Skip to main content

Economi digidol

Technolegau digidol yng Nghymru

19 Ionawr 2021

Yn ein post diweddaraf, mae Dr Dylan Henderson yn myfyrio ar ddigwyddiad olaf prosiect Manteisio ar Fand Eang Cyflym Iawn i Fusnesau, a gynhaliwyd ar-lein rhwng 2-3 Rhagfyr 2020.

Mae technolegau digidol wedi’u gosod wrth galon y don bresennol o ddatblygu cymdeithasol ac economaidd. Dywedir bod technolegau fel gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl, offer e-fasnach, synwyryddion a roboteg yn trawsnewid prosesau busnes, perthnasoedd rhwng busnesau, a chynhyrchion a gwasanaethau. Gydag ymddangosiad rhwydweithiau band eang cyflym yn sail iddynt, mae technolegau o’r fath yn gymwys i amrywiaeth eang o fusnesau gwasanaeth a gweithgynhyrchu, ac yn galluogi mathau newydd o weithgaredd busnes, ond hefyd yn tarfu ar ffyrdd traddodiadol o wneud pethau.

Yng Nghymru, fel mewn rhanbarthau eraill, gwelwyd defnydd o dechnolegau digidol fel un ffordd i fynd i’r afael â’r heriau cynhyrchiant hirsefydlog i economi Cymru. Amlygwyd eu pwysigrwydd ymhellach yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19), lle mae mabwysiadu a defnyddio technolegau digidol wedi cynyddu.

“Mae argaeledd a defnydd o’r technolegau hyn wedi helpu i gefnogi gwytnwch busnesau yn ystod y cyfnod hwn, gyda galwadau i adeiladu hyn ymhellach i gefnogi adferiad economaidd ar ôl y pandemig.”

Er bod cydnabyddiaeth i botensial trawsnewidiol technolegau digidol, yn draddodiadol prin fu’r data sy’n dangos sut mae busnesau bach a chanolig yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol yng Nghymru. Er mwyn mynd i’r afael â hyn, mae ein tîm yn Uned Ymchwil Economi Cymru (WERU) Ysgol Busnes Caerdydd wedi cynnal arolygon blynyddol ar aeddfedrwydd digidol yng Nghymru. Er 2017, rydym ni wedi cyfrifo effaith economaidd digideiddio yn economi Cymru. Mae ein hymchwil wedi datgelu bod busnesau bach a chanolig Cymru’n digideiddio’n barhaus, ond hefyd bod heriau’n parhau i sicrhau y caiff ei ledaenu ar draws pob sector ac ardal yng Nghymru.

Disgwylir i’r cyllid ar gyfer yr ymchwil ddod i ben ddiwedd 2020. Felly, er mwyn ystyried ein canfyddiadau a gweld sut y gallai cefnogaeth a pholisi busnes fynd i’r afael ymhellach â heriau digidol Cymru, cynhaliom ni ddigwyddiad ar-lein yn gynharach ym mis Rhagfyr. 

Roedd “Technolegau digidol yng Nghymru – effeithiau economaidd a pholisïau ar adegau cythryblus” yn cynnwys dau seminar digidol.

Dan gadeiryddiaeth yr Athro Max Munday, yn y sesiwn gyntaf cyflwynodd cydweithwyr WERU Laura Norris a Dr Laura Reynolds ganfyddiadau o’n hymchwil arolwg aeddfedrwydd digidol a bu’r Athro Pete Burnap o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg y Brifysgol yn siarad am y cymorth busnes sydd ar gael gyda Chyflymydd Arloesedd Data’r Brifysgol.

Ategwyd y cyfraniadau academaidd hyn gan Lee Waters AS, y Dirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth, a David Marnell, a siaradodd am Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru a rhaglen Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Roedd yr ail sesiwn yn edrych ar oblygiadau polisi i Gymru. Dan gadeiryddiaeth yr Athro Tony Davies, Athro Emeritws yn Ysgol Busnes Caerdydd, clywyd cyflwyniadau gan Michael Groves, o Lywodraeth Cymru, yr Athro Phillip Brown, o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd ac awdur yr Adolygiad o arloesedd digidol: cyflawni trawsnewidiad economaidd ar gyfer gwell dyfodol gwaith, Giles Phelps, sylfaenydd Netsupport UK a Wayne Phillips, Rheolwr Partner yng Ngwasanaethau Gwe Amazon.

Felly, beth nesaf?

Wel, mae tîm Uned Ymchwil Economaidd Cymru’n cydnabod pwysigrwydd parhau i archwilio tueddiadau mabwysiadu digidol yng Nghymru yn y dyfodol a’u heffeithiau ar yr economi, a’r potensial sydd gan ddata o’r fath i lywio penderfyniadau polisi.

I’r perwyl hwn rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid i edrych ar gynlluniau parhad ac rydym ni’n gobeithio parhau â’n gwaith arolygu yn 2021.

Mae Dr Dylan Henderson yn Ddarlithydd mewn Rheolaeth, Cyflogaeth a Threfniadaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd.