Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Mis Hanes LHDTC+, gofod cymdeithasol newydd i fyfyrwyr, cynllun mentora myfyrwyr ar agor

8 Chwefror 2023
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 7 Chwefror.

Annwyl fyfyriwr,

Wrth imi ysgrifennu’r e-bost hwn, rydym yng nghanol cyfnod o weithredu diwydiannol o hyd, ac rwyf yn sylweddoli efallai y bydd hyn yn effeithio rhai ohonoch chi. Rwyf eisiau pwysleisio ein bod yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i geisio lleihau effaith y gweithredu diwydiannol hwn arnoch chi a’ch astudiaethau. Os ydych chi’n cael trafferth, cysylltwch â’ch ysgol academaidd neu cysylltwch Chyswllt Myfyrwyr yng Nghanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Er na fyddwn byth yn diystyru effaith bosibl y gweithredu diwydiannol hwn, hoffwn hefyd rannu newyddion â chi o bob rhan o’r brifysgol sy’n fwy cadarnhaol:

Degawd o fentoriaid sy’n fyfyrwyr

Dathlodd Cynllun Mentora Myfyrwyr y Brifysgol ei ben-blwydd yn 10 oed yn ddiweddar, ac rwyf eisiau diolch yn ddiffuant i bawb ohonoch chi sydd wedi cymryd rhan eleni ac yn y gorffennol. Mae mentoriaid sy’n fyfyrwyr yn cefnogi’r myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf wrth iddyn nhw bontio i’r brifysgol, gan gynnig cyngor ac arweiniad amhrisiadwy a helpu i feithrin teimlad o gymuned. Gwnewch gais nawr os hoffech chi fod yn fentor sy’n fyfyriwr yn y flwyddyn academaidd 2023-24.

Ardal newydd i fyfyrwyr gymdeithasu yn Lolfa IV

Yr wythnos ddiweddaf, agorwyd ardal newydd i fyfyrwyr gymdeithasu wrth ymyl y Lolfa IV ar ein campws ym Mharc y Mynydd Bychan. Dyluniwyd y lle cymdeithasol hwn yn dilyn adborth gennych chi, ein myfyrwyr, ac mi fydd yn cynnig lle ichi weithio, ymlacio a chymdeithasu gyda’ch ffrindiau. Mae ar agor pob diwrnod o’r wythnos o 07:30 tan 22:00.

Dathlu eich athrawon

Mae gan y Brifysgol hanes o addysgu rhagorol sy’n seiliedig ar ymchwil a phractis, sy’n golygu bod eich bywyd academaidd yn werthfawr a gwobrwyol. I ddathlu hyn, rydyn ni’n gofyn ichi roi enghreifftiau inni sy’n adlewyrchu safon uchel yr addysgu a gawsoch chi. Byddwn ni’n defnyddio’r rhain wedyn yn rhan o ymgyrch gyfathrebu ar draws ein campysau. Rhoddir taleb o £100 am bob cyflwyniad llwyddiannus.

Digwyddiadau ar y gweill

Bydd llawer yn digwydd yn ystod yr wythnosau nesaf. Dyma’ch cyfle i gymryd rhan:

  • Mis Hanes LHDTC+: Mis Chwefror yw Mis Hanes LHDTC+, sef adeg i hyrwyddo cymunedau LHDTC+ ledled y DU. Rwy’n falch o fod yn Aelod o Fwrdd Gweithredol y Brifysgol sy’n gynghreiriad ar gyfer staff a myfyrwyr LHDTC+. Ewch i dudalen Mis Hanes LHDTC+ y Brifysgol i gael gwybodaeth am y digwyddiadau sydd ar y gweill, rhwydweithiau y gallwch chi ymuno â nhw, a chymorth gan fyfyrwyr eraill.
  • Dydd Miwsig Cymru: Dydd Gwener 10 Chwefror yw Dydd Miwsig Cymru – sef dathliad o bob math o gerddoriaeth Gymraeg. Dim ots beth yw eich hoff gerddoriaeth na chwaith os ydych chi’n siarad Cymraeg, beth am wrando ar ein rhestr chwarae ar Spotify sy’n dangos talent cerddorol yn Gymraeg o bob rhan o’r Brifysgol?
  • 2023 Gornest Prifysgolion Cymru: ar 26 Ebrill, bydd Gornest Prifysgolion Cymru  yn dychwelyd i Gaerdydd am y tro cyntaf ers 2019. Gan fod mwy na 40 o’n timau’n cystadlu i ennill tarian a chwpan yr Ornest, y digwyddiad yw canolbwynt ein calendr chwaraeon ac yn rhywbeth inni i gyd edrych ymlaen ato – boed yn athletwyr neu’n gefnogwyr!

Cofion gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr