Newyddion yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 21 Mai 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mewn ebost byrrach yr wythnos hon (gobeithio bod hynny’n iawn) hoffwn roi’r newyddion diweddaraf i chi am dri mater sy’n gysylltiedig â’i gilydd. Yn gyntaf, yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol y Brifysgol ddydd Llun 18 Mai, fe gytunwyd y byddai’r Diwrnodau Lles yn cael eu cynnal drwy gydol mis Mehefin. Er bod lle i
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 7 Mai 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Hyd yn oed ers yr ebost a anfonais atoch wythnos yn ôl, bu nifer o ddatblygiadau pwysig. Mae’r llywodraeth wedi ymateb i gais UUK am gymorth ariannol, ac rydym wedi ystyried ymhellach sut i fynd i’r afael â’r problemau ariannol a wynebwn. Wrth i’r cyfraddau heintio a nifer y marwolaethau ostwng, mae hefyd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 29 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Yn fy ebost diwethaf fe addewais i rannu’r newyddion diweddaraf gyda chi ar ein sefyllfa ariannol. Rydych chi wedi ymateb yn rhagorol i’r heriau enfawr sydd wedi codi yn sgil Covid-19 hyd yma, ac er ein bod yn wynebu rhai heriau yn y flwyddyn ariannol bresennol (sy’n dod i ben ym mis Gorffennaf),
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 23 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Mae’n ddyletswydd ar wasg rydd i ddwyn llywodraethau i gyfrif. Felly, nid yw’n syndod bod holl lywodraethau’r DU yn cael eu herio ynghylch materion sy’n ymwneud â’r coronafeirws e.e. cynnal profion a darparu Cyfarpar Diogelu Personol (PPE). Mae hefyd yn gwbl addas bod y gwrthbleidiau yn holi ac yn cwestiynu’r llywodraeth a yw
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 17 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf dros y Pasg a’r cyfle i fwynhau’r tywydd bendigedig. Gyda lwc, cawsoch gyfle hefyd i anghofio, am ychydig o leiaf, yr anawsterau y mae pob un ohonom yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Wrth imi ysgrifennu’r neges hon, mae llywodraeth y DU newydd gadarnhau y bydd y
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 16 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Gobeithio y cawsoch seibiant braf a diogel dros y Pasg a’ch bod wedi gallu canolbwyntio ar faterion heblaw am yr argyfwng presennol. Rwyf yn ysgrifennu atoch i roi gwybod am sut ydym yn mynd ati i wneud yn siŵr na fydd pandemig Covid-19 yn peri anfantais i unrhyw fyfyriwr o ran eu cyflawniad
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 9 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr Mae wedi bod yn dair wythnos wirioneddol anhygoel. Rwy’n siŵr y bydd llawer ohonoch wedi blino’n lân nid yn unig gan gyflymder a dwysedd gwaith, yn enwedig o orfod gweithio gartref, ond hefyd gan y pryder, y tarfu a’r straen emosiynol a achoswyd gan argyfwng Covid-19. Yng nghyfarfod diweddar Cyngor y Brifysgol, roedd
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r myfyrwyr

Posted on 6 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl fyfyriwr, Ysgrifennaf atoch i roi’r newyddion diweddaraf i chi am sut rydym yn ymateb i’ch pryderon ynghylch asesu, sut gallwn eich helpu a chefnogi eich lles yn ystod yr argyfwng, yn ogystal â materion ymarferol fel llety. Yn gyntaf, mae rhai wedi gofyn a fyddwn yn mabwysiadu ymagwedd ‘dim anfantais’ o ran asesu. Yn
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 3 Ebrill 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Cyn bo hir, bydd bron i dair wythnos wedi mynd heibio ers i Brif Weinidog argymell y cyfyngiadau presennol ac i bawb weithio gartref. I mi, ac rwy’n siŵr i lawer o bobl eraill, mae’n teimlo fel cyfnod llawer hwy, ac mae’n dechrau dod yn anodd dychmygu sut beth yw mynd i’r siop
Read more


Neges gan yr Is-Ganghellor i’r staff

Posted on 27 Mawrth 2020 by Colin Riordan

Annwyl gydweithiwr, Dim ond pythefnos sydd wedi mynd heibio ers i ni fynd ati o ddifrif i ddechrau ein prosesau rheoli mewn argyfwng, er ei bod yn teimlo fel cyfnod llawer hwy. Rydym wedi cyflawni llawer iawn yn ystod y cyfnod hwn oherwydd gwaith caled ac ymrwymiad cydweithwyr ar draws y Brifysgol, yn ogystal â
Read more