Skip to main content

Addysg DdigidolYmgysylltu a myfyrwyr

Ymgysylltu â myfyrwyr yn 2020

4 Tachwedd 2020
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.
Young female student with laptop and headphones sitting at the table, online lesson concept.

Sut mae digwyddiadau eleni wedi newid y ffordd y mae angen i ni ymgysylltu â myfyrwyr?

Mae cydweithredu â myfyrwyr i helpu i lunio eu profiad prifysgol yn fwy pwysig nag erioed yn yr amseroedd cythryblus hyn.

Craidd ymgysylltu â myfyrwyr yw cynnwys myfyrwyr wrth lunio eu profiad prifysgol. Pan fydd myfyrwyr yn gallu rhannu eu hadborth a gweld newidiadau sy’n deillio o’u hadborth, maent yn ymwneud yn fwy â’u profiad dysgu eu hunain, yn ogystal â bywyd ehangach y brifysgol.

Pan fydd staff a myfyrwyr yn gweithio gyda’i gilydd, gan ganolbwyntio ar gyflawni nodau penodol a rhannu diweddariadau yn rheolaidd, mae myfyrwyr yn ymgysylltu mwy, ac yn fwy tebygol o fwynhau eu profiad prifysgol.

Gosod yr olygfa ar gyfer ymgysylltu â myfyrwyr

Yn gyntaf, mae angen i’ch myfyrwyr wybod bod lleoedd lle gallant rannu eu hadborth, fel Arolygon Myfyrwyr a Gwerthuso Modiwlau. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn y flwyddyn academaidd 20/21: dylai myfyrwyr gael cyfle i fynegi eu meddyliau – ac unrhyw deimladau negyddol – a ysgogwyd gan y cyd-destun dysgu newidiol sy’n deillio o’r pandemig COVID-19.

Yn ail, dylech egluro sut mae ymgysylltu â myfyrwyr yn gweithio yng Nghaerdydd. Er mwyn cefnogi llais myfyrwyr effeithiol, bydd angen gwybodaeth gyd-destunol ar fyfyrwyr ynghylch beth yw ymgysylltiad myfyrwyr. Amlinellwch sut mae graddfa Likert yn gweithio, a’r gwahanol lefelau o adborth yn y sefydliad, yn gynnar yn y tymor.

Mae egluro’r gwahaniaeth rhwng gwerthuso modiwlau ac arolygon sefydliadol yn swnio’n syml, ond bydd yn rhoi fframwaith i fyfyrwyr ddeall sut y gweithredir ar eu hadborth, a bydd yn eu helpu i sicrhau bod yr adborth a roddant mewn gwahanol arolygon yn mynd i’r tîm sydd yn y sefyllfa orau i weithredu arno.

Ymgysylltu â myfyrwyr yn eu dysgu

Bydd deall yr hyn y mae eich myfyrwyr yn ei werthfawrogi yn eich helpu i’w cynnwys yn yr ystafell ddosbarth – yn enwedig ystafell ddosbarth ar-lein, lle mae gwahanol heriau i adeiladu perthnasoedd a hunaniaeth carfan.

Mae myfyrwyr yn gwerthfawrogi gallu dod i adnabod ei gilydd – a’u staff addysgu! – yn ystod sesiynau. Gallwch gynnwys eich myfyrwyr mewn amgylchedd dysgu cymdeithasol gwych trwy:

  • Gwneud amser ar gyfer sgwrs anffurfiol cyn i’r sesiwn gychwyn.
  • Rhoi diweddariadau llafar i’ch myfyrwyr o unrhyw newyddion cyn i chi ddechrau dysgu.
  • Defnyddio torwyr iâ i ddod i adnabod eich myfyrwyr.
  • Cynnwys trafodaethau am ddeunydd cwrs mewn sesiynau dosbarth.

Mae gan y Tîm Ymgysylltu â Myfyrwyr gyfoeth o ddeunyddiau hyfforddi ac adnoddau ar gael i’ch cefnogi chi yn y gwaith hwn. Am gefnogaeth bellach, cysylltwch â studentengagement@caerdydd.ac.uk a bydd y tîm yn hapus i helpu.