Postiadau blog diweddaraf

Economi gylchol

Defnydd ar sail hygyrchedd: y ffordd i gyflawni dyfodol mwy cynaliadwy a chylchol?

Posted on 9 Tachwedd 2020 by Nicole Koenig-Lewis

Datgelodd canfyddiadau arolwg diweddar o 1,462 o ddefnyddwyr rhwng 18 a 54 oed fod tua 50% yn cytuno y gallai rhentu nwyddau traul helpu i ddiogelu adnoddau naturiol a chyfrannu at leihau gwastraff a gwell amgylchedd byw. Fodd bynnag, doedd 65% o’r ymatebwyr ddim yn ymwybodol o lwyfannau rhentu ar-lein ar gyfer nwyddau traul. Yn
Read more


COVID-19

Goblygiadau annisgwyl COVID-19

Posted on 5 Tachwedd 2020 by Catherine Farrell

Rydym yn clywed llawer am effaith pandemig y coronafeirws (COVID-19) ac, yn anochel, gallwn ni weld yr effaith anferthol mae wedi’i chael ar gyflogaeth – yn benodol i’r rhai sy’n dioddef yn uniongyrchol oherwydd cau’r sectorau manwerthu, gwasanaethu a lletygarwch. Wrth i bob un o’r rhain ailagor yn ystod haf 2020, roedd gobaith bod y
Read more

COVID-19

Risg sofran ar ôl COVID-19: Peidiwch ag anghofio’r ddyled ddomestig

Posted on 30 Hydref 2020 by Wojtek Paczos

Mae’r gostyngiadau sydyn mewn allbwn economaidd a gwariant ar raddfa fawr gan y llywodraeth yn sgil pandemig COVID-19 wedi arwain at risg uwch o ddiffygdaliadau sofran, yn arbennig mewn economïau sy’n datblygu. Yn ein blog diweddaraf, mae Dr Wojtek Paczos a Dr Kirill Shakhnov yn dadlau bod gostyngiad mewn allbwn yn unig yn cynyddu’r perygl
Read more

Entrepreneuriaeth

“Byddwch yn driw i chi eich hun a’ch breuddwydion”

Posted on 21 Hydref 2020 by Matt Ellis

Bydd llawer o fyfyrwyr yn dyheu am redeg eu busnesau eu hunain ar ôl astudio yn y brifysgol. Gan ohebu ar gyfer Gair Rhydd, papur newydd myfyrwyr Caerdydd, cyfarfu Matt Ellis, myfyriwr israddedig yn Ysgol Busnes Caerdydd, â’r awdur a’r wraig fusnes Bernie Davies sydd wedi ysgrifennu llyfr am sut i wneud hynny. Yn ystod eu
Read more