Skip to main content

Addysg Ddigidol

Prosiect lleoliad dros yr haf – Adnoddau digidol Blackboard Ultra Amgylchedd Dysgu Digidol

18 Hydref 2022
Person typing on a laptop

Sut wnaethon ni ddechrau’r prosiect a’r hyn a ddigwyddodd yn ystod yr wythnosau cyntaf.

Cafodd prosiect lleoliadau myfyrwyr eleni ei alinio’n ofalus â threigl wedi’i dargedu o amgylchedd dysgu rhithwir Blackboard Ultra. Gyda hyn mewn golwg, fe wnaethom agor y ceisiadau i fyfyrwyr a fyddai â diddordeb mewn gwella eu sgiliau a’u gwybodaeth wrth gefnogi creu a dylunio canllawiau digidol ac adnoddau hunangymorth ar gyfer cyrsiau Ultra newydd yn amgylchedd dysgu digidol Prifysgol Caerdydd.

Ymunodd yr ymgeiswyr llwyddiannus, Luke Powell o Ysgol Busnes Caerdydd (Blwyddyn 3 — BSc Cyfrifeg a Chyllid) a Morgan Bedford hefyd o Ysgol Busnes Caerdydd (Blwyddyn 2 — BSc Rheoli Busnes, Rhyngwladol) â’r Tîm Addysg Ddigidol ar ddechrau’r haf.

Fe wnaethon nhw gwblhau ein sesiwn ymsefydlu cyn cynhyrchu fideos. Cawsant adnoddau hunangymorth er mwyn iddynt allu dysgu am amgylchedd Ultra a’u rhoi ar ben ffordd gyda gwahanol agweddau ar y system. Erbyn diwedd yr wythnos gyntaf, gwnaethom sefydlu’r patrymau gwaith, gofynion y prosiect, disgwyliadau’r tîm a’r amserlen waith gyda thasgau a chanlyniadau penodol. Roedd pawb yn ffafrio cynnal cyfarfodydd Teams a chwblhau tasgau yn wythnosol.

Agwedd bwysig ar y prosiect oedd ymarfer myfyriol. Fe wnaeth ein helpu ni i feddwl am ein profiadau a’n gweithredoedd ein hunain.

O ystyried mai dim ond am 6 wythnos yn ystod cyfnod yr haf y cynhaliwyd y prosiect, cafodd y myfyrwyr ganlyniadau rhagorol. Roeddent yn gallu cydlynu agweddau penodol ar y prosiect ar eu pen eu hunain, roeddent yn cyfrannu’n weithredol at drafodaethau’r tîm ac yn gweithio ar dasgau penodol.

Cynlluniwyd a chrëwyd casgliad o fideos cyflwyno a llywio byr, canllawiau hunangymorth, a chyfarwyddiadau ysgrifenedig cam wrth gam. Roedd yr adnoddau’n canolbwyntio ar roi’r trosolwg gorau posibl i’r myfyrwyr a dechrau eu cael i ddeall yr amgylchedd dysgu digidol newydd.

Y camau nesaf a’r myfyrdodau

Daeth myfyrwyr â’u profiadau personol a phroffesiynol i’r prosiect. Cawsant gyfle i ddysgu llawer o sgiliau gwerthfawr a daethant yn aelodau hyderus o’r tîm, yn unigol ac ar y cyd. Cyflawnwyd nodau’r prosiect hwn yn bennaf; cyflawnwyd y gwelliant i gefnogi’r myfyrwyr sy’n defnyddio’r amgylchedd dysgu digidol newydd a gwneud strwythur a deunyddiau’r cwrs yn symlach i fyfyrwyr eu hystyried a’u deall.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn gallu dod o hyd i’r adnoddau newydd hyn ac ymgyfarwyddo â nhw ar eu mewnrwyd ac o fewn yr amgylchedd Ultra newydd.

Cyfrannodd aelodau’r tîm eu myfyrdod, eu meddyliau a’u syniadau ar y prosiect:

Adlewyrchiad Marianna:

Yn bersonol, roeddwn i’n meddwl bod y prosiect wedi cyflawni set wych o ganlyniadau a bod y myfyrwyr yn gallu cyfrannu’n weithredol gyda’u syniadau a’u hawgrymiadau.

I mi, elfen bwysicaf y prosiect oedd y cyfathrebu. Ar ôl sefydlu sianel Teams yn brif le i gwrdd, rhoddodd hyder a thawelwch meddwl i mi. Roedd y myfyrwyr yn gallu gofyn cwestiynau, cadarnhau elfennau penodol o’r tasgau a hefyd cysylltu ag aelodau unigol o’r tîm. Roeddem yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac nid problemau.

