Skip to main content

Ymgysylltu a myfyrwyr

Charis: Fy lleoliad gwaith Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda CESI

27 Mawrth 2020

Mae Charis yn ei thrydedd flwyddyn yn astudio Rheolaeth Busnes ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd mae hi’n ganol cwblhau lleoliad fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â Myfyrwyr gyda’r Ganolfan Cymorth ac Arloesi Addysg (CESI). Mae Charis yn ysgrifennu am ei phrofiad:

Charis yn hysbysebu’r NSS yn ôl ym mis Ionawr

Cyn i mi ddechrau yn CESI, doeddwn i ddim yn gwybod llawer am y tîm ond roeddwn i’n awyddus i gael rhywfaint o fewnwelediad i weithio ym maes addysg uwch. Roedd gen i ddiddordeb mewn archwilio beth sy’n digwydd y tu ôl i lenni prifysgol gan ei fod yn rhywbeth nad ydw i erioed wedi’i brofi fel myfyriwr. Roeddwn hefyd yn awyddus i wneud y lleoliad hwn gan fod Ymgysylltu â Myfyrwyr yn effeithio ar fy mywyd academaidd. Mae finnau a fy mrawd yn fyfyrwyr yn y Brifysgol ac roedd y gallu i gael effaith gadarnhaol barhaol yn rhywbeth yr oeddwn yn gobeithio ei gyflawni. Mae’n ddiddorol gweld faint o waith sy’n digwydd y tu ôl i’r llenni gan nad oeddwn i’n hollol ymwybodol o hyn fel myfyriwr!

Mae fy rôl o ddydd i ddydd yn cynnwys cefnogi’r Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr, creu adnoddau ar gyfer ein sylfaen adnoddau, a rheoli llinyn Llais Myfyrwyr y Myfyrwyr Hyrwyddo.

Fy hoff ran o fy lleoliad hyd yma yw bod yn Arweinydd Prosiect ar gyfer y Myfyrwyr Hyrwyddo, ynghyd â Marianna (aelod o dîm Addysg Ddigidol CESI). Mae hwn wedi bod yn brosiect parhaus ers i mi ddechrau, ac mae wedi bod yn wirioneddol foddhaus gwylio a helpu myfyrwyr i ddysgu a datblygu sgiliau bywyd allweddol. Mwynheais yn arbennig arwain hyrwyddiad yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol a dyrannu sifftiau, trefnu taflenni amser a sefydlu sesiynau hyrwyddo.

Er fy mod yn dal i fod yn ansicr ynghylch pa fath o lwybr gyrfa yr hoffwn ei ddilyn; mae’r lleoliad hwn wedi fy siapio yn broffesiynol ac yn bersonol ac rwyf wedi datblygu ystod o sgiliau yr wyf yn siŵr a fydd yn gwella’r ffordd y byddaf yn gweithio yn y dyfodol.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am CESI, ewch i ein tudalen tîm ar yr intranet