Skip to main content

Datblygu cwricwlwm

Bwrw ymlaen â’r dull cyfunol

11 Chwefror 2021
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.

Er fod dechrau sesiwn academaidd 2021/22 yn ymddangos yn bell i ffwrdd nawr, gyda’r cyhoeddiad diweddar gan yr Is-Ganghellor bod y dull cyfunol o ddysgu ac addysgu “yma i aros”, bydd angen i ni i gyd ddechrau gweithio gyda’n gilydd i edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i wella profiad myfyrwyr. Er y bydd ystod eang o gefnogaeth yn parhau i fod ar gael gan y CCAA i helpu staff i ddefnyddio’r amgylchedd digidol orau i gefnogi dysgu myfyrwyr, mae’r dull ‘cyfunol’, fel y mae’r enw’n awgrymu, yn mynd y tu hwnt i hyn.

Dyma le gallai cefnogaeth gan y Tîm Datblygu Cwricwlwm CCAA fod yn werthfawr, o ystyried bod y tîm yn cynnig ystod o gefnogaeth i’r holl staff academaidd ar draws nifer o feysydd, p’un ai er mwyn helpu i lunio dyluniad rhaglen a/neu fodiwl newydd, i gyngor ac arweiniad mwy manwl, yn ymwneud ag asesu ac adborth, darpariaeth Ganolig Gymraeg, neu DPP ar gyfer tiwtoriaid personol.

Fel tîm, rydym yn gweithio ar y cyd i sicrhau bod y gefnogaeth a gynigiwn i chi wedi’i hintegreiddio, fel y gall yr addysgu a’r gefnogaeth i fyfyrwyr a ddarperir gennych ddiwallu anghenion eich myfyrwyr orau. Dros y misoedd nesaf, bydd ystod o ddigwyddiadau i helpu i gefnogi’r gwahanol feysydd hyn ar gael, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i’r hyn a amlinellir isod. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am yr hyn sydd ar gael a sut i archebu ar ein tudalen digwyddiadau a hyfforddiant a chysylltwch os hoffech ddarganfod mwy am sut y gallwn helpu.


Mae’n hawdd iawn – ymagwedd ddysgu gweithredol o ran dylunio modiwlau a rhaglenni

Gall y Pecyn Cymorth Dylunio Cwricwlwm ABC, gafodd ei ddylunio’n wreiddiol i gefnogi’r symudiad at ddull dysgu cyfunol, gefnogi staff i ddatblygu ac (ail)ddylunio modiwlau a rhaglenni mewn ffordd effeithiol iawn.  Yn seiliedig ar y ‘fframwaith sgwrsio’ a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Athro Diana Laurillard, gall ABC helpu staff i ddylunio addysgu sy’n draddodiadol ac sy’n defnyddio dull dysgu mwy gweithredol.

Mae’r Pecyn Cymorth yn cynnig ffordd syml ac effeithiol o ymgysylltu, lle gall staff gynllunio a dylunio’r ystod o weithgareddau y bydd myfyrwyr yn ymgysylltu â nhw.  Mae’n gweithio trwy greu ‘bwrdd stori’ gweledol, sy’n amlinellu’r math a’r dilyniant o weithgareddau dysgu sydd eu hangen i fodloni’r deilliannau dysgu.  Yn seiliedig ar y chwe ffordd gwahanol y mae myfyrwyr yn dysgu a chasglu gwybodaeth, mae’r pecyn cymorth yn cynnig ffordd reddfol sy’n hawdd ei ddefnyddio, lle bydd staff yn dod at ei gilydd i drafod a chytuno ar daith ddysgu’r myfyrwyr, gan adnabod yr adnoddau all gael eu defnyddio i gefnogi hyn.

