Skip to main content

Adeiladau'r campwsPartneriaethauPobl

Ymunwch â ni yn ‘uwchlabordy’ newydd cymdeithas

27 Hydref 2021

Mae canolfan arloesedd unigryw sy’n rhoi syniadau ar waith ar ei ffordd. Mae sbarc | spark wedi cael ei ddisgrifio fel ‘uwchlabordy newydd cymdeithas.’ Mae’n dod ag arbenigwyr ac entrepreneuriaid Prifysgol Caerdydd at ei gilydd i greu cwmnïau deillio, busnesau newydd, prosesau a chynhyrchion newydd. Mae’r adeilad chwe llawr, ar Gampws Arloesedd Caerdydd, bron â’i gwblhau. Esbonia Cyfarwyddwr Gweithrediadau, Sally O’Connor sut y bydd mwy na 350 o ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol, myfyrwyr mentrus a staff y Brifysgol yn gweithio gyda hyd at 400 o gydweithwyr o fyd busnes a chymdeithas i greu, profi a meithrin mentrau newydd.

“Mae sbarc | spark i gyd wedi’i neilltuo i un diben yn unig: dod â syniadau’n fyw drwy greadigrwydd a chydweithio. Ac mae’n cynnwys popeth sydd ei angen ar bobl i droi syniadau’n realiti.

Y llawr gwaelod fydd ein ‘drws ffrynt’ i fentergarwch, lle gall ein partneriaid ddod o hyd i gyngor ac arbenigedd wyneb yn wyneb gan ein timau masnacheiddio ac effaith ymchwil mewnol, ymgysylltu â busnesau a thimau partneriaeth a Datblygiad Proffesiynol Parhaus. Bydd cymorth deori ar gael drwy’r bartneriaeth SETsquared, deorydd busnes prifysgol gorau’r byd.

Byddant yn eistedd ochr yn ochr â staff craidd sy’n rheoli SPARK – Parc Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol, sy’n dwyn ynghyd dros 350 o ymchwilwyr gwyddorau cymdeithasol o 12 grŵp arbenigol blaenllaw, sy’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â heriau cymdeithasol.

Bydd sgyrsiau’n cael eu bywiogi gan goffi ac arlwyo o safon o gaffi Milk&Sugar Sbarc, sydd wedi’i leoli ochr yn ochr â Gofod Digwyddiadau hyblyg sy’n addas ar gyfer hyd at 190 o gyfranogwyr. Wedi’i gyfarparu â seddau haen sefydlog a hyblyg a gofod llawr gwastad, mae’n agos iawn at RemakerSpace newydd – canolfan nid er elw sydd wedi ymrwymo i ail-lunio ac ailddefnyddio.

Bydd ymchwilwyr SPARK yn seiliedig ar y tri llawr uchod. Wedi’i uno gan risiau ‘cymdeithasol’ canolbwynt a’r posibilrwydd o goffi da, ein nod yw creu amgylchedd bywiog, deniadol ac ysgogol i annog meddwl creadigol y tu allan i’r cyffredin, sgyrsiau a rennir, ac archwilio posibiliadau newydd.

Bydd y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol (CAST) – canolfan sy’n canolbwyntio ar ddatblygu trawsnewidiadau cymdeithasol sydd eu hangen i gynhyrchu cymdeithas carbon isel a chynaliadwy yn seiliedig ar y llawr cyntaf, ochr yn ochr â Chanolfan Polisi Cyhoeddus Cymru  (WCPP) a’r Ganolfan Ymchwil a Datblygu Gofal Cymdeithasol i Blant (CASCADE). Yma, bydd lleoedd ar gyfer rhanddeiliaid a chydweithredwyr allanol, ac yn yr un modd ar yr ail lawr, a fydd yn gartref i ganolfannau ymchwil mwy arbenigol;  Canolfan Wolfson ar gyfer Iechyd Meddwl Pobl Ifanc, y Ganolfan Datblygu, Gwerthuso, Cymhlethdod a Gweithredu mewn Gwella Iechyd y Cyhoedd (DECIPHer) ac Y Lab sydd wedi ymrwymo i wella gwasanaethau cyhoeddus drwy arloesi dulliau a meddylfryd.

Bydd llawr tri yn gartref i Bartneriaeth Hyfforddiant Doethurol ESRC Cymru (DTP) – consortiwm o brifysgolion blaenllaw, a sefydlwyd i hyfforddi gwyddonwyr cymdeithasol lefel uchaf ledled Cymru, Sefydliad Ymchwil a Data  Cymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD), a’r Sefydliad Ymchwil Trosedd a Diogelwch (CSRI).

Bydd y syniadau a’r dychymyg creadigol yn cael eu gadael yn rhydd ar loriau pedwar a phump. Yma, yng nghanol yr adeilad, bydd cydweithwyr, graddedigion dawnus ac entrepreneuriaid sy’n fyfyrwyr yn gweithio ochr yn ochr â staff o Innovations@sbarc Caerdydd – canolfan y Brifysgol ar gyfer meithrin partneriaethau a chefnogi busnesau newydd a busnesau deillio sy’n darparu amrywiaeth o weithgareddau arloesi, menter ac ymgysylltu. Byddant wedi’u lleoli ochr yn ochr â gofod cyd-weithio ac unedau y gellid eu gosod, gan alluogi ein cydweithwyr i weithio law yn llaw i brofi a threialu mentrau newydd. Mae’r pumed llawr yn cynnwys wyth labordy gwlyb, pob un ag ardal ysgrifennu ar wahân ar gael ar gyfer sefydliadau allanol.

Bydd mwy o unedau y gellir eu gosod ar gael ar lawr chwech, ar ben yr adeilad, lle bydd Uned Ymchwil Economaidd Cymru (WERU) a’r Ganolfan Ymchwil Polisi Arloesi (CIPR) wedi’u lleoli. Mae’r llawr uchaf yn cynnwys gofod digwyddiadau ardderchog ac ystafell gyfarfod yn agor allan i falconi gyda golygfeydd gwych ar draws y ddinas.

Bydd gan denantiaid sbarc|spark fynediad at ystod lawn o wasanaethau o fewn yr adeilad, gan gynnwys desg dderbynfa â staff, 20 ystafell gyfarfod a seminar, mynediad i fand eang Bridge Fibre, Labordy Delweddu – lle bydd ymchwilwyr yn gweithio’n rhyngweithiol gyda data, a Lab Ymddygiadol, a gynlluniwyd i brofi damcaniaethau arloesol am wybyddiaeth ac ymddygiad dynol mewn lleoliadau cymdeithasol a sefydliadol.

Milltir o ganol y ddinas, gyda chysylltiadau trafnidiaeth da a pharcio pwrpasol i’n cydweithwyr allanol, bydd sbarc|spark yn ganolfan wirioneddol anhygoel lle gall syniadau newydd llachar ffynnu. Os hoffech wybod mwy ac ymuno, mae croeso i chi gysylltu â ni!”

Sally O’Connor, Cyfarwyddwr Gweithrediadau SPARK.

Cysylltwch â: Oconnors@caerdydd.ac.uk

Cliciwch y ddelwedd i weld mwy