Skip to main content

Addysg Ddigidol

Meddyliau cychwynnol ar Blackboard Ultra

7 Tachwedd 2022
Desk with stationary

Gan Tammy Laugharne, Pennaeth Busnes a’r Dyniaethau yn CUISC.

Mae Lightbody (2022) yn ei lyfr ‘Advancing Learning with and Beyond the Classroom’ yn nodi “mae’r ystafell ddosbarth annibynnol gyda dechrau, canol a diwedd yn adeiladwaith â gwreiddiau dwfn sydd wedi diffinio dysgu ers dros 200 mlynedd, ond dros y pum mlynedd diwethaf mae deallusrwydd artiffisial wedi trawsnewid sut y gellir cyrchu, cyflwyno ac asesu dysgu. Nid yw dysgu bellach yn rhwym wrth amser na lleoliad nac yn dibynnu ar wybodaeth athro unigol am y cwricwlwm”.

Ar ôl defnyddio Blackboard Ultra (fersiwn newydd Blackboard) am y tro cyntaf eleni, gallaf weld yn sicr sut mae’r datblygwyr meddalwedd wedi cymryd y mathau hyn o safbwyntiau yn llythrennol ac wedi meddwl am sut i helpu addysgwyr i symud yn haws i faes addysgeg dysgu digidol.

Wrth i mi syllu gyntaf ar y dudalen modiwl “Cyflwyniad i Reoli a Sefydliadau” newydd y bu’n rhaid i mi ei hadeiladu, rwy’n cofio meddwl pa mor wahanol oedd y cynllun newydd hwn a rhaid cyfaddef fy mod wedi cael eiliad fach o banig. Fodd bynnag, po fwyaf dw i wedi defnyddio Blackboard Ultra, mwyaf dw i’n ei ffafrio dros yr hen Blackboard a mwyaf y byddaf yn newid rhwng yr hen fersiwn ar y modiwlau eraill rwy’n eu dysgu a’r newydd, mwyaf rhwystredig rwy’n teimlo gyda’r hen dudalennau Blackboard yn fy nghylch gwaith.

Mae’r blog hwn yn byt bach o fy nhaith i mewn i’r ‘Ultraverse’ a pham rwy’n credu mai hwn yw’r Blackboard uwchraddol mewn sawl ffordd.

Un o fy swyddi cyntaf oedd symud cynnwys o’r hen fodiwl i’r model Ultra sgleiniog newydd.

Mae hyn yn llawer haws yn Ultra gan fod gan y nod ‘ychwanegu cynnwys’ opsiwn i gopïo cynnwys sy’n agor yr holl fodiwlau y mae gennych fynediad atynt, sy’n golygu y gallwch gopïo cynnwys o’r dudalen gyfan i ran ohoni o unrhyw le. Anfeidrol o haws na’r hen Blackboard ac yn ddefnyddiol iawn i unrhyw un sydd angen gosod cynnwys cyffredinol ar yr holl dudalennau maent yn eu goruchwylio, fel dw i’n ei wneud.

Un o’r amheuon cychwynnol a gefais oedd sut y byddai dysgwyr yn ymgysylltu â’r edrychiad newydd hwn, gyda thudalen sgrolio. Mae Biggs a Tang (2007) yn argymell “ymchwilio gweithredol” neu “ddysgu gweithredol”, lle mae’r athro yn annog ac yn cyfarwyddo astudiaeth fyfyriol a hunangyfeiriedig.

Yn ddefnyddiol, gall Ultra helpu yma gan fod ganddo nodwedd dilyniannu gorfodol o fewn ffolderi’r modiwl dysgu. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i fyfyrwyr ymgysylltu (neu o leiaf agor!) y deunyddiau yn y drefn y byddwch yn eu rhoi yn y modiwl dysgu cyn gallu agor yr adnodd nesaf. Mae hyn yn ddefnyddiol gan ein bod bob amser wedi gallu rhyddhau gwybodaeth i fyfyrwyr ar Blackboard i sicrhau nad ydynt yn rhedeg yn rhy bell ymlaen. Fodd bynnag, mae hyn yn teimlo fel ffordd arall y gallwn annog myfyrwyr i edrych o leiaf ar yr holl ddeunyddiau sydd ar gael iddynt.

Gallwch hefyd weld sut mae myfyrwyr yn symud ymlaen drwy’r cynnwys. Ar y pwynt hwn gallwn weld un o fanteision Ultra: mae gennych y math hwn o ddata ar gael yn hawdd ac nid oes rhaid i chi chwilio trwy ddewislenni i ddarganfod a yw’r myfyrwyr yn ymgysylltu â’ch holl waith caled!