Roeddwn hefyd yn gwerthfawrogi bod y tîm addysg ddigidol ehangach yn gallu camu i’r adwy pan oedd aelodau craidd y prosiect hwn ar wyliau blynyddol. Roedd hyn o ganlyniad i sgyrsiau a chytundebau niferus, a pharodrwydd i helpu ein gilydd yn ystod gwyliau’r haf.

Hoffwn pe bai gennym ragor o amser i ymroi i’r prosiect. Fodd bynnag, credaf fod y myfyrwyr wedi ennill sgiliau gwaith gwerthfawr wrth iddynt fuddsoddi yn eu hymgysylltiad proffesiynol ac emosiynol. Maent hefyd, heb amheuaeth, wedi cael effaith gadarnhaol ar gymuned ehangach o fyfyrwyr a fydd o fudd i’r Brifysgol, myfyrwyr a staff.

Myfyrdod Jacob:

Roeddwn i’n meddwl bod y prosiect lleoli myfyrwyr yn syniad gwych ac y dylid ei barhau. Fodd bynnag, oherwydd yr adeg o’r flwyddyn yn ogystal â’r broses o gyflwyno Ultra ar yr un adeg, credaf nad oeddem yn gallu elwa’n llawn ar y cyfle.

Os caiff y math hwn o brosiect ei wneud eto byddai’n werth ei ganolbwyntio ar adran fwy sefydledig o brofiad y myfyriwr.

Gan fod Ultra yn newid ac yn dal i newid, roedd yn anodd ar adegau i gael lle ar gyfer y cydweithwyr lleoliad myfyrwyr.

O ran fy nhwf personol, roedd gweithio gyda myfyrwyr yn hwb mawr i’m dealltwriaeth o’r hyn sydd ei angen i fod yn fyfyriwr yn y byd sydd ohoni. Roedd yn ddiddorol clywed y gwahanol safbwyntiau a’r dadleuon. Byddai gennyf ddiddordeb mewn cydweithio ar brosiect arall tebyg i hwn yn y dyfodol pe bai’r cyfle’n codi.

Myfyrdod Kamila:

Pan glywais am y prosiect hwn am y tro cyntaf, roeddwn i’n meddwl ei fod yn syniad gwych am wahanol resymau. Un ohonynt oedd ei fod yn gyfle gwych i ni (staff) weithio ar y cyd gyda’r grŵp hyn o fyfyrwyr talentog ar dasgau gwahanol, rhywbeth nad ydym yn ei wneud yn aml yn ein rôl. Rydw i hefyd yn meddwl ei fod yn gyfle gwych i’r myfyrwyr ddysgu pethau newydd, datblygu eu sgiliau, er enghraifft, wrth gynhyrchu fideos o ansawdd uchel, dysgu am elfennau o ymarferoldeb Ultra, ac ati, a gweithio gyda’r staff o’r Tîm Cefnogi Addysg Ddigidol.

Yn ôl-weithredol, hoffwn pe gallwn barhau i fod yn rhan o oruchwylio’r gwaith prosiect, ond oherwydd ymrwymiadau eraill ar yr adeg hon o’r flwyddyn yn fy amserlen waith, nid yw hyn bob amser yn bosibl. Fodd bynnag, os bydd prosiect neu gyfle tebyg yn codi yn y dyfodol, byddwn yn sicr yn awyddus i gymryd rhan ynddo eto.

Myfyrdod Geraint:

Rwy’n credu, a ninnai’n dechnolegwyr dysgu, y gallwn weithiau ddatgysylltu o brofiad myfyrwyr o ddydd i ddydd, a gall y prosiectau hyn fod yn amhrisiadwy mewn sawl ffordd.

Rydw i bob amser yn dysgu llawer y tu hwnt i gyfyngiadau llym y gwaith lleoliad ei hun, ac nid oedd y prosiect hwn yn eithriad.

Byddwn wedi bod wrth fy modd yn gweithio’n agosach gyda Luke a Morgan, a threulio rhagor o amser gyda nhw, ond roedd cyfyngiadau amser y lleoliad haf yn golygu bod hyn yn anodd. Fodd bynnag, bydd y ddealltwriaeth y maent wedi’i gynnig a’r adnoddau y maent wedi’u creu yn amhrisiadwy, o ran cefnogi myfyrwyr yn uniongyrchol a thystiolaeth o sut rydym ni, tîm prosiect Ultra, wedi ymgysylltu â llais y myfyrwyr yn uniongyrchol.

Myfyrdod Luke mewn fideo (6 munud i’w wylio)