Y diweddaraf am Gyfarfodau

Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 27 Ebrill 2015

Posted on 27 Ebrill 2015 by Mark Williams

Nododd yr Athro Boyne, Dirprwy Is-Ganghellor a Phennaeth Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, iddo arwain gweithdy Y Ffordd Ymlaen: Gwneud iddo Ddigwydd yn ddiweddar. Cafwyd ymgysylltu da yno a chynigiwyd llu o syniadau mewn digwyddiad a ddenodd gynulleidfa helaeth sef, yn bennaf, staff o’r Gwasanaethau Proffesiynol. Nododd ef un syniad a oedd
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 20 Ebrill 2015

Posted on 20 Ebrill 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf ar lafar am ‘faint a siâp’ y gwaith y mae’r adran Gynllunio wedi bod wrthi’n ei wneud yn ystod y flwyddyn. Caiff y Bwrdd grynodeb o niferoedd y myfyrwyr fesul Coleg a math (Israddedig, Ôl-raddedig a Addysgir, Ymchwil Ôl-raddedig a Chartref/UE a Rhyngwladol) ynghyd â’r cymarebau myfyrwyr:staff mewn cyfarfod
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 15 Ebrill 2015

Posted on 15 Ebrill 2015 by Mark Williams

Nodwyd bod yr Is-Ganghellor wedi arwain dirprwyaeth UUK i Frwsel yn gynharach yn yr wythnos a’i fod wedi cyfarfod â’r Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Rwydweithiau Cyfathrebu, Cynnwys a Thechnoleg a bod hwnnw wedi hybu cyflwyno rhagor o geisiadau o dan raglen ECSEL. Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yr Adolygiad o Fuddsoddi mewn Addysg i
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Mawrth 2015

Posted on 23 Mawrth 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes ynghylch cynnig i ailddatblygu llawr cyntaf a llawr gwaelod adeilad Undeb y Myfyrwyr. Byddai’r achos, a noddwyd gan yr Athro Price, y Dirprwy Is-Ganghellor dros Brofiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd, ac a luniwyd gan Undeb y Myfyrwyr, yn gwella’r fynedfa i’r adeilad o Ffordd Senghennydd ac yn cael gwared ar
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 16 Mawrth 2015

Posted on 16 Mawrth 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd achos busnes gan Goleg y Gwyddorau Biofeddygol a Gwyddorau Bywyd a gynigiai y dylid creu biofanc newydd i Brifysgol Caerdydd. Byddai’r biofanc newydd yn cyfuno’r wyth biofanc gwahanol y mae’r Brifysgol yn eu gweithredu ar hyn o bryd. Byddai hefyd yn sicrhau llywodraethu cyson ac yn codi’r Brifysgol i’r un lefel â’i
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Mawrth 2015

Posted on 2 Mawrth 2015 by Mark Williams

Rhoes y Dirprwy Is-Ganghellor Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd y newyddion diweddaraf i’r Bwrdd am ganlyniadau etholiad Undeb y Myfyrwyr yn ddiweddar. Bellach, cawsai tîm swyddogion etholedig Undeb y Myfyrwyr ei gyhoeddi ar gyfer 2015/16. Bydd 86% ohonynt yn fenywod a 14% yn wrywod, sef cydbwysedd union groes i gydbwysedd y rhywiau yn y flwyddyn
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 23 Chwefror 2015

Posted on 23 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd fersiwn diwygiedig o’r Rhaglen Buddsoddi Cyfalaf. Câi’r papur hwnnw’n awr ei gyflwyno i’r Cyngor. Cafodd y Bwrdd ddrafft o ymateb Prifysgol Caerdydd i Arolwg Diamond ynghylch ffioedd ac ariannu addysg uwch yng Nghymru. Cafodd y Bwrdd y newyddion diweddaraf am yr amrywiol bortffolios newid a’u statws cyfredol. Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau
Read moreBwrdd Gweithredol y Brifysgol, 9 Chwefror 2015

Posted on 9 Chwefror 2015 by Mark Williams

Trafododd y Bwrdd yr amlinelliad o’r rhaglen ar gyfer Diwrnod Cwrdd-i-Ffwrdd GW4 sydd ar y gweill. Cafodd y Bwrdd y drafft o Arolwg Staff 2015. Nodwyd mai hwn fyddai’r trydydd arolwg. Nodwyd hefyd amlinelliad o’r cynigion ar gyfer prosesu ac adrodd ar yr arolwg ar ôl ei gynnal. Nodwyd ffurflen TRAC y Brifysgol. Câi’r wybodaeth
Read more


Bwrdd Gweithredol y Brifysgol, 2 Chwefror 2015

Posted on 2 Chwefror 2015 by Mark Williams

Cafodd y Bwrdd bapur a amlinellai feini prawf Dangosyddion Perfformiad Allweddol y Ffordd Ymlaen. Cytunwyd mai’r flwyddyn a ddylai fod yn flwyddyn sylfaen i holl feini prawf y Dangosyddion Perfformiad Allweddol fyddai 2012/13, h.y. y flwyddyn y cyrhaeddodd yr Is-Ganghellor. Adolygwyd papur a amlinellai risgiau lefel-uchel y Bwrdd. Cytunwyd y byddai’r gofrestr honno o risgiau’n
Read more