Claire Sanders

Claire Sanders


Postiadau blog diweddaraf

Cynorthwyo myfyrwyr sy’n dioddef trais, cam-drin neu droseddau casineb hil

Posted on 5 Rhagfyr 2017 by Claire Sanders

Yr wythnos ddiwethaf cefais brofiad prin, sef clywed straeon bywyd rhyfeddol yn cael eu hadrodd mewn ffordd ddifrifol a difyr. Mewn digwyddiad a drefnwyd gan Susan Cousins, Swyddog Prosiect Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Prifysgol Caerdydd, siaradodd yr Uwch-arolygydd Jay Dave a Bharat Narbad, Cadeirydd Cymdeithas Heddlu Du De Cymru, am siwrneiau eu teuluoedd o Gujarat i’r
Read more


Blog Brexit a Chymru

Posted on 5 Ebrill 2017 by Claire Sanders

Mae’n debygol mai Brexit fydd y mater gwleidyddol ac economaidd a fydd yn cael y prif sylw dros y blynyddoedd nesaf. Bydd angen meddwl yn feirniadol, a chael dadl onest a barn eang er mwyn ein helpu i lunio dyfodol Cymru a’r DU wrth baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd. Ar y diwrnod y cychwynnwyd
Read more


Hyrwyddo’r Wythnos Siarad

Posted on 7 Chwefror 2017 by Claire Sanders

Rydym yn Brifysgol arloesol ac uchelgeisiol ac mae proses ar waith fydd yn ei newid yn sylweddol. Mae’n bwysig ein bod yn cyfathrebu’r newid hwn ac yn gwrando ar wahanol safbwyntiau o bob rhan o’r Brifysgol. Mae’n wythnos siarad y myfyrwyr a’r staff yr wythnos hon – cyfle i fyfyrwyr a staff fel ei gilydd
Read more


Nifer uchaf erioed o redwyr yn yr hanner marathon

Posted on 28 Medi 2016 by Claire Sanders

Mae 22,000 o bobl, y nifer uchaf erioed, wedi cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd/Prifysgol Caerdydd a gynhelir ddydd Sul, ac mae 3,000 yn ychwanegol wedi cofrestru ar gyfer cyfres o rasys llai heriol ddydd Sadwrn. Ni yw prif noddwyr yr hanner marathon hwn. Erbyn hyn, mae’n un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon yng Nghymru ac
Read more


Annog y drafodaeth am iechyd meddwl

Posted on 21 Mehefin 2016 by Claire Sanders

Iechyd meddwl yw un o faterion pwysicaf yr oes sydd ohoni. Bydd un o bob pedwar ohonom yn cael problemau iechyd meddwl, ac ni ellir gorbwysleisio’r effaith a gaiff ar unigolion a chymdeithas. Mae cyfryngau cymdeithasol a blogiau’n benodol yn ffyrdd poblogaidd i rai sy’n byw gyda salwch meddwl rannu eu profiadau a lleihau’r stigma.
Read more


Yammer – yn annog creadigrwydd a chwilfrydedd

Posted on 24 Mai 2016 by Claire Sanders

Byddwn yn lansio Yammer ar gyfer staff yr wythnos hon. Teclyn cydweithio newydd yw Yammer a allai drawsnewid sut rydym yn gweithio ac yn dysgu. Gyda thros 6,000 o aelodau staff yn gweithio ar draws dau brif gampws a ledled Cymru, bydd yn ein helpu i gysylltu’n well â chydweithwyr sy’n rhannu’r un buddiannau proffesiynol
Read more


Cyffro’r Hanner Marathon

Posted on 3 Mawrth 2016 by Claire Sanders

Oherwydd y galw yn dilyn cyhoeddi tîm Prydain Fawr ar gyfer y digwyddiad, mae cyfle arall i chi gofrestru ar gyfer ras dorfol Hanner Marathon y Byd IAAF/Prifysgol Caerdydd. Gallai’r ras, a fydd yn digwydd ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth fod y cyfarfod athletau mwyaf yng Nghymru ers Gemau’r Gymanwlad 1958. Rydym wedi sicrhau partneriaeth
Read more


Gwella cyfathrebu mewnol

Posted on 20 Ionawr 2016 by Claire Sanders

Un o’m heriau mwyaf mewn Prifysgol gyda dros 6,000 o staff yw cyfathrebu mewnol. Yn y tîm cyfathrebu canolog rydym yn cynhyrchu ‘Blas’ ar gyfer staff a hynny’n wythnosol i ymgysylltu â staff am newidiadau a newyddion pwysig, ac yn Ionawr 2014 lansiwyd mewnrwyd newydd ar gyfer y Brifysgol. Fodd bynnag, rydym yn awyddus i
Read more


Gwobrau Times High

Posted on 22 Mehefin 2015 by Claire Sanders

Cafodd Prifysgol Caerdydd ei chynrychioli’n dda yr wythnos ddiwethaf yng Ngwobrau blynyddol Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education. Digwyddiad rhyfeddol, gyda channoedd wedi gwasgu i mewn i seler gwesty yn Llundain a gyda Jack Whitehall fel gwesteiwr, gosododd y noson rhai heriau logistaidd ar gyfer y tîm yng Nghaerdydd. Newid yng ngorsaf gwasanaeth Reading
Read more


Gyrru arloesedd mewn busnesau bach a chanolig

Posted on 28 Ionawr 2015 by Claire Sanders

Cynhaliodd Rhwydwaith Arloesedd Prifysgol Caerdydd ddigwyddiad gorlawn ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaCh). Fe’i trefnwyd gyda Rhwydwaith Vision2020, llwyfan cydweithio ar gyfer sefydliadau ymchwil a chwmnïau sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Horizon 2020 a ariennir gan yr UE. Mae Prifysgol Caerdydd yn un o sylfaenwyr Vision 2020, ynghyd â 36 o brifysgolion a
Read more