Astronomy, Physics, Schools, Secondary

Join our 2022 AS Summer Programme

We are thrilled to announce that in June we will once again be hosting our face to face, popular 3-day non-residential workshop for AS level students.  The workshop is aimed at students who are considering pursuing a physics degree.

This free event will take place on Monday 13 – Wednesday 15 June 2022, from 10:00-16:30 at Cardiff University School of Physics and Astronomy.  A more detailed programme will be released closer to the time, but will include talks, lectures and workshops delivered by staff and students from the School of Physics and Astronomy.

Lectures and workshops will be targeted at AS level (Year 12) students and provide an insight into Physics beyond A-level, such as:

  • Gravitational Waves
  • Astronomy and Cosmology
  • Medical Physics
  • Nanophysics
  • Lasers
  • Semiconductor technology

Students should apply using this application form:

https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/as-summer-workshop-2022

The deadline for applications is 23:59 on Friday 27 May 2022. In the case of over subscription places will be allocated on a first come first served basis.

 

Testimonials and Evaluation

“A great insight into topics we have not covered”

“I really enjoyed the friendly environment and the balance of the talks and workshops”

100% of participants rated the event 4 or 5 out of 5, and would recommend it to other students

62% of participants reported being more likely to study physics at University

 

 

Gweithdy Haf UG Ffiseg Caerdydd 2022

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y byddwn yn cynnal ein gweithdy dibreswyl 3-diwrnod poblogaidd i ddisgyblion Safon UG unwaith eto ym mis Mehefin, a hynny wyneb-yn-wyneb.Mae’r gweithdy ar gyfer y rhai sy’n ystyried astudio ar gyfer gradd ym maes ffiseg.

Bydd y gweithdy rhad ac am ddim hwn yn cael ei gynnal o 10:00 tan 16:30 ddydd Llun, 13 Mehefin tan ddydd Mercher, 15 Mehefin 2022, a hynny yn Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth Prifysgol Caerdydd. Bydd rhaglen fwy manwl yn cael ei chyhoeddi’n agosach at yr amser, ond bydd yn cynnwys cyflwyniadau, darlithoedd a gweithdai gan staff a myfyrwyr o’r Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cynulleidfa darged y darlithoedd a’r gweithdai fydd disgyblion Safon UG (blwyddyn 12). Bydd y rhain yn rhoi syniad o’r pynciau nad ydynt yn cael eu hastudio ar lefel Safon Uwch, fel:

Tonnau Disgyrchol
Seryddiaeth a Chosmoleg
Ffiseg Feddygol
Nanoffiseg
Laserau
Technoleg lled-ddargludyddion

Dylai disgyblion wneud cais drwy lenwi’r ffurflen gais hon:

https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/as-summer-workshop-2022

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 23:59 ddydd Gwener, 27 Mai 2022. Os bydd gormod o geisiadau’n dod i law, bydd y lleoedd sydd ar gael yn cael eu rhannu ar sail y cyntaf i’r felin.

 

Tystebau a gwerthusiad

“Cipolwg gwych ar bynciau nad ydym eto wedi’u hastudio”

“Mwynheais y rhan fwyaf o’r sgyrsiau, yr amgylchedd cyfeillgar a’r cydbwysedd rhwng y sgyrsiau a’r gweithdai yn fawr”

Rhoddodd bob un a gymerodd ran sgôr o 4 neu 5 allan o 5, a byddent yn ei argymell i fyfyrwyr eraill

Nododd 62% o’r cyfranogwyr eu bod yn fwy tebygol o astudio ffiseg yn y Brifysgol