“Mae’r gallu i ddal sylw ac arfer rheolaeth effeithiol yn yr ystafell ddosbarth yn sgil ymgysylltu sylfaenol hanfodol i bob athro, ond yr ymyl a welir yn ymddygiad athrawon gwych yw eu gallu i dynnu’r holl fyfyrwyr i ymgysylltiad cynhyrchiol trwy eu hangerdd a’u brwdfrydedd amlwg dros eu pwnc.” (Lightbody, 2022). Rwy’n teimlo y gellir gwneud hyn y tu allan i’r sesiynau hefyd trwy ddefnyddio’r bwrdd cyhoeddi.

Ar Ultra, mae cyhoeddiadau yn dal i eistedd ar ochr chwith y sgrîn VLE ond maent bellach yn agor fel tab ar y dudalen.

Mae cyhoeddiadau newydd yn cael eu hamlygu’n glir iawn i’r myfyriwr yng nghanol eu sgrîn pan fyddant yn agor y dudalen (mae’r naidlen hon yn dweud wrth fyfyrwyr bod ‘na gyhoeddiad ac mae angen x i gau er mwyn cyrchu’r brif dudalen, gan eu gwneud yn anodd eu colli!).

Yn ddiddorol, mae hefyd bellach yn hawdd iawn gweld faint o fyfyrwyr sydd wedi darllen eich neges oherwydd gallwch weld faint o wylwyr rydych chi wedi’u cael pan fyddwch chi’n agor y nodwedd (dadansoddeg ddysgu sydd ar gael yn haws).

Yr unig broblem a gefais gyda’r nodwedd hon oedd ei bod hefyd yn cyfrif staff cwrs yn y rhestr o wylwyr a all arwain at niferoedd camarweiniol yma, sy’n rhywbeth i’w gofio.

Mae dysgu cyfunol yn elfen allweddol o ddysgu ar-lein ac rydym yn sicr wedi gweld nodau Vision 2020 (Yr Adran Addysg a Sgiliau, 2006) yn cael eu gwireddu o ran hwyluso cydweithredu trwy amrywiol offer meddalwedd a chyfathrebu.

Un offeryn cyfathrebu electronig sydd wir wedi ychwanegu gwerth i mi o ran ymgysylltu â dysgwyr yw’r Bwrdd Trafod. Roedd hyn yn rhan annatod o un o fy asesiadau crynodol ar gyfer y modiwl felly roedd angen iddo weithio i mi.

Gallaf ddweud yn onest i’r sgwrs hon rhwng y grŵp cyfan ac fy hun feithrin ymdeimlad o gymuned yn ein plith ac mae ei hwylustod i bawb wedi golygu bod holl ddysgwyr y grŵp wedi cwblhau’r darn trafod erthygl cyntaf (gwirioneddol anghyffredin).

Mae defnyddioldeb Ultra ac arwyddion amlwg os yw gwaith wedi’i ychwanegu neu ei ddiwygio yn ei gwneud hi’n hawdd i chi a’r dysgwyr weld a oes unrhyw beth sydd angen ei farcio neu’i adolygu.

Nod arall Vision 2020 (Yr Adran Addysg a Sgiliau, 2006) oedd “helpu ysgolion i ddefnyddio amrywiaeth eang o adnoddau a meddalwedd sydd ar gael yn rhwydd i wella dysgu”. Mae Ultra yn dod â’r farchnad gynnwys adfywiol i ni gyda’i blatfform hawdd ei ddefnyddio.

Mae offer fel Padlet, Panapto a Turnitin bellach i gyd yn hawdd eu cyrraedd ac mae creu deunyddiau digidol wedi’u hymgorffori’n dda yn Ultra. Dim mwy o agor cymwysiadau lluosog, uwchlwytho cynnwys ac ymgorffori codau yma; Rwy’n teimlo bod hwn yn chwyldro go iawn o ran arbed amser wrth wneud y deunyddiau hyn!

O ran Turnitin (sydd bellach wedi’i leoli yn y farchnad gynnwys), mae’n hawdd iawn i chi weld cyflwyniadau myfyrwyr wrth iddo lansio i fewnflwch yr aseiniad yn union lle rydych chi’n ei roi, felly dim mwy o orfod llywio i’r ganolfan raddau.

Pan ofynnir iddynt yn y dosbarth, y dyfarniad gan y myfyrwyr yw eu bod yn hoffi Ultra ac nid ydw i wedi cael sylw negyddol amdano eto. Dyma adborth cadarnhaol o’r arolwg myfyrwyr!

Ni allaf broffesu gwybod popeth am Ultra hyd yn hyn, ond po fwyaf y byddaf yn ei ddefnyddio, y mwyaf dw i’n ei ffafrio dros ymgnawdoliad blaenorol Blackboard. Felly’r cyfan gallaf ei ddweud yw neidio i mewn, mae’r dŵr yn hyfryd!