Skip to main content

Technoleg ariannol

‘AI for FinTech’ – Deallusrwydd Artiffisial ar gyfer Technoleg Ariannol

5 Mawrth 2020
Y panel o ddiwydianwyr, ymarferwyr ac arbenigwyr academaidd yng nghynhadledd ‘AI for FinTech’ gyntaf Cymru.

Ddydd Mawrth 25 Chwefror 2020, gwnaethom gynnal digwyddiad ‘AI for FinTech’ ar ran FinTech Wales a’n noddwr ar y cyd Confused.com. Yn ein blog diweddaraf, mae Gavin Powell, eu Hysgrifennydd Cyffredinol, yn myfyrio ar y digwyddiad hwn.

Roedd yn un o’r adegau gwych hynny lle mae’r holl waith caled a gynhelir yn FinTech yng Nghymru yn sydyn yn gwneud synnwyr, a chewch weld canlyniad cadarnhaol iawn.

Roeddem yn ddigon ffodus i ddod â grŵp o bobl medrus, dawnus, arbenigol, craff a brwdfrydig at ei gilydd i gyflwyno ar bopeth sy’n ymwneud â deallusrwydd artiffisial ym maes technoleg ariannol. Roedd hefyd yn fraint gwneud hynny er budd y rhai hynny sydd â diddordeb yn y pwnc pwysig hwn.

Roedd y ddarlithfa yng Nghanolfan Addysgu Ôl-raddedigion Ysgol Busnes Caerdydd yn llawn pobl a oedd yn rhannu diddordeb mewn deallusrwydd artiffisial o gwmnïau technoleg ariannol mawr, cyfarwyddwyr 100 o sefydliadau gwasanaethau ariannol FTSE mawr, uwch-swyddogion yn y llywodraeth, mentrau deallusrwydd artiffisial bach lleol a rhai sy’n tyfu a digon o academyddion a busnesau nesaf y genhedlaeth nesaf.

I ninnau’r trefnwyr, dyma’r cynhwysion perffaith a sicrhaodd ei fod yn ddigwyddiad gwych ac effeithiol i bawb.

Yn ôl i’r tarddiadau

Yr Athro Arman Eshraghi yn cyflwyno cysyniadau ‘AI for FinTech’ mewn cynhadledd un diwrnod.

Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad gan Arman Eshraghi, Athro Cyllid yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Rhoddodd drosolwg gwych o ddeallusrwydd artiffisial a sut mae’n gysylltiedig â thechnoleg ariannol ac yn cael ei ddefnyddio yn y maes. Mae’n ein tywys ni yn ôl i darddiadau deallusrwydd artiffisial a dysgu peiriannol gan yr enwog Claude Shannon.

Dyma ddechrau gwych i baratoi’r gynulleidfa a gosod yr olyga ar gyfer gweddill y diwrnod.

Yn dilyn yr Athro Eshraghi, cyflwynodd Alun Preece, Athro Systemau Deallus o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd. Mae ei egni a’i frwdfrydedd am ddeallusrwydd artiffisial yn cyd-fynd â hyd y gwasanaeth y mae wedi’i ymroi i’r pwnc.

Yr Athro Alun Preece yn rhannu ei arbenigedd ymchwil ym maes deallusrwydd artiffisial gydag ymarferwyr yn y diwydiant.

Mae hyn wedi rhoi profiad heb ei ail iddo, ac roedd yn wych ei fod yn gallu rhannu rhywfaint o hynny gyda ni.

Gwnaeth yr Athro Preece ein tywys ar daith ddyfnach o sefyllfa deallusrwydd artiffisial ar hyn o bryd a rhoi cipolwg inni ar  ei waith ar gydweithio rhwng pobl a deallusrwydd artiffisial.

Gweithio gyda’n gilydd

Anna Fink yn rhannu mewnwelediad cwmnïau ymgynghori ar ddeallusrwydd artiffisial mewn technoleg ariannol.

Mae Anna Fink yn Gyfarwyddwr Cyswllt Arloesedd Byd-eang yn y cwmni ymgynghori mawr, EY. Oherwydd hynny, mae hi mewn sefyllfa gref i drafod deallusrwydd artiffisial ym maes technoleg ariannol; yn enwedig o ystyried nifer y cwmnïau y mae EY yn gweithio gyda nhw’n rheolaidd.

