Skip to main content

Alumni

Ehangu fy musnes gyda Helpu i Dyfu Rheolaeth – Stuart Hardisty

18 Mawrth 2024

Stuart HardistyStuart Hardisty, Cyfarwyddwr ac Ymgynghorydd Datblygu Economaidd, Hardisty Jones Associates, a gwblhaodd Gwrs Busnes Helpu i Dyfu: Rheolaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd a gynhaliwyd yn ddiweddar. Mae Stuart yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, gan raddio yn 1998 gyda gradd mewn Economeg Busnes. Mae’n disgrifio’r profiad o ddychwelyd i’r Ysgol Busnes fel camu’n ôl mewn amser, hel atgofion dros ddarlithoedd gyda staff academaidd ac archwilio’r campws. Mae Stuart yn dweud mwy wrthym am yr hyn y mae’r cwrs Helpu i Dyfu: Rheolaeth wedi’i roi iddo ac i’w fusnes.

A wnewch chi ddweud ychydig wrthym am eich gyrfa ers graddio?

Ar ôl graddio, treuliais ddwy flynedd yn gweithio i Eglwys y Bedyddwyr Woodville yn Cathays yn cefnogi myfyrwyr.

Yn 2000 ymunais â DTZ Pieda Consulting fel economegydd â gradd mewn tîm ymgynghori amlddisgyblaethol. Roedd y tîm yn cynnwys cynllunwyr trefi, syrfewyr datblygu a gweithwyr proffesiynol adfywio. Fi oedd yr economegydd cyntaf yn nhîm Caerdydd, ond yn un o tua 40-50 ar draws busnes y DU.  Arhosais gyda DTZ am 11 mlynedd, gan arwain ei arfer ymgynghori ar ddatblygu economaidd ledled Cymru a De-orllewin Lloegr. Roedd hyn yn cynnwys cynghori cleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat ar ystod eang o faterion datblygu economaidd.  Ymhlith y cleientiaid roedd Llywodraeth Cymru, Asiantaethau Datblygu Rhanbarthol ac Awdurdodau Lleol yn ogystal â datblygwyr eiddo a thirfeddianwyr.

Yn 2011 sefydlais Hardisty Jones Associates gyda chyn-gydweithiwr. Rydym yn darparu gwaith tebyg iawn ar gyfer yr un math o gleientiaid. Mae gennym ddwy swyddfa, Caerdydd a Bryste, ac rydym wedi tyfu i fod yn dîm o chwech, gyda chynlluniau i dyfu ymhellach yn y blynyddoedd i ddod.

Beth oedd eich disgwyliadau cychwynnol o’r Rhaglen Rheoli: Helpu i Dyfu? Ydych chi’n teimlo eich bod wedi cyflawni hyn?

Doeddwn i ddim yn ymwybodol o Helpu i Dyfu: Rheoli nes i ni dderbyn llythyr gan CThEM yn dweud wrthym am y rhaglen a’n bod yn gymwys i gymryd rhan.  Gan mai llythyr gan CThEM oedd, fe wnaethon ni roi sylw iddo!  Fel cwmni, roeddem yn dechrau ar y broses o ysgrifennu cynllun busnes 5 mlynedd newydd ac roedd y cyfle i gael rhywfaint o fewnbwn allanol i’r broses yn apelio.

Yn sicr, rhagorwyd ar fy nisgwyliadau.  Roedd y sesiynau dysgu yn addysgiadol iawn.  Rhoddodd y grŵp cymheiriaid gyfle i drafod sut y gellid cymhwyso’r syniadau a ddysgwyd gennym mewn lleoliadau gwahanol iawn a darparu safbwyntiau newydd.  Roedd y mentora yn werthfawr iawn wrth ddarganfod sut i hidlo’r hyn oedd fwyaf perthnasol i Hardisty Jones Associates a sut y gallem ei roi ar waith i’n helpu i dyfu.

Beth oedd eich hoff fodiwl a pham?

Roedd llawer o fodiwlau gwych. Modiwl 6 – roedd y modiwl “Adeiladu Brand” yn wirioneddol ddeniadol ac mae’n fyw’n hir yn y cof – yn anad dim oherwydd arweinydd y sesiwn a rhai o’r rhyngweithiadau doniol iawn gyda’r cynrychiolwyr. Roedd rhai gwersi defnyddiol ar hyd y ffordd hefyd!

Beth oedd y modiwl mwyaf defnyddiol?

Efallai mai’r modiwl ar Weledigaeth, Cenhadaeth a Gwerthoedd (Sesiwn 4) oedd yr un mwyaf defnyddiol o ystyried yr union faterion yr oedd angen i ni weithio drwyddynt fel sefydliad ar y pryd. Rydym eisoes wedi gweithio drwy nifer o’r ymarferion a awgrymwyd gyda’n staff i arwain ein cynlluniau o ran twf yn y dyfodol.

Pa sgiliau wnaethoch chi eu datblygu yn ystod y rhaglen?

Roedd llawer o gynnwys ar draws y 12 modiwl, ac roedd rhywbeth defnyddiol ym mhob sesiwn.  Erbyn hyn mae gen i ddigon o ddulliau y gellir ei ddefnyddio i’n helpu i fynd i’r afael â gwahanol faterion yn y busnes.  Roedd peth o’r cynnwys yn ddefnyddiol i’m hatgoffa o syniadau roeddwn i wedi dod ar eu traws o’r blaen, ond roedd llawer yn newydd sbon i mi.  Un o’r gwersi pwysicaf oedd cydnabod na allem wneud popeth ar unwaith, a datblygu rhaglen gyda’r mentor ar gyfer sut y gallem weithredu’r gwahanol elfennau dros amser.

A oeddech chi’n gweld bod y rhwydweithio a’r cysylltiadau ag aelodau eraill y garfan o’r rhaglen yn fuddiol?

Roedd bod mewn grŵp cyfoedion yn ddefnyddiol iawn ar gyfer ystyried heriau yn ein busnes ein hunain mewn ffordd wahanol.  Rydym yn dîm o chwech ac mae gan bob un ohonom syniadau eithaf tebyg. Roedd trafod pethau gyda phobl o gefndiroedd a mathau busnes hollol wahanol yn ddefnyddiol iawn.  Mae hefyd yn galonogol sylweddoli  bod digon o bobl eraill allan yna yn ceisio darganfod yr un pethau!

Beth yw’r prif bwyntiau i gofio o’r rhaglen 12 wythnos?

Mae yna lawer, ac rydyn ni’n gweithio arnyn nhw.   Y prif bwynt i ni ei gofio fel busnes yw’r angen i ganolbwyntio ar gleientiaid ac ar staff. Rydym bob amser wedi bod â ffocws cryf iawn ar gleientiaid, ond wrth i’n tîm dyfu mae hynny’n dod yn ganolog i effeithiolrwydd y cwmni.  Y prif bwyntiau eraill i’w cofio – gallwch chi bob amser elwa ar syniadau newydd, ond mae angen i chi feddwl sut rydych chi’n gwneud hynny er mwyn iddo fod yn effeithiol.

Ydych chi wedi rhoi unrhyw newidiadau ar waith neu wedi gwneud unrhyw welliannau i’ch busnes ers cwblhau’r rhaglen? Byddem wrth ein bodd yn clywed enghraifft o newid a roddwyd ar waith.

Rydym eisoes wedi rhoi llawer o bethau ar waith. Rydym wedi gweithio ar draws y cwmni a chyda’n cleientiaid i fynegi ein gwerthoedd.  Rydym wedi ailedrych ar ein pwrpas ac ar ein datganiad cenhadaeth. Rydym wedi edrych ar sut rydym yn darparu gwerth i’n cleientiaid.  Rydym wedi edrych ar sut y gallwn wneud y sefydliad yn fwy gwydn.  Rydym wedi amlinellu cynllun twf pum mlynedd.  Rydym wedi sefydlu cynllun gweithredu ar gyfer gweithredu cyfres o elfennau eraill yn ymwneud â marchnata a brandio na ellid ei wneud ar unwaith oherwydd capasiti.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried cofrestru ar gyfer Helpu i Dyfu?

Ewch amdani. Ewch i mewn gyda meddwl agored a dysgu pethau newydd. Yna hidlwch yr hyn sy’n wirioneddol berthnasol i’ch sefydliad a’r hyn nad yw’n berthnasol (am y tro).  Mae llawer o gynnwys, ac roeddem yn gallu gweithio allan drwy’r grwpiau cyfoedion a chyda’n mentor beth oedd yn bwysig i ni ar hyn o bryd. Rwy’n falch iawn ein bod wedi derbyn y llythyr hwnnw gan CThEM oherwydd fel arall byddem wedi colli cyfle hynod werthfawr.

Help to Grow logoMae Helpu i Dyfu: Rheolaeth yn fenter datblygu busnes a ariennir 90% gan y llywodraeth ac mae’n cael ei hachredu gan y Siarter Busnesau Bach (SBC) a’i gyflwyno gan Ysgolion Busnes ledled y DU. Lansiwyd y rhaglen yn 2021.

 Mae’r garfan nesaf yn cael ei derbyn ym mis Medi 2024. Os hoffech chi ddysgu mwy, e-bostiwch Help2Grow@caerdydd.ac.uk. Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Ysgol Busnes Caerdydd ar LinkedIn i gael y rhagor o’r newyddion diweddaraf.