Gwahoddir staff sydd â diddordeb mewn defnyddio’r pecyn cymorth i gadw lle yn un o’n sesiynau galw heibio sydd ar ddod.  Mae’r rhain yn slotiau anffurfiol, 30 munud i drafod y pecyn cymorth a’r dull defnyddio, trafod sut y gellir ei ddefnyddio mewn sesiwn ddylunio grŵp o bell, ac ystyried y buddion cyffredinol a ddaw yn sgil y pecyn cymorth trwy feithrin dull cydweithredol, ymarferol a gweledol o ddylunio cwrs.  Cynigir sesiynau galw heibio Dylunio ABC yn fisol ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiadau sesiwn ABC 2021Amserau slot galw heibio (30 munud)
Dydd Iau 11 Chwefror10:00 / 10:30
Dydd Mercher 17 Mawrth10:30 / 11:00
Dydd Mawrth 13 Ebrill15:00 / 15:30
Dydd Iau 13 Mai10:30 / 11:00
Dydd Mercher 9 Mehefin11:00 / 11:30
Dydd Mawrth 6 Gorffennaf14:30 / 15:00
Dydd Mawrth 10 Awst14:30 / 15:00
Dydd Mercher 15 Medi10:30 / 11:00

Buddion a heriau asesu ar-lein

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd angen i ysgolion gadarnhau eu cynllun asesu ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22. Fel rhan o’r broses hon gofynnir i ysgolion feddwl yn feirniadol am y llwythi asesu y mae disgwyl i fyfyrwyr eu gwneud. Nid yw llwythi asesu uchel o reidrwydd yn annog dysgu ac yn creu llwythi gwaith mawr i staff o ran marcio a darparu adborth. Bydd ein mantra yn gwneud llai, ond yn ei wneud yn dda.

Archwiliwyd ffyrdd o fynd i’r afael â’r materion hyn gan yr Athro Eric Mazur yn y Gweminar diweddar a gynhaliwyd ar ‘Asesu: Gelyn cudd dysgu’. Wedi’i drefnu gan Dr Andrea Jimenez-Dalmaroni o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth, hwn oedd y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd ar y cyd ag UCL i gefnogi datblygiad addysg STEM ar sail tystiolaeth ymhellach. Gyda dros 300 o bobl yn bresennol, mae’r recordiad ar gael ar-lein trwy’r ddolen uchod, ac os nad oeddech chi’n gallu cyrraedd yma, mae’n werth ei wylio.

Dylunio Asesu

Er mwyn cefnogi hyn, rydym yn bwriadu cynnal cyfres o weithdai wedi’u teilwra mewn ysgolion unigol i edrych ar gamau ymarferol y gall ysgolion eu cymryd i leihau eu llwythi asesu, yn ogystal â gweithdai mwy generig ar dechnegau penodol. I ddechrau’r rhaglen hon, cynhelir gweithdy cychwynnol ar gyfer Arweinwyr Asesu ac Adborth ddydd Mercher 3 Mawrth (10.30-12.00), gan ganolbwyntio ar y mesurau ymarferol hyn. Cofrestrwch yma. Bydd cyfres o weithdai eraill ar feysydd fel arholiadau llyfr agored a dilysrwydd, portffolios ac asesiadau synoptig yn dilyn.

Er mwyn helpu staff i gynllunio asesiadau ar gyfer sesiwn 2021/22, bydd CCAA yn cynnal cyfres o weminarau dros y misoedd nesaf a fydd yn ystyried dylunio asesiadau yn yr amgylchedd ar-lein ac yn rhoi cyfle i staff rannu syniadau ac enghreifftiau o arfer effeithiol. Gwahoddir yr holl staff i fynychu’r rhain, a bydd manylion amdanynt ar gael yn fuan iawn.

  1. Asesiadau dilys ac arholiadau llyfr agored
  2. E-Bortffolios
  3. Asesiadau synoptig
  4. Ysgrifennu MCQs
  5. Rubrics

Llythrennedd Asesu

O ystyried pa mor aml y gall myfyrwyr ffeindio asesiad yn y Brifysgol yn heriol i ddechrau a’r adborth a gânt ar dasgau yn anodd eu treulio a’u defnyddio, mae’n werth ystyried helpu myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth glir o’r hyn a ddisgwylir ganddynt a sut olwg fydd ar lwyddiant. Er mwyn cefnogi hyn, mae casgliad o ymyriadau byr wedi’u postio ar-lein, y gellir eu haddasu i wahanol ddisgyblaethau ac anghenion fel sy’n briodol.

