Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Y diweddaraf am weithredu diwydiannol, Gornest y Prifysgolion ac Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr

17 Ebrill 2023
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 17 Ebrill.

Annwyl fyfyriwr,

Croeso yn ôl i’r campws ar ôl gwyliau’r Pasg. Gobeithio eich bod wedi gallu cymryd amser i gael rhywfaint o orffwys y mae mawr ei angen i baratoi ar gyfer yr arholiadau sydd ar y gweill yn ddiweddarach yn y semester hwn.

Gweithredu diwydiannol

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Undeb y Prifysgolion a Cholegau (UCU) wedi cynnal pleidlais arall, gan roi mandad iddynt drefnu boicot marcio ac asesu i ddechrau ar 20 Ebrill. Mae gan y tudalennau gweithredu diwydiannol ar y fewnrwyd wybodaeth am yr hyn y gallai boicot marcio ac asesu ei olygu, yn ogystal â gwybodaeth defnyddiol gan gynnwys ein proses gwneud cwyn

Rwy’n deall y bydd hyn yn peri gofid gan fod llawer ohonoch yn paratoi ar gyfer eich arholiadau. Byddwn ni’r brifysgol yn gwneud popeth o fewn ein gallu i leihau effaith y gweithredu diwydiannol diweddaraf arnoch yn enwedig os ydych ar fin graddio’r haf hwn. Cysylltwch â Chyswllt Myfyrwyr neu dewch i’n gweld yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr os ydych yn poeni am unrhyw beth ac yr hoffech siarad â rhywun.

Dweud eich dweud

Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yw eich cyfle i gynnig adborth gwerthfawr am eich profiad yn y brifysgol. Mae’r Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr yn rhoi cyfle i bob myfyriwr blwyddyn olaf siarad am bopeth, fel addysg eich cwrs, mynediad at adnoddau a chyfarpar, a llais y myfyrwyr.

Lansiwyd arolwg 2023 ar 11 Ionawr ac mae’n cau ar 30 Ebrill. Os ydych chi yn eich blwyddyn olaf o astudio israddedig ac nad ydych eto wedi cymryd rhan yn yr Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr, byddwn yn eich annog yn gryf i wneud hynny. Mae’n ddienw, a bydd eich ymatebion yn ein helpu i wneud newidiadau i helpu i lunio dyfodol Prifysgol Caerdydd. Efallai eich bod wedi gweld esiamplau o rai o’r newidiadau rydym wedi eu gwneud o amgylch ein campysau dros yr wythnosau diwethaf.

Gornest y Prifysgolion 2023

Yn dilyn ein llwyddiant y llynedd, bydd Gornest Prifysgolion Cymru 2023 yn dychwelyd i Gaerdydd ddydd Mercher nesaf (26 Ebrill) gyda dros 40 o dimau chwaraeon yn cystadlu i ennill tarian a chwpan Gornest y Prifysgolion. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddymuno pob lwc i bob un ohonoch sy’n cymryd rhan, ac i’ch atgoffa bod disgwyl i chi, yn llysgenhadon ein prifysgol, i fwynhau’r digwyddiad ac i ymddwyn mewn modd cyfrifol wrth wneud.

Amgylchiadau esgusodol

Rydym yn ymwybodol y gall fod adegau yn eich bywyd myfyriwr pan fydd amgylchiadau y tu hwnt i’ch rheolaeth yn gallu cael effaith negyddol  ar eich gallu i astudio, bodloni terfynau amser, neu gwblhau eich asesiadau. Mae ein gweithdrefn amgylchiadau esgusodol ar gael, os ydych yn profi  amgylchiadau sy’n:

  • yn ddifrifol ac eithriadol
  • nad oedd modd eu rhagweld neu eu hosgoi
  • yn agos o ran amser i’r asesiad

Diweddarwyd y weithdrefn hon yn gynharach yn y flwyddyn academaidd: darllenwch y wybodaeth cyn y cyfnod arholiadau ac asesu sydd ar y gweill.

Cyfleoedd i weithio gyda ni

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae ein Hyrwyddwyr Myfyrwyr wedi gweithio ar brosiectau strategol allweddol mewn partneriaeth â staff ar draws y brifysgol i ddatblygu ein hadnoddau, yn rhoi barn y myfyrwyr i helpu i lunio prosiectau, ac yn casglu ac yn dadansoddi data myfyrwyr. Bydd gwaith Hyrwyddwyr Myfyrwyr eleni yn cael ei arddangos mewn arddangosfa bosteri yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr ddydd Mercher yma, 19 Ebrill – dewch draw i weld yr hyn maen nhw wedi bod yn ei wneud?

Rydym nawr yn recriwtio Hyrwyddwyr Myfyrwyr ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf: mae ceisiadau ar agor tan 8 Mai. Rydym hefyd yn chwilio am Hyrwyddwr Lles, Gynorthwywyr Dyfodol Myfyrwyr a Myfyrwyr sy’n Mentora. Os ydych chi’n awyddus i gymryd rhan mewn interniaeth haf, yr wythnos hon yw eich cyfle olaf i wneud cais am un o’n cyfleoedd gyda thâl ar y campws. Gweld yr ystod o rolau gyda thâl a di-dâl sydd ar gael​.

Rwy’n dymuno’r gorau i chi ar gyfer eich astudiaethau a’ch arholiadau’r semester hwn. Gobeithio bod eich misoedd olaf yn y flwyddyn academaidd hon yn bleserus a chynhyrchiol.

Dymuniadau gorau,

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr