Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 29 Ionawr 2018

Posted on 29 Ionawr 2018 by Mark Williams

Nodwyd bod dwy o’r pedair sesiwn briffio ar gyfer staff gan arbenigwyr pensiynau USS Mercer wedi eu cynnal ac y byddai un o’r cyflwyniadau gan Mercer ar gael ar y fewnrwyd ddydd Mercher gyda chwestiynau a ofynnwyd yn ystod y sesiynau briffio yn cael eu grwpio i’w cynnwys mewn dogfen cwestiynau cyffredin. Nodwyd bod Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 22 Ionawr 2018

Posted on 22 Ionawr 2018 by Mark Williams

Cafodd a nododd y Bwrdd yr adroddiad ystadau strategol fyddai’n cael ei ddiweddaru cyn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Polisïau ac Adnoddau. Cafodd y Bwrdd adroddiad ar wella asesiadau ac adolygu prosesau i fynd i’r afael â phroblemau a nodwyd sy’n ymwneud â’r broses asesu yn 2016/17. Roedd yr adolygiad yn rhoi sylw i’r pwyntiau
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ionawr 2018

Posted on 15 Ionawr 2018 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafftiau cynnar o gynlluniau gweithredu is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd y byddai’r cynlluniau yn cael eu safoni a’u blaenoriaethu cyn eu hailgyflwyno i’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd ddangosyddion is-strategaethau Y Ffordd Ymlaen. Mae angen cadarnhau un o’r dangosyddion cyn cyflwyno’r papur i’r Cyngor i’w nodi. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw a
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 11 Rhagfyr 2017

Posted on 11 Rhagfyr 2017 by Mark Williams

Nodwyd y cynnydd calonogol yng ngham un y trafodaethau ymadael parthed materion sy’n bwysig i brifysgolion. Roedd y rhain yn cynnwys sicrhau hawliau preswylio dinasyddion yr UE sy’n byw yn y DU, a’r ffaith y bydd y DU yn gallu parhau i gymryd rhan yn rhaglenni presennol yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys Horizon 2020 ac
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 4 Rhagfyr 2017

Posted on 4 Rhagfyr 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng ngwobrau Times Higher Education yr wythnos ddiwethaf, ar gyfer Prosiect Phoenix a Phrosiect Bryngaer CAER. Cafodd y Brifysgol gyhoeddiad ffurfiol am ei Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ar gyfer Uned Ymchwil Golwg Syndrom Down Prifysgol Caerdydd. Nodwyd bod y Brifysgol wedi ennill dwy wobr yng Ngwobrau Pride
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Tachwedd 2017

Posted on 27 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Coleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi cynnal ymweliad gan Brifysgol Mwyngloddio a Thechnoleg Tsieina yn Beijing. Nodwyd bod yr Athro Matt Smalley wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Bôn-gelloedd Canser Ewropeaidd. Nodwyd bod Medicentre Caerdydd wedi dathlu ei ben-blwydd yn 25 mlynedd gyda Syr Mansel Aylward, Cadeirydd Canolfan Gwyddorau Bywyd Cymru, fel gŵr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Tachwedd 2017

Posted on 20 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd y byddai Prifysgolion Cymru yn cyhoeddi adroddiad ar effaith myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru yn hwyrach yn yr wythnos ac, er gwaethaf y lleihad bach yn nifer y myfyrwyr o’r tu allan i’r UE a recriwtiwyd yng Nghymru, bod y ffigur yng Nghaerdydd wedi cynyddu 13% ers 2013/14. Nodwyd bod Panel Adolygu Reid wedi ymweld
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 6 Tachwedd 2017

Posted on 6 Tachwedd 2017 by Mark Williams

Nodwyd llwyddiant grant £5 miliwn a roddwyd i Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer prosiect gan yr Adran Addysg ar wasanaethau plant. Nodwyd bod Mrs Sadgrove wedi cael brecwast busnes wythnos Cyflog Byw, lle cafwyd sylwadau cadarnhaol gan Brif Weinidog Cymru am ymrwymiad prifysgolion Cymru at y cyflog byw; byddai Mrs Sadgrove yn sôn am
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Hydref 2017

Posted on 23 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi na fydd ffioedd dysgu yng Nghymru’n codi uwchlaw £9,000 ac y byddai manylion llawn cyllideb Llywodraeth Cymru’n cael eu cyhoeddi ar 24 Hydref. Nodwyd bod Cyd-Gadeiryddion y Cyngor Gwyddoniaeth a Thechnoleg, yr Athro Sir Mark Walport a’r Athro Fonesig Nancy Rothwell wedi sôn am Led-ddargludyddion Cyfansawdd a rôl Caerdydd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Hydref 2017

Posted on 16 Hydref 2017 by Mark Williams

Nodwyd bod Gwobr Nobel am Ffiseg wedi’i dyfarnu i grewyr y synhwyrydd LIGO a chyfraniadau’r Grŵp Ymchwil Ffiseg Ddisgyrchol fel rhan allweddol o’r tîm LIGO. Nodwyd bod yr Athro de Leeuw wedi cwrdd â chynrychiolwyr allweddol o KU Leuven ac y byddai Pennaeth yr Ysgol Fusnes yn cwrdd â’r Rheithor yn fuan. Cyflwynwyd i’r Bwrdd ymateb
Read more