E-asesiad

Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen Trawsnewid Asesu, dan arweiniad Dr Andy Roberts, hefyd wedi sefydlu is-grŵp i helpu i lunio cynlluniau strategol y Brifysgol i gefnogi E-Asesu. Er mwyn cefnogi a llywio’r gwaith hwn, bydd arolwg yn cael ei gynnal yn ystod yr wythnosau nesaf i Reolwyr Addysg Colegau ac arweinwyr Asesu ac Adborth. Mae angen i bob arweinydd A&F wedyn gysylltu â chydweithwyr i sicrhau ymateb mor llawn a manwl ar ran pob Ysgol.

Mae’r grŵp yn edrych ar y ffordd orau y gallai E-Asesu gefnogi dysgu ac addysgu myfyrwyr, o ran addysgeg ac adnoddau staff.

Felly, rydym yn diolch ichi ymlaen llaw am gwblhau’r arolwg, ond os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Natalie Hughes.

Uniondeb Academaidd

Efallai y bydd cydweithwyr hefyd am dynnu sylw myfyrwyr at y deunyddiau ar-lein newydd a ddygwyd ynghyd ar y Fewnrwyd Myfyrwyr ar gamymddwyn academaidd. Yn ogystal â choladu’r adnoddau presennol yn yr un lle, ychwanegwyd adnoddau newydd i dynnu sylw at y risgiau i ‘dwyllo contract’ i fyfyrwyr, risg gynyddol i brifysgolion, er yn un nad yw’n dod heb risgiau i’r myfyrwyr sy’n dewis cymryd yr opsiwn hwn.


Cefnogi myfyrwyr o bell

Mae’r newid i ddysgu o bell wedi rhoi pwyslais newydd ar y ffyrdd yr ydym yn cefnogi cynnydd academaidd myfyrwyr, yn ogystal â’u lles. Er mwyn helpu i gefnogi hyn, anogir staff i ddefnyddio’r pecyn DPP Tiwtora Personol ar-lein, sy’n rhoi mynediad i ystod o adnoddau, gwybodaeth ac arweiniad.

I gyd-fynd â’r adnoddau a chynnig cyfleoedd i staff ddod at ei gilydd a rhannu dulliau effeithiol, mae’r CCAA hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio misol, wedi’u cyd-hwyluso gan Uwch Diwtoriaid Personol ac aelod o’r Tîm Ymyrraeth Myfyrwyr:

Dyddiadau Sesiynau Galw Heibio Tiwtorau PersonolAmseroedd Galw Heibio (30mun)Dyddiadau Sesiynau Galw Heibio Tiwtorau PersonolAmseroedd Galw Heibio (30mun)
Iau 25 Mawrth10:00 / 10:30Maw 20 Meh15:00 / 15:30
Mer 21 Ebrill11:00 / 11:30Iau 19 Awst11:00 / 11:30
Maw 18 Mai15:00 / 15:30Maw 28 Medi15:00 / 15:30
Mer 23 Meh10:00 / 10:30  

Mae gweithdy arall, yn benodol ar ‘Tiwtora Personol mewn Pellter’ hefyd wedi’i drefnu ar 31 Mawrth. Archebwch eich lle.


Ymunwch â’r tîm

Mae cyfle cyffrous i gael swyddog dylunio cwricwlwm profiadol (Gradd 6), sy’n arbenigo yn y cwricwlwm cynhwysol, i ymuno â’n tîm sy’n tyfu. Ar hyn o bryd rydym am recriwtio Swyddog Cwricwlwm Cynhwysol am swydd dwy flynedd, rhywun a fydd yn gyfrifol am gefnogi cynllunio a chydlynu gwaith ar draws y sefydliad i sicrhau bod hygyrchedd a chynwysoldeb wedi’i ymgorffori yn y cwricwla.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o’r Tîm Datblygu Cwricwlwm yn y Ganolfan Cymorth ac Arloesi Addysg (CCAA) a bydd yn gweithio’n agos gyda thîm Addysg Ddigidol CCAA i sicrhau bod ein hadnoddau dysgu digidol yn gynhwysol i gynifer o ddysgwyr â phosibl, er mwyn galluogi profiad gwell i’n holl ddysgwyr.

Mae mwy o wybodaeth a ymgeisio

Ysgrifennwyd gan Dîm Datblygu Cwricwlwm CESI