Skip to main content
Shôn

Shôn

Fy enw i ydi Shôn ac rwyf fel arfer yn astudio Meddygaeth ond y flwyddyn hon rydw i’n gwneud gradd ymsang mewn Ffarmacoleg rhwng blwyddyn 3 a blwyddyn 4 o’r rhaglen MBBCh. Yn wreiddiol o Ogledd Cymru, roeddwn i wedi bod eisiau dod i Brifysgol Caerdydd ers tro a tydw i heb gael fy siomi. Rwyf wedi gwneud ffrindiau gwych yng Nghaerdydd ac mae’n le gwych i astudio. O fewn Meddygaeth, mae gen i ddiddordeb penodol mewn Iechyd Plant a Chardioleg ac rwyf yn aelod o bwyllgor y Gymdeithas Baediatreg (CUPS) a’r gymdeithas gofal iechyd Gymraeg Clwb y Mynydd Bychan. Ym mlwyddyn 3, roeddwn i ar y Llwybr Addysg Wledig ble dreuliais i flwyddyn mewn meddygfa yng Ngogledd Cymru: Cefais i amser gwych ond rydw i’n falch o fod yn ôl yng Nghaerdydd. Rwyf hefyd wedi cymryd mantais o’r gwersi iaith gwych mae Caerdydd yn eu cynnig am ddim trwy Ieithoedd i Bawb ac yn adeiladu ar fy nghymhwster TGAU mewn Almaeneg. Rwyf yn edrych ymlaen i rannu gyda chi rhai o fy mhrofiadau ym Mhrifysgol Caerdydd. My name’s Shôn and I normally study Medicine, but this year I am intercalating in Pharmacology between year 3 and year 4 of the MBBCh programme. Originally from North Wales, I had wanted to come to Cardiff University for a long time and have not been disappointed. I have made some fantastic friends in Cardiff and it’s a brilliant place to study. Within Medicine, I have particular interests in Child Health and Cardiology and am a committee member in the Paediatric Society (CUPS) and the Welsh-language healthcare society Clwb y Mynydd Bychan. In year 3, I was on the Community and Rural Education Route and spent the year on a GP surgery in North Wales: I have a great time but I’m glad to be back in Cardiff. I have also taken advantage of the excellent free language lessons that Cardiff offer through Languages for All and have build on my GCSE in German during my first few years in Cardiff. I look forward to sharing some of my experiences in Cardiff Uni.

Latest posts

Myfyrio ar ôl Blwyddyn ar y Llwybr Addysg Wledig

Posted on 25 May 2023 by Shôn

Treuliais i flwyddyn tri o'r cwrs Meddygaeth ar y Llwybr Addysg Wledig (LLAW) ym Mangor, Gogledd Cymru. Yn y blog yma, rwyf am geisio rhoi syniad i chi o beth […]