandemig, a arweiniodd at lansio ein mecanwaith adborth myfyrwyr newydd, Cipolwg Caerdydd. Roeddem yn gallu gweithio gyda staff i ddarparu cymorth ymgysylltu â myfyrwyr ar lefel ysgol a thalu cwmni allanol – Explorance – i ddarparu Cipolwg Caerdydd.

Gofynnodd Cipolwg Caerdydd gwestiynau i fyfyrwyr am eu profiad prifysgol bob mis. Yna byddem yn dadansoddi’r canlyniadau hyn ar lefel ysgol a phrifysgol ac yn rhoi adborth i fyfyrwyr ar sut roeddem yn ymateb i’w pryderon. Cynhaliwyd y peilot o Gipolwg Caerdydd rhwng Mawrth – Mehefin 21 ac roedd yn llwyddiannus iawn, gan dderbyn y niferoedd ymateb uchaf a gafodd arolwg myfyrwyr erioed ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn dilyn hynny, bydd yn dychwelyd ym mis Hydref 2021 ac ar adegau allweddol trwy gydol y flwyddyn academaidd 21/22.

Roedd yn wych bod y prosiect hwn wedi dangos i ni fod ymgysylltiad myfyrwyr yn digwydd yn fwyaf effeithiol ar lefel ysgol, gyda’n myfyrwyr yn uniaethu â’r gymuned ddysgu yn eu hysgol. Mae hyn yn darparu model da o ble y gallai pethau fynd yn y dyfodol i gyflawni’r Is-strategaeth Addysg a Myfyrwyr.

Beth ydych chi’n edrych ymlaen at weithio arno gyda’r Academi DA?

Yn ddiweddar fe wnaethon ni ailenwi yn Academi Dysgu ac Addysgu Caerdydd (CESI yn flaenorol) gan ein bod ni am adlewyrchu’r gwaith sy’n digwydd yn ein timau arbenigol yn well, sydd wedi newid yn sylweddol dros y flwyddyn ddiwethaf. Ar hyn o bryd rwy’n siarad â’n Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu ac yn ceisio mesur ymwybyddiaeth a chanfyddiad eu hysgolion o’r Academi DA. Rwyf am ddarganfod beth sy’n gweithio’n dda a pha bethau eraill y gallem fod yn eu gwneud i ddeall yn llawn yr hyn sydd ei angen ar ysgolion gennym ni.

Gan feddwl yn fwy na hyn, mae mandad diweddar UEB yn golygu bod angen i brofiad y myfyriwr fod wrth wraidd yr hyn a wnawn, a rhaid inni ddangos yn glir sut y bydd unrhyw brosiectau prifysgol yn gwella’r profiad hwnnw. Wrth i ni ddatblygu cynlluniau ac achosion busnes o amgylch yr is-strategaeth, hoffem weithio mewn ffordd debyg i Raglen Addysg Ddigidol haf 2020; trwy ddod ag Arweinwyr Gwasanaeth Academaidd a Phroffesiynol ynghyd o ysgolion i weithio mewn partneriaeth â staff Academi DA, a myfyrwyr. Mae cyfle enfawr inni fuddsoddi yn ôl mewn dysgu ac addysgu a phrofiad myfyrwyr yn y Brifysgol ac ymuno â’r ymdrechion mewn ysgolion â gwaith yr Academi DA.

A allwch chi ddweud ffaith ddiddorol amdanoch chi’ch hun?

Fel y soniais yn fy mhroffil ‘Cwrdd â’r tîm’, rwy’n byw ar dyddyn ac eleni, rydym wedi bod yn gwneud seidr a fydd yn barod erbyn y Nadolig!

Rwyf hefyd newydd ddechrau bod yn Llywodraethwr Ysgol yn Ysgol Cas-gwent ac mae’n ddiddorol gweld materion a sgyrsiau tebyg yr ydym yn eu cael mewn Addysg Uwch o safbwynt ysgol uwchradd. Er enghraifft, sut mae’r dull o bennu graddau Safon Uwch mewn ysgolion wedi’i reoli, a sut mae hyn wedi effeithio ar y disgyblion.