Skip to main content

Adeiladau'r campws

Campws yn recriwtio 1,000 o weithwyr

27 Chwefror 2020

 Mae mwy na 1,000 o weithwyr wedi’u recriwtio i weithio ar ‘Hafan Arloesedd’ blaenllaw Prifysgol Caerdydd ers i’r prosiect ddechrau yn 2018.

Cyrhaeddwyd y garreg filltir mewn partneriaeth â Bouygues UK, y prif gwmni adeiladu sydd y tu ôl i Gampws Arloesedd Caerdydd.

Daw tua 60% o’r staff y daethpwyd â nhw i mewn i weithio ar yr hen iard reilffordd segur yn Heol Maindy yn y ddinas o dde-ddwyrain Cymru – a 70% yn dod o bob rhan o Gymru, gan ddod â buddion cymunedol ehangach i galon y bartneriaeth tra’n cefnogi diwydiant lleol a chontractwyr adeiladu.

Roedd hyn yn ofyniad craidd i Nick Toulson, swyddog Ymgysylltu â’r Gymuned yn Bouygues UK, a oedd yn bwriadu ‘sicrhau bod y prosiect hwn yn cyfrannu at gynyddu sgiliau, datblygiad a chyflogaeth leol yng Nghymru’ pan ddechreuodd y prosiect.

Disgwylir y bydd y ffigurau hyn yn parhau i godi’n sylweddol wrth i’r ddau adeilad nodedig ddod yn agos at gael eu cwblhau.

Meddai Justin Moore, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bouygues UK dros Gymru: “Mae gweithio gyda Phrifysgol Caerdydd ar y prosiect mawreddog hwn wedi ein galluogi i gynnig ystod o gyfleoedd i hyrwyddo gyrfaoedd mewn proffesiynau sy’n ymwneud â’r sector adeiladu, gan gynnwys y rhai sy’n newydd ac yn dod i’r amlwg wrth i’r diwydiant newid ac addasu i’r unfed ganrif ar hugain.

“Mae’n wych gweld ein bod, mewn partneriaeth, wedi gallu codi ymwybyddiaeth o’r amrywiaeth o yrfaoedd sydd ar gael a galluogi cyfranogiad yn y sector i grwpiau sydd yn draddodiadol wedi cael eu tangynrychioli. Drwy ymgysylltu’n gynnar â Llywodraeth Cymru ac asiantaethau eraill, rydw i hefyd yn falch iawn ein bod wedi rhoi cyfle i fusnesau lleol fod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn a fydd, gobeithio, yn cyfrannu at wella sgiliau a chyflogaeth yng Nghaerdydd a De Cymru ar gyfer y dyfodol.”

Bydd Campws Arloesedd Caerdydd yn cyflwyno sbarc | spark – adeilad gyda’i ganolfan arloesedd ei hun a fydd yn dwyn ynghyd wyddonwyr cymdeithasol sy’n gweithio ar heriau mawr yfory – y gosodir y traws olaf ynddo ym mis Ebrill eleni, a’r Cyfleuster Ymchwil Cyfieithu, yn gartref i sefydliad Catalysis Caerdydd a’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, a gyrhaeddodd ei bwynt uchaf fis Rhagfyr diwethaf.

Bydd y TRF yn “caniatáu i Gaerdydd adeiladu ar ei record ragorol o ran datblygu ymchwil academaidd sylfaenol sy’n bodloni anghenion diwydiant” (yr Athro Duncan Wass, Cyfarwyddwr, Sefydliad Catalysis Caerdydd).

Bydd sbarc | spark yn darparu mannau cymunedol i hybu rhyngweithio wyneb yn wyneb rhwng ymchwilwyr, ymarferwyr, cyllidwyr, llunwyr polisi ac entrepreneuriaid.

Athro Karen Holford

Dywedodd yr Athro Karen Holford, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd: “Mae Campws Arloesedd Caerdydd yn fagnet i dwf economaidd. Mae’r ffigurau croeso hyn gan Bouygues UK yn dangos manteision economaidd y diwydiant adeiladu ei hun, gan ddenu isgontractwyr a gweithwyr adeiladu o bob cwr o dde Cymru a thu hwnt. Pan fydd y Campws yn agor yn 2021, bydd yn cynhyrchu incwm ymchwil gan gyllidwyr o’r sector cyhoeddus a phreifat yn y DU ac yn rhyngwladol.”

Mae Campws Arloesedd Caerdydd yn dod ag arbenigwyr ynghyd i greu partneriaethau sy’n troi rhagoriaeth ymchwil yn atebion byd go iawn.
I gael rhagor o wybodaeth ewch i https://www.cardiff.ac.uk/innovation/campus-investment

 

Manylion cyswllt

sbarc | spark: Sally O’Connor OCONNORS@cardiff.ac.uk

Cyfleuster Ymchwil Drosiadol: Manjit Bansal BansalM@cardiff.ac.uk

Ymholiadau cyffredinol: Heath Jeffries, Cyfathrebu Arloesedd jeffrieshv1@cardiff.ac.uk