Skip to main content

Newyddion Aelodau’r Bwrdd

Mae eich syniadau yn gwneud ein prifysgol yn well

13 Rhagfyr 2022
Claire Morgan

Darllenwch neges gan Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr a anfonwyd at fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir ar 13 Rhagfyr.

Annwyl fyfyriwr,

Mae gwrando ar eich barn yn rhan ganolog o fod yn Rhag Is-Ganghellor dros Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr. Rwy’n deall pa mor bwysig yw hi ichi allu roi adborth ar bob agwedd ar eich profiad o fod yn fyfyriwr, ac rwy eisiau ichi wybod y byddwn ni’n gwrando ar eich adborth bob amser ac yn gweithredu arno pryd bynnag y bo modd er mwyn sicrhau gwelliannau.

Mae llawer ohonoch chi wedi gofyn i Ganolfan Bywyd y Myfyrwyr fod ar agor yn hirach, ac mae’n bleser mawr gen i roi gwybod y bydd hyn yn digwydd yn gynnar yn y flwyddyn newydd: o 3 Ionawr ymlaen, bydd yr adeilad ar agor tan 22:00 yn ystod yr wythnos, a hyd at 20:00 ar ddydd Sadwrn a dydd Sul.

Ymhlith rhai newidiadau diweddar eraill rydyn ni wedi’u gwneud yn seiliedig ar eich adborth y mae:

  • cynyddu’r dosbarthiadau o 45 i 50 munud o’r semester nesaf ymlaen (efallai y bydd eithriadau o ran rhai o’n rhaglenni yn yr Ysgol Deintyddiaeth, yr Ysgol Gwyddorau Gofal Iechyd a’r Ysgol Meddygaeth – cyfeiriwch at eich amserlen a fydd yn cael ei diweddaru’n awtomatig)
  • dileu dirwyon am unrhyw fenthyciadau hwyr yn ein llyfrgelloedd
  • ymestyn ein cynllun gliniaduron benthycadwy am ddim fel y gallwch chi fenthyg gliniadur am hyd at bythefnos
  • dyma gyflwyno cynllun y Cyfaill MA newydd yn yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth i wneud y cyfnod ymsefydlu mor hawdd â phosibl i fyfyrwyr meistr newydd
  • gosod argraffwyr 3D a sganwyr y geg yn yr Ysgol Deintyddiaeth i helpu ein myfyrwyr deintyddol i wella eu sgiliau clinigol
  • penodi Swyddog Lleoliadau newydd yn Ysgol Gwyddorau Daear ac Amgylcheddol i roi cymorth i fyfyrwyr ddod o hyd i leoliadau gwaith

Gallwch chi gael gwybod rhagor am yr holl newidiadau hyn, a chyflwyno eich syniadau am ragor o newidiadau, ar y fewnrwyd.

Arholiadau ac asesiadau

Byddwch chi’n gwybod eisoes am yr asesiadau y mae eich Ysgol wedi eu cynllunio, ac yn achos rhai myfyrwyr bydd hyn yn cynnwys arholiadau. Cafodd amserlen bersonol eich arholiadau ei chyhoeddi ar SIMS ar 5 Rhagfyr. Gallwch chi gael rhagor o wybodaeth am wneud trefniadau eraill, paratoi ar gyfer eich arholiadau, cyrchu cyn-bapurau a chymorth o ran eich lles ar y fewnrwyd.

Cymorth

Gall misoedd y gaeaf fod yn gyfnod anodd i rai pobl, ac os bydd angen rhywun arnoch chi i siarad ag ef, rydyn ni yma i helpu. Gallwch chi naill ai gysylltu â Chyswllt Myfyrwyr neu ymweld â ni yng Nghanolfan Bywyd y MyfyrwyrBydd yr adeilad ar gau rhwng 23 Rhagfyr a 2 Ionawr. Fodd bynnag, gallwch chi gael cymorth ar-lein o hyd:

Bydd rhai adeiladau’r Brifysgol yn parhau i fod ar agor dros y gwyliau: bydd y Parth Astudio Ôl-raddedig ym Mharc Cathays yn agor rhwng 08:45 a 00:00, a bydd y llyfrgelloedd a’r ystafelloedd TG ynLlyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol a’r Llyfrgell Iechyd ar agor 24/7 drwy gydol cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Bydd angen cerdyn adnabod Prifysgol Caerdydd dilys arnoch chi i ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Os ydych chi mewn trafferthion ariannol ac os bydd angen cymorth ein Rhaglen Cymorth Ariannol arnoch chi, gwnewch gais am gymorth yr wythnos hon. Y dyddiad cau i ganiatáu inni anfon taliadau atoch chi cyn dechrau cyfnod cau’r Nadolig yw 19 Rhagfyr. Os byddwch chi’n canfod bod trafferthion ariannol gennych chi ar ôl 19 Rhagfyr, cysylltwch â fapa@caerdydd.ac.uk.

Gan ddymuno gwyliau Nadolig pleserus a diogel ichi a Blwyddyn Newydd Dda iawn. Gwelwn ni chi yn 2023.

Cofion gorau

Claire Morgan
Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad Myfyrwyr