Skip to main content

Addysg DdigidolYmgysylltu a myfyrwyr

Olrhain ymgysylltiad myfyrwyr ar-lein

18 Tachwedd 2020

Un o brif nodau’r fframwaith dysgu digidol yw hyrwyddo ymgysylltiad myfyrwyr gyda’u dysgu, sef rhywbeth sy’n gallu bod yn fwy heriol pan fydd myfyrwyr yn astudio o bell.

Fodd bynnag, mae’r amgylchedd ar-lein yn ei gwneud hi’n haws olrhain ymgysylltiad myfyrwyr mewn rhai ffyrdd. Yn y tîm addysg ddigidol, mae cydweithwyr yn aml yn gofyn i ni sut gallant wirio bod myfyrwyr yn ymgysylltu â’u modiwl – a pha gynnwys maen nhw’n ymgysylltu ag ef. Felly, roeddem yn meddwl y byddem yn rhannu rhai syniadau yma.

Sut gallaf gael trosolwg o ymgysylltiad a nodi myfyrwyr sy’n ymgysylltu llai?

Un o’r ffyrdd cyflymaf o gael trosolwg o ymgysylltiad defnyddwyr yn eich modiwl Dysgu Canolog yw edrych ar y Dangosfwrdd Perfformiad. Cewch hyd i hyn o dan ‘Gwerthusiad’ yn y ddewislen ‘Rheoli Modiwlau’.

Mae’r Dangosfwrdd Perfformiad yn rhoi gwybodaeth am eich myfyrwyr mewn fformat tabl sy’n hawdd i ddefnyddwyr, gan gynnwys:

  • Dyddiad cyrchu’r cwrs diwethaf
  • Cyfanswm nifer y diwrnodau ers cael mynediad diwethaf
  • Eitemau wedi’u marcio fel ‘Adolygwyd’ (gweler ‘Statws Adolygu’)
  • Rhyngweithio â byrddau trafod
  • Trosolwg o’r Retention Centre (gweler ‘Retention Centre’)

Mae’r dyddiad cyrchu’r cwrs diwethaf yn caniatáu i chi weld os oes unrhyw fyfyrwyr nad ydynt wedi ymgysylltu â’r modiwl o gwbl am gyfnod o amser. Mae’r golofn bwrdd trafod yn rhoi trosolwg i chi o negeseuon pob myfyriwr ar y bwrdd trafod sy’n gallu bod yn hynod ddefnyddiol mewn modiwl lle rhoddir pwyslais ar bwysigrwydd trafod.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler Dangosfwrdd Perfformiad ar dudalennau cymorth Blackboard.

Adnodd arall o’r rhan ‘Gwerthusiad’ ar ddewislen y modiwl yn Dysgu Canolog yw’r Retention Centre, sy’n caniatáu i chi bennu rheolau penodol i gael negeseuon am fyfyrwyr ‘mewn perygl’. Mae pedwar categori mewn perygl, ac mae’r bar ar frig y ganolfan yn categoreiddio nifer y myfyrwyr sy’n dod o dan bob ‘perygl,’ tra bod tabl y retention centre yn rhoi myfyrwyr yn ôl risg.

Gallwch hefyd fonitro myfyrwyr penodol, sy’n rhoi trosolwg cyflym o’u hymgysylltiad ar wahân i’r prif dabl. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol ar gyfer carfannau mawr.   I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys sut i greu rheolau’n ymwneud ag ymgysylltiad myfyrwyr, gweler Retention Centre ar dudalennau cymorth Blackboard.

Pa gynnwys mae myfyrwyr yn edrych arno?

Mae Panopto Statistics yn ffordd ddefnyddiol i chi olrhain ymgysylltiad â’r cynnwys fideo ar eich modiwl, ar lefel recordio unigol ac ar gyfer y ffolder yn ei chyfanrwydd.

Wrth hofran dros fideo yn eich ffolder Panopto, cewch nifer o opsiynau. Cliciwch ar ‘Stats’ i weld y Dangosfwrdd Sesiwn ar gyfer y fideo hwnnw. Mae’n tynnu sylw at ddata allweddol megis:

  • Nifer y myfyrwyr sydd wedi gwylio a lawrlwytho fesul diwrnod – yn dangos pryd mae myfyrwyr wedi bod yn gwylio.
  • Prif wylwyr – yn dangos pwy sydd wedi gwylio.
  • Ymgysylltiad gwylwyr – yn dangos pa rannau o’r fideo mae myfyrwyr wedi’u gwylio.

Mae modd addasu data yn unol ag ystod dyddiadau, a gellir lawrlwytho pob un o’r tri adroddiad fel ffeiliau Excel.

Gallwch hefyd gael ystadegau ar gyfer y ffolder Panopto cyfan ar fodiwl. I wneud hyn, dewiswch y botwm ‘Folder Stats’ yng nghornel dde uchaf eich ffolder.

Mae’r set hon o ddata’n dadansoddi pob fideo ar y modiwl yn ôl nifer y gwylwyr a lawrlwythiadau, gwylwyr unigryw a munudau a gyflwynwyd. Mae hefyd yn caniatáu i chi weld y prif sesiynau, gan roi syniad o’r math o gynnwys y mae myfyrwyr yn edrych arno’n rheolaidd.

I weld trosolwg o’r nodweddion hyn, edrychwch ar y fideo Statistics and Analytics ar Panopto.

Yn Dysgu Canolog, mae Ystadegau Defnyddio Cynnwys yn rhoi trosolwg ar gyfer pob darn unigol o gynnwys, gan dynnu sylw at ba fyfyrwyr sydd wedi edrych arno, pa mor aml a phryd. Mae angen troi’r nodwedd hwn ymlaen llaw ar gyfer pob eitem, ond mae’n rhoi dadansoddiad o faint mae’r data wedi’i weld ac ar ba ddyddiadau. Gweler ein tudalen waith Ystadegau Defnyddio Cynnwys i gael rhagor o fanylion.

Fodd bynnag, dylech ddefnyddio’r adroddiadau hyn yn ofalus oherwydd ar gyfer ‘Eitem’ Dysgu Canolog, bydd yn dangos ei bod wedi’i ‘dangos’ i fyfyriwr yn unig (sawl gwaith mae’r myfyriwr wedi mynd i’r maes cynnwys ac felly wedi “gweld” yr eitem) yn hytrach nag a yw’r myfyriwr wedi ei darllen.

Allaf i wneud myfyrwyr yn rhan fwy gweithredol yn y broses olrhain?

Wrth gwrs, gallwch greu cwisiau crynodol gan ddefnyddio’r adnodd Prawf Canolog Dysgu i wirio (ac annog) ymgysylltiad myfyrwyr ond hefyd i helpu i fonitro cynnydd yn erbyn amcanion dysgu ar gyfer pynciau penodol neu’r modiwl yn ei gyfanrwydd. Mae ein hadnodd hyfforddi anghydamserol yn cynnwys gweithdy ar brofion dysgu canolog.

Mae statws adolygu yn caniatáu i fyfyrwyr ‘dicio’ cynnwys a gweithgareddau y maent wedi’u darllen, eu gwylio neu eu cwblhau, ac i gadw golwg ar eu cynnydd eu hunain. Mae hefyd yn caniatáu i chi gadw golwg ar y cynnydd hwn ar gyfer myfyrwyr unigol neu ar gyfer eitemau cynnwys unigol. Rhaid ei ddefnyddio’n ofalus oherwydd, wrth gwrs, mae hyn yn cael ei hunanasesu gan y myfyrwyr eu hunain, fel petai, ond serch hynny gall fod yn nodwedd ddefnyddiol iawn a rhoi lefel o fewnwelediad i chi sydd fel arall yn anodd ei gyflawni.

Yr anfantais yw bod yn rhaid i chi droi’r swyddogaeth hon ymlaen llaw ar gyfer pob darn o gynnwys neu weithgaredd – ar ôl i chi greu rhywbeth (e.e. eitem, ffeil, dolen we, cwis, fforwm drafod) mewn ffolder Dysgu Canolog, cliciwch ar y chevron wrth ymyl yr eitem i ddatgelu mwy o opsiynau. Cliciwch ar Gosod Statws Adolygu i alluogi hyn ar gyfer myfyrwyr. Yna bydd gan fyfyrwyr yr opsiwn i farcio cynnwys wedi’i ‘adolygu’ trwy glicio ar yr opsiwn o dan bob eitem.

A chithau’n hyfforddwr, gallwch adolygu ymgysylltiad drwy ddewis y chevron ger yr eitem a dewis Cynnydd Defnyddiwr. Yna cewch restr o bob myfyriwr ar y modiwl ac os/pryd y gwnaethant farcio’r eitem fel un ‘wedi’i adolygu’.

Beth am sesiynau dysgu byw?

Mae modd monitro presenoldeb ar gyfer pob un o’r adnoddau ystafell ddosbarth rithwir rydym yn ei ddefnyddio yng Nghaerdydd. Weithiau mae effeithiolrwydd y dulliau hyn yn dibynnu ar y gosodiadau rydych chi’n eu galluogi ar gyfer eich sesiynau, ond mae pob adnodd yn caniatáu i chi gadw golwg ar bresenoldeb – mae’r canllawiau canlynol yn eich trafod trwy hyn ar gyfer pob adnodd:

Beth os oes angen mwy o gymorth arnaf?

I gael cyngor pellach ar olrhain myfyrwyr neu ffyrdd y gallwch ymgysylltu â myfyrwyr yn fwy effeithiol ar-lein, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cymorth Addysg Ddigidol – digedsupport@caerdydd.ac.uk.

Efallai bydd yr adnoddau hyn ar ymgysylltiad myfyrwyr hefyd yn ddefnyddiol – maen nhw wedi’u creu gan dîm ymgysylltu â myfyrwyr CESI.