Roedd yn hynod ddiddorol clywed safbwyntiau ymgynghorwyr ar sut gall FinTech, gwasanaethau ariannol a chwmnïau ymgynghori gydweithio’n effeithiol i harneisio technolegau megis deallusrwydd artiffisial yn well.

Mae profiad ymarferol bob amser yn ffordd wych i ddysgu gwersi da.

Gwnaeth Pete Burnap, Athro Gwyddor Data a Seiberddiogelwch o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, barhau â thema eang y bore gan Anna, drwy ganolbwyntio ar sut caiff deallusrwydd artiffisial ei defnyddio mewn seiberddiogelwch.

Daeth yr Athro Burnap a’i arbenigedd ar y gwyddorau data a seiberddiogelwch i’r digwyddiad ‘AI for FinTech.’

Mae seiberddiogelwch yn ffactorau sy’n gynyddol bwysig yng nghymuned FinTech. At hynny, mae codi ymwybyddiaeth amdano i annog pobl i’w ychwanegu drwy ddylunio o’r cychwyn cyntaf yn gadarnhaol i’r sector.

Yn ogystal â’r rôl ym Mhrifysgol Caerdydd, mae’r Athro Burnap hefyd yn Gyfarwyddwr  Canolfan Ragoriaeth mewn Dadansoddeg Seiberddiogelwch Airbus. Mae’r ganolfan yn weithredol ar draws y diwydiant, y byd academaidd a’r llywodraeth ac yn canolbwyntio ar ddadansoddeg seiberddiogelwch yn y DU.

Daeth Lucy Young, Rheolwr Gwybodaeth am Fusnes yn Amplyfi â sesiwn y bore i ben.

Heb os, mae Amplyfi yn un o’r cwmnïau seren newydd sy’n dod i’r amlwg ym maes deallusrwydd artiffisial yng Nghymru. Cadwch lygad arnynt a gweld sut maen nhw’n tyfu yn y dyfodol!

Lucy Young yn rhannu mewnwelediad ar gaffael sylfaen o gleientiaid drwy wybodaeth Amplify am y we dywyll a chynhyrchion casglu gwybodaeth.

Rhannodd Lucy brofiadau a gwybodaeth gan Amplyfi, sydd, fel BBaCh gymharol newydd, wedi datblygu sylfaen o gleientiaid drwy gynhyrchion casglu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r we dywyll.

Cafwyd cinio yn Ystafell Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd.

Lunch break in Cardiff Business School’s impressive Executive Education Suite.

Mae’n fan gwych a ddefnyddir ar gyfer digwyddiadau ac addysgu, a galluogodd cynadleddwyr i rwydweithio a mwynhau amser cinio anffurfiol gyda chyfres o arddangosiadau gan:

  • Mathworks – defnyddiais eu hadnodd MATLAB am nifer o oriau yn Airbus ar gyfer prototeipio deallusrwydd artiffisial cynhyrchion y genhedlaeth nesaf yn gyflym.
  • Amplyfi – dangosodd Lucy sut mae modd edrych yn ddyfnach i’r rhyngrwyd i gael gwybodaeth a deallusrwydd.
  • Senseforth AI – a drafododd y cynhyrchion ar sail robot ar y we maen nhw’n eu datblygu drwy broses iaith naturiol, ac ymhlith y 5 gorau ledled y byd o ran perfformiad y cynhyrchion hynny.

Moesegol, tryloyw a manwl gywir

Yn sesiwn y prynhawn, rhoddwyd mwy o bwyslais ar sut y gall deallusrwydd artiffisial fod yn fwy moesegol, tryloyw a manwl gywir gyda rhesymeg o sut y gallwn reoleiddio’r maes yn well er mwyn diogelu’r hyn y mae’r sector technoleg ariannol yn ei wneud yn y dyfodol o ran deallusrwydd artiffisial, a sicrhau y cymerir y llwybr gorau.

Symon Garfield oedd yn gyntaf, sef Ymgynghorydd Strategaeth Ddigidol Microsoft, ac roedd yn garismataidd iawn .

Symon Garfield yn trafod gweledigaeth Microsoft ar gyfer deallusrwydd artiffisial moesegol a chyfrifol.

Gan weithio gyda llu o gwmnïau eraill trwy Microsoft, roedd yn agoriad llygad clywed sut y dylid cynnwys moeseg a chyfrifoldebau gyda deallusrwydd artiffisial a’i ddatblygiad, a sut mae hynny’n cyd-fynd â’n sector gwasanaethau ariannol.

Mae’n wych gweld cwmnïau technoleg mawr megis Microsoft yn datblygu mewn meysydd tebyg.

Ar ôl Symon, roedd Katherine Browne, rhan o’r Tîm Arwain Arloesol yn yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA).

Mae ganddynt rôl hanfodol wrth ddatblygu ymagwedd yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol at arloesedd.

Yn ystod ei chyflwyniad, trafododd Katherine Brown am sut mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn ystyried y ffordd y caiff deallusrwydd artiffisial ei gymhwyso mewn cynhyrchion gwasanaethau ariannol yn y dyfodol.

Rhoddodd Katherine gipolwg ar sut mae’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol yn ystyried data a moeseg, a sut y gallwn ddechrau ystyried y ffordd y caiff deallusrwydd artiffisial ei ddefnyddio mewn cynhyrchion gwasanaethau ariannol yn y dyfodol. Roedd yn amlwg bod gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ddiddordeb mawr yn y maes hwn.

Sgwrs olaf y diwrnod oedd gan ein harbenigwr ar ddeallusrwydd artiffisial esboniadwy, Richard Tomsett o’r tîm technolegau sy’n dod i’r amlwg yn IBM.

Mae Richard wedi treulio sawl blwyddyn yn ymchwilio a chymhwyso ffyrdd sy’n ein galluogi ni i ddehongli deallusrwydd artiffisial yn well. Dangosodd inni rai o faglau deallusrwydd artiffisial a sut y gallwn eu goresgyn i’w wneud yn well ac yn fwy tryloyw fel y gallwn ddeall yn well sut a pham mae’n gwneud y penderfyniadau y mae’n eu gwneud.

Cafwyd y cyflwyniad olaf gan Richard Tomsett ar oresgyn maglau deallusrwydd artiffisial.

I ddod â’r diwrnod i ben, cawsom sesiwn panel ac ymunodd Andy Brockway, Prif Swyddog Technoleg Confused.com a Dave Braines, Prif Swyddog Technoleg technoleg sy’n dod i’r amlwg IBM.

Gwnaethom drafod y newidiadau mawr nesaf ym maes deallusrwydd artiffisial, sut y bydd y gwaith o’i rheoleiddio’n cael effaith ar y sector a’r heriau y mae sefydliadau’n eu hwynebu wrth ei gymhwyso.

Yn olaf, derbyniom gwestiynau gan y dorf. Un o fy ffefrynnau oedd: “Pa un peth peth yr hoffech chi gymhwyso deallusrwydd artiffisial iddo?” a chafwyd rhai atebion gwerth chweil gan bob un o’n panelwyr.

Roedd yn wych gweld y dorf â chymaint o ddiddordeb yn gwrando ar y wybodaeth a rannwyd gan y cyflwynwyr. O’n hochr ni, fel trefnwyr, roedd yn hynod wych gweld cyfres mor amrywiol o bobl yn y dorf, heb ganolbwyntio ar ochr dechnegol deallusrwydd artiffisial a’i ddatblygiad yn unig, yn ogystal â’r ochr foesegol a rheoleiddiol, sydd yr un mor bwysig.

Torf llawn diddordeb mewn darlithfa yng nghynhadledd ‘AI for FinTech’ FinTech Wales yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Diolch unwaith eto i’r holl bobl a ddaeth, y cyflwynwyr, Ysgol Busnes Caerdydd, y Tîm Addysg Weithredol a Confused.com am ein helpu i sicrhau’r digwyddiad hwn.

Mae amryw sylwadau wedi dod i law ynghylch y diwrnod ar y cyfryngau cymdeithasol, ond un darn o adborth gwirfoddol sy’n crynhoi’r diwrnod yn dda yw:

“Ni chefais gyfle i gael sgwrs â chi heddiw ond roeddwn i am ddweud fy mod i wedi gwir fwynhau’r diwrnod deallusrwydd artiffisial heddiw. Fel arfer mae’n rhaid i mi deithio i Lundain i gael sesiwn llawn gwybodaeth, ac roedd yn braf cael un ar garreg y drws… Diolch i chi am ddiwrnod da a byddaf yn dod unwaith eto.”

Mae Gavin Powell yn Ysgrifennydd Cyffredinol ar gyfer FinTech Wales.

Cafodd y neges hon ei chyhoeddi’n wreiddiol ar wefan FinTech Wales.