Nora de Leeuw

Nora de Leeuw


Postiadau blog diweddaraf

Syniadau myfyrwyr am graffiti yn Nhal-y-bont

Posted on 20 Rhagfyr 2018 by Nora de Leeuw

Ar 31 Hydref, roeddwn yn falch o fynd i ail sesiwn y Clwb Llyfrau BME+, a gynhaliwyd yn rhan o raglen digwyddiadau’r Brifysgol ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon. Cafodd y llyfr, The Autobiography of Malcolm X, ei ddewis gan Fadhila Al Dhahouri, Llywydd Undeb y Myfyrwyr.  Siaradodd y myfyrwyr a’r staff oedd yn bresennol
Read more


Y llwyddiant gorau erioed wrth sicrhau cyllid Ewropeaidd

Posted on 8 Mai 2018 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf adrodd bod y Brifysgol wedi llwyddo gydag un ar ddeg o’i cheisiadau i gylch diweddaraf rhaglen Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r dyfarniadau hyn yn golygu mai Prifysgol Caerdydd fydd cartref rhai o ymchwilwyr gorau’r byd sydd ar ddechrau dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, ac y
Read more


Delweddau Ymchwil

Posted on 3 Ionawr 2018 by Nora de Leeuw

Yn nigwyddiad blynyddol yr Academi Ddoethurol, Delweddau Ymchwil, cafwyd eleni eto arddangosfa weledol wych a gwirioneddol ysbrydoledig o hyd a lled yn ogystal ag ansawdd ardderchog yr ymchwil sy’n cael ei chynnal yn ein Prifysgol. Yn ogystal, bum yn dyst i sgyrsiau bywiog rhwng ein ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfa ar draws y disgyblaethau, staff
Read more


Cyrraedd carreg filltir gyda grant yr UE

Posted on 14 Mawrth 2017 by Nora de Leeuw

Mae’n bleser gennyf nodi ein bod ni wedi cyrraedd carreg filltir arwyddocaol yn ein hymgyrch i sefydlu gweithgareddau ymchwil ar y cyd â phartneriaid ledled Ewrop a’r byd. Ar 9 Mawrth, agorodd yr Is-Ganghellor ddigwyddiad yn Adeilad Hadyn Ellis, i arddangos ein hymchwil ryngwladol ac yn yr UE. Roedd hefyd yn gyfle i ddathlu ein
Read more


Delweddau Ymchwil

Posted on 3 Chwefror 2017 by Nora de Leeuw

Mae Academi Ddoethurol Prifysgol Caerdydd wedi bod yn weithredol ers dechrau’r flwyddyn academaidd bresennol, ac yn ddiweddar cefais y pleser o fynd i’w digwyddiad ‘Delweddau Ymchwil’. Digwyddiad cwbl unigryw yw hwn, sy’n dod â’n cymuned ôl-raddedig ynghyd, gan gynnwys ymchwilwyr, staff academaidd a gwasanaethau proffesiynol. Cynhaliwyd y digwyddiad yn sgil cystadleuaeth ar draws y Brifysgol
Read moreMeithrin partneriaethau ag India

Posted on 16 Tachwedd 2016 by Nora de Leeuw

Yr Athro Nora de Leeuw, Dirprwy Is-ganghellor, Rhyngwladol ac Ewrop gyda Is-ganghellor BITS Pilani, yr Athro Souvik Bhattacharyya – 05 Tachwedd 2016 Bydd system addysg uwch India yn wynebu cyfnod o drawsnewid digynsail dros y degawd nesaf, a bydd angen degau o filiynau o leoedd prifysgol newydd i ddiwallu anghenion y boblogaeth ifanc sy’n tyfu’n
Read more


Ymfalchïo yn ein Rhyngwladoldeb

Posted on 27 Hydref 2016 by Nora de Leeuw

Mae prifysgolion ledled y DU yn cefnogi ymgyrch i sicrhau bod eu myfyrwyr, staff a gweithgareddau rhyngwladol yn cael y gydnabyddiaeth y maent yn ei haeddu. Dechreuodd #WeAreInternational ym Mhrifysgol Sheffield yn 2013, ond cafodd ei lansio unwaith eto yn sgil canlyniad refferendwm yr UE, ac erbyn hyn mae mwy na 100 o brifysgolion y
Read more


Academia Europaea: mae’r Ganolfan Wybodaeth newydd yn cymryd siâp yng Nghaerdydd

Posted on 11 Mawrth 2016 by Nora de Leeuw

Mae Academia Europaea yn gymdeithas ryngwladol o wyddonwyr ac ysgolheigion o bob disgyblaeth, sy’n arbenigwyr ac arweinwyr yn eu meysydd pwnc, fel y cydnabuwyd gan eu cyfoedion. Gyda chanolfannau eisoes yn gweithredu yn Barcelona, ​​Wroclaw a Bergen, roedd yn newyddion cyffrous yn 2015 fod yr Academia a Chaerdydd wedi cytuno’n ffurfiol i sefydlu pedwerydd canolfan,
Read more


Gwobrau uchaf ar gyfer symudedd rhyngwladol mewn ymchwil

Posted on 3 Mawrth 2016 by Nora de Leeuw

Wrth edrych drwy’r rhestr o wobrau i Brifysgol Caerdydd o’r rhaglen Horizon 2020, yr oeddwn yn falch iawn o weld pedair Cymrodoriaeth Ewropeaidd newydd a ddyfarnwyd o alwad 2015 ar gyfer Cymrodoriaethau Unigol Marie Sklodowska-Curie – cymrodoriaethau ymchwil dwy flynedd fawreddog iawn i ymchwilwyr symudedd rhyngwladol. Llwyddodd yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth deirgwaith gyda thair
Read more