Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 26 Ionawr 2015

Posted on 26 Ionawr 2015 by Mark Williams

Cyhoeddodd yr Is-Ganghellor y bydd Ms T J Rawlinson, y Cyfarwyddwr Datblygu newydd, yn ymuno â Bwrdd Gweithredol y Brifysgol pan ddaw hi i’w swydd ar 2 Chwefror. Nodwyd mai’r brif elfen yn yr ailfynegiad nesaf o’r Ffordd Ymlaen fyddai dod o hyd i ffynhonnell arall o incwm ac y bydd y Cyfarwyddwr Datblygu yn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 19 Ionawr 2015

Posted on 19 Ionawr 2015 by Mark Williams

Adolygodd y Bwrdd bapur a amlinellai’r cynnydd o ran datblygu Sefydliadau Ymchwil (URIs) newydd i’r Brifysgol. Yn ei gyfarfod ar 7 Gorffennaf 2014, cymeradwyodd y Bwrdd mewn egwyddor ddatblygu pedwar URI newydd ac adnewyddu’r rhai presennol ar yr amod y cyflawnid cerrig milltir penodedig yn llwyddiannus. Rhoes y papur y wybodaeth ddiweddaraf am yr URIs
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 12 Ionawr 2015

Posted on 12 Ionawr 2015 by Mark Williams

Croesawodd y Bwrdd yr Athro Nora de Leeuw, y Dirprwy Is-Ganghellor Rhyngwladol ac Ewrop, i’w chyfarfod cyntaf o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd achos busnes dros sefydlu Academi Meddalwedd Genedlaethol a fydd â’i chanolfan yng Nghasnewydd. Adeiladai hwnnw ar bapur cynharach a aeth gerbron y Bwrdd ar 30 Mehefin 2014 a sicrhau cymeradwyo cyd-ariannu blwyddyn beilot
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Rhagfyr 2014

Posted on 15 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Hysbyswyd y Bwrdd fod dwy o fentrau’r Brifysgol wedi ennill gwobrau yng Ngwobrau Arloesi MediWales yn ddiweddar, sef Canolfan Arloesi Clwyfau Cymru ac Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru (WIMAT). Cyflwynwyd i’r Bwrdd bapur a amlinellai gynllun gweithredu a nodai gamau penodol y gellid eu cymryd yn ystod y flwyddyn academaidd gyfredol i wella perfformiad yr
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 8 Rhagfyr 2014

Posted on 8 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar y ddeddfwriaeth newydd ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant. Nodwyd i’r Rheoliadau ynghylch Rhannu Absenoldeb Rhiant ddod i rym ar 1 Rhagfyr 2014 a’u bod yn gymwys i famau/tadau (neu eu partneriaid) babanod y disgwylir iddynt gyrraedd ar neu ar ôl 5 Ebrill 2015 neu a gyplysir neu a osodir i’w mabwysiadu
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 1 Rhagfyr 2014

Posted on 1 Rhagfyr 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddiweddariad o’r achos busnes dros y Fframwaith Diogelwch Gwybodaeth (yr ISF). Cytunodd y Bwrdd i ariannu’r cais am gyllid cyfalaf ychwanegol a chytunodd y byddai angen rhoi’r cronfeydd refeniw busnes-fel-arfer ar waith drwy’r rownd nesaf o gynllunio, perfformio a chyllidebu. Cytunwyd ar gyflwyniad y Brifysgol i CCAUC ynghylch Ymgysylltu â Chynllunio Strategol.
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 17 Tachwedd 2014

Posted on 17 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cynhaliwyd cyfarfod byr o’r Bwrdd. Cafodd y Bwrdd drafodaeth fer ynghylch cynnydd Prif Gynllun yr Ystadau a chytunodd y byddai angen cynnal trafodaeth bellach yn y cyfarfod nesaf. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau rheolaidd hyn: Y Newyddion Diweddaraf am y System Arloesi Adroddiad Misol y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 10 Tachwedd 2014

Posted on 10 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb y sefydliad i arolwg HEFCE a wahoddai fynegi barn am system ryngwladol o asesu ymchwil, a chytunwyd ar y drafft hwnnw. Cytunodd y Bwrdd ar Y Ffordd Ymlaen : Cynnydd tuag at y targedau, blaengynllun yr achos busnes, a’r fersiwn diweddaraf o ddogfennau’r Cynllun Gweithredu i’w cyflwyno i’r Pwyllgor
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 3 Tachwedd 2014

Posted on 3 Tachwedd 2014 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur ar Gynllunio Canlyniadau’r REF. Nodwyd mai ar 16 Rhagfyr 2014 y ceir canlyniadau sefydliadau yn yr REF, a’r data cymharol, a thrwy ddefnyddio offer gwybodaeth busnes bydd yr Adran Gynllunio yn rheoli’r set ddata gyfyngedig a fydd yn fodd i ganiatáu meincnodi yn erbyn cyfartaledd pob Uned Asesu ac i lunio